Papyri.info

sign in

p.hib.2.209 = HGV P.Hib. 2 209 = Trismegistos 2833DDbDP transcription: p.hib.2.209 [xml]

263/262BC Hibeh

[βα]σι[λ]εύο̣ν̣τ̣ος Πτο̣λ̣εμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ τοῦ υἱοῦ
Π̣τολεμαί[ου ἔτου]ς̣ τ̣ρ̣ί̣του καὶ εἰκοστοῦ ἐφʼ ἱερέως Κινέου
τοῦ Ἀλκέτου Ἀ̣[λεξάν]δρου καὶ θεῶν Ἀδελφῶν κανηφόρο[υ]
Ἀρσινόης Φιλαδ[έλφο]υ̣   ̣ε̣υ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣ τ]ῆ̣ς̣ Πολεμοκρ̣[άτους] μη-
5νὸς Δαισίου ἐμ(*) Φε̣β̣[ί]χ̣ι̣ [το]ῦ Κ̣ω̣ίτου. ὁμολ̣ο̣[γεῖ Λ]υ̣σ̣ι̣κ̣ράτης
[  ̣]μ̣α̣ι̣εὺς τ̣[ῶ]ν Ζω[ίλου] δ[ε]κ̣ανικὸς ἀπέχειμ(*) παρὰ Δημη-
[τρίου Π]τ̣ο̣λ̣[ε]μ̣α̣ίου Μ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]ς̣ τῆς ἐπιγονῆς τὰ ἐκφόρια
[τοῦ ἰ]δίου κλή[ρο]υ τὰ σπαρέντα ἐν τῶι ἑνὶ καὶ εἰκοστῶι
[ἔτ]ει εἰς τὸ δε̣ύ̣τερον καὶ εἰκοστὸν ἔτος πάντα ὀλυρῶν ἀρτά-
10[β]ας ἑπτακοσ̣[ία]ς πεντήκοντα καὶ τὸν χόρτον [- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον κατὰ τὴν συγγραφὴν τὴν̣ ἐγδ̣ο̣θ̣ε̣ῖ̣σ̣α̣ν̣(*) [- ca.10 -]
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν Ἡρακλέο̣υ̣ς̣ π̣ό̣λ̣ε̣ι̣ [ -ca.?- ]
Traces 12 lines
14-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 5. l. ἐν
^ 6. l. ἀπέχειν
^ 11. l. ἐκδοθεῖσαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.