Papyri.info

sign in

p.hib.2.206 = HGV P.Hib. 2 206 = Trismegistos 5190DDbDP transcription: p.hib.2.206 [xml]

263/262 BC Hibeh

r
Θεόφιλος Πλουτάρχωι χαί-
ρειν. καλῶς ἂ[ν] ποιήσαις ἀπο-
σ̣τ̣εί[λα]ς̣ μ̣ο̣ι̣ τ̣ο̣[ὺς   ̣  ̣  ̣]ους
[ο]ὓς ἐγ(*) λοι[πάδ]ος ὠφ̣ε̣ίλη̣σας
5[- ca.9 -]κ̣ους τ̣οῦ τ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]υς δὲ κ̣α̣θ̣[ώς]
[σοι ἐπέστα]λκα. χρεί[αν]
γὰρ ἔχ[ω] διὰ τὸ̣ τοῦτο̣ν̣
ἐπιδεδημηκέναι πλείω
10χρόνον. ἀπόστειλον δέ μοι
καὶ τὸ σπέρμα τοῦ χόρτου
παρὰ Διονυσίου ὅσον ἂν δύ-
νηι, καὶ τὸ λοιπὸν κέρμα
ἀπαίτει αὐτοὺς ἐπειδὴ οὔ-
15τ[ε το]ύτωι ἔδοξεν ἐπαγγεῖ-
[λαι πρὸ]ς̣ χ[όρ]του σπέρμα
[οὔτε πρὸς ἀρ]ά̣κου εἴς μ̣ε̣ νῦν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ]έξηιταί(*) μοι το
[⁦ -ca.?- ⁩]ν τ[ο]ῦ σ[πέ]ρ̣μ̣α̣τ̣ο̣ς
20ἀναδέ[χεσθαι ⁦ -ca.?- ⁩ ἀνα-]
λίσκηις(*) ε  ̣  ̣[- ca.9 -]
προδοῦναι εἰς (ἀρούρας) ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρος καὶ Ἱππόνικον δε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]πρᾶξον (ἀρτάβας) λζ 𐅵 [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25ται δὶ̣ς̣ ἀδικῆσαι   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ξ̣  ̣  ̣εχ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ωι
ἔρρωσο (ἔτους) κγ̣
Λ̣ώ̣ι̣ο̣υ κζ
v
[Πλου]τ̣ά̣ρ̣χ̣ωι Fr?
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[⁦ -ca.?- ⁩] Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣μοὶ τ[  ̣] γε̣νέσ[θαι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ε̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r.4. l. ἐκ
^ r.18. l. [δ]έξηταί
^ r.20-21. l. [ἀνα] |λίσκῃς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.