Papyri.info

sign in

p.hib.2.208 = HGV P.Hib. 2 208 = Trismegistos 5192DDbDP transcription: p.hib.2.208 [xml]

c270-250BC Hibeh

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ς̣ τῆς ἐπιγονῆς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣α̣δω̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- λ]όγον (δραχμῶν) Α ὧν τὸ κα̣θ̣ʼ ἕ̣ν̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]ροσκεφάλαια β πληρη  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ τὰς (δραχμὰς) α  ̣[  ̣  ̣]   ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- διομολογεῖ] Χρῆστος ἀπέχειν̣ [π]αρʼ Ἐ[βρυζέλμιος -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ζωίλου ἰδ̣ι̣ώτου γ̣υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣αν Ἐβρύζελμις   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ε Χρήστ[ω]ι π̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]μενος ἑαυτῶι τὴν φ[ερ]ν̣ὴ̣ν̣ επ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ψασθαι Νικαρέτηι ἢ μὴ θῆται αὐτὴν κυ̣ρ̣ί̣α̣ν̣ τ̣ὴ̣ν̣ φε[ρνὴν -ca.?- ]
10[ -ca.?- ἀποτινέτω ἣν ἔ]λ̣αβεν ἡμιόλιον καὶ ἡ πρᾶξις ἔστω Ἐβρύζελ[μ]ι̣ καὶ̣ ἄ̣λ̣λ̣[ωι ὑπὲρ αὐτοῦ -ca.?- ]
[ -ca.?- π]α̣τρικοῦ σταθμοῦ ἀπὸ ἀπηλιώτου τ̣ο̣ῦ̣ π[  ̣  ̣]ητ̣[  ̣  ̣]τ̣ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τὸ δὲ ἀνά]λωμα τῆς συγγραφῆς δότωσαν ἑκάτερος τ̣ὸ̣ ἥ̣[μ]ι̣[συ -ca.?- ]
[μάρτυρες -ca.?- ]α̣ιος Μενωνίδης Πέρσης οὗτοι τῶν Ζ̣ω̣ί̣λ̣ο̣υ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ας Ἱππολύσου Κυρηναῖος τῆς ἐπιγονῆς.
15[συγγραφοφύλαξ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.