Papyri.info

sign in

p.horak.67 = HGV P.Horak 67 = Trismegistos 78412DDbDP transcription: p.horak.67 [xml]

I spc ?

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ων̣  ̣ε̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]φ̣ρ̣[ό]ν̣τ̣ι̣σο̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν ε̣ἱ̣μ̣[ατίω]ν̣ μου κύ[ριέ μου (?)]
πάτηρ(*), ἐλέη̣[σ]όν μου ὅ̣[τι ἐπί-]
5ξενός εἰμ̣ε̣ι̣(*) κ̣α̣ὶ̣ μὴ̣ ἐ̣λ̣α̣φ̣ρ̣[ὰ ταῦ(?)-]
τα ποιήσις(*) ἀλλὰ βαρέα εἵνα(*)
μοι̣ π̣αραμ  ̣  ̣  ̣οις σεαυτῷ ὅτ̣[ι (?)]
φοιλάσσω(*) εἱμάτεια(*) καὶ πλοί̣-
σιμα(*) αὐτὰ ποιήσις(*) καὶ χρῶ̣μα̣
10καλόν. Διοσκωρω(*) δὲ ἐπισ̣-
κ[ο]ποῦμα̣ι καὶ μελήσῃ αὐτὸ̣[ς (?)]
εἵνα(*) μοι ἀγωράσῃ(*) ἀρτάβην
φοίνικος καλοῦ. ἐπισκοποῦ-
μα̣ι̣ Καστωρᾶν καὶ Ἀπολινάρι
15καὶ Κ̣ρωνε̣ι̣ων̣αν(*) καὶ Διδυμάρι
καὶ Λυσαν[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣νιαν καὶ Χρ[ο-]
νι̣ώ̣ναν(*) καὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ Λουρίου
καὶ Θεωνᾶν [κ]αὶ Δημήτριον
καὶ Λυσι̣μ̣α̣χ̣ο̣ν̣ κ̣αὶ Διδυμάριν
20καὶ   ̣δο̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣ὶ̣   ̣  ̣η̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ Ροδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣η̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣θ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. πάτερ
^ 5. l. εἰμι
^ 6. l. ποιήσεις
^ 6. l. ἵνα
^ 8. l. φυλάσσω
^ 8. l. εἱμάτεια
^ 8-9. l. πλύ |σιμα
^ 9. l. ποιήσεις
^ 10. l. Διόσκορον
^ 12. l. ἵνα
^ 12. l. ἀγοράσῃ
^ 15. l. Κρονίωνα
^ 16-17. l. Κρ[ο] |νίωνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.