Papyri.info

sign in

p.hib.2.204 = HGV P.Hib. 2 204 = Trismegistos 5188DDbDP transcription: p.hib.2.204 [xml]

246-222BC Hibeh

[- ca.21 -]ιο̣ν̣[  ̣  ̣ ὁ π]α̣ραλαβὼν ἱκα̣ν̣  ̣ν
[- ca.27 -]ν κ̣ρ̣ι̣τῶν ἢ̣ τ̣[ῶ]ν
[- ca.16 -]π̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] οὐδ̣[ὲ]ν μ̣ε̣τ̣α̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣
[- ca.13 - πρ]α̣γ̣[μ]ά̣τω̣ν ἀλλὰ συ̣γ̣καταστήσεσθαι
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶι] π̣αραλαμβάν[ον]τί με ἐὰν μὴ συνβάντος τινὸς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πείσω τοὺς παραλ̣α̣[βόν]τας ἀφεῖναί με̣ τῆς συνη-
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]δέσμης̣ διὰ τ[ῶ]ν ἰδίω[ν] πάσηι πρ̣ο̣θ̣υ̣μίαι, καὶ οὐ-
[δὲ] κ̣ο̣μι̣[εῖ]σ̣θ̣α̣ι̣ κατʼ ἐμαυτὸν οὐδʼ ἐργολαβήσειν π̣ρ̣άγματα
ἐ̣ὰ̣ν μ[ή σ]οι̣ φαίνηται̣ ε[ἶ]ναι δίκαια, καὶ οὔτε δῶρα λήψεσθαι
10π̣αρ̣ε̣υ̣ρ̣έ[σ]ει οὐδεμιᾶι ἐπὶ βλαβηι(*) τ̣[ῶ]ν̣ πραγμάτων εἰς ἃ
παρείλη̣μμα̣ι̣, ο̣ὐδὲ χάριτος ἕνεκεν οὐδʼ ἔχθρας βλάψει[ν]
[τὸν] π̣αραλαβόντα με ἐν τοῖς πράγμασι πρὸς ἃ παρ̣ε̣ί̣λημμ̣[αι].
ε[ὐορκ]ο̣ῦ̣ντι μέμ(*) μοι πολλὰ καὶ ἀγαθὰ γίνοιτο, ἐπιορκοῦντι
δ[ὲ τὰ ἐ]ναντία.

Apparatus


^ 10. l. βλάβη
^ 13. l. μέν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.