Papyri.info

sign in

p.hib.2.210 = HGV P.Hib. 2 210 = Trismegistos 5193DDbDP transcription: p.hib.2.210 [xml]

c250-240 Hibeh

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ξομ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣]δ̣ό̣τ̣ο̣υ̣ [τ]ῶ̣[ν   ̣]  ̣ο̣υρ̣[ -ca.?- ]
[ἔχειν(?) παρ]ὰ Ζηνοδώρου οἰκονόμο̣υ̣
5[τῆς κάτω τοπ(?)]α̣ρ̣χ̣ί̣ας τοῦ Ὀξυρυγχίτο[υ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἀπὸ τῆς λογείας τοῦ   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βαλ̣α̣ν̣είου τιμὴν ὀλυρῶν ἀρ-
τ̣[α]β̣ῶ̣ν ἐ[ννέα(?)] τετάρτου . ἀποδότω [δὲ   ̣  ̣]  ̣
[  ̣  ̣  ̣ Ζηνοδώρωι] τὸν σῖτον τοῦ γα̣  ̣  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣
10[ -ca.?- ]  ̣ς ἐμ(*) μηνὶ Φαρμοῦτι σῖτον
[κα]θ̣α̣ρ̣ὸ̣ν̣ [μ]έ̣τ̣ρωι βασιλικῶι. ἐὰν δὲ μὴ ἀ̣π̣[ο-]
[δῶι, ἀποτεισάτ]ω τ̣[ι]μ̣ὴ̣ν τῆ̣[ς ἀρτάβης ἑκά-]
[στης -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 10. l. ἐν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.