Papyri.info

sign in

p.iand.zen.60 = HGV P.Iand. Zen. 60 = Trismegistos 110108DDbDP transcription: p.iand.zen.60 [xml]

r
Traces
[Θ]ε̣ο̣δ̣ώ̣ρου ο̣ὗ̣ δ̣έ̣δ̣ω̣κε̣ εἰς τὸ ε (ἔτος)·
Traces
Ζήνων ἐν ὧ̣ι τὸ μναιῆον εἶχεν σλγ (διωβολ ).
(ἔτους) ϛ Φαμ<ε>νὼθ ιβ Δοξαί[ω]ι ⁦ vac. ? ⁩ ρ (middot) (middot)
ιζ ἄλλας ⁦ vac. ? ⁩ ρ (middot) (middot)
5κδ ἄλλας ⁦ vac. ? ⁩ ξ (middot) (middot)
κδ ἄλλας ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
(middot) καὶ Ἡρακλεώ̣τ̣η̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
(middot) τοῦ ἱματισ̣μ̣[ο]ῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
Κλ̣έ̣ω̣νι π̣ρόχρησιν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10(middot) καὶ Ἡρακλεώ̣τ̣η̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
(middot) τοῦ παρὰ Νέστου αρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
παιδο̣τ̣ρίβ̣ο̣[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
(middot) Φιλίσκου μ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(middot) Διενυσίω̣ι ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
15(middot) Ἀ̣λ̣ύπω̣ι εἰς̣ κ̣ι̣θ̣ῶ̣[να ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
κ  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣ϛ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.