Papyri.info

sign in

p.iand.2.16 = HGV P.Iand. 2 16 = Trismegistos 35299DDbDP transcription: p.iand.2.16 [xml]

V/VIspc Oxyrhynchus?

†̣ ἀ̣μ̣ε̣λεῖ ὑ(*)μῶ̣[ν ἡ κ]η̣δ̣εύο[υσα   ̣  ̣  ̣]η  ̣ε̣α̣νδι ἣν εὕρεται(*) εἰς δίαι[ταν·]
ὁ λαμπρ(ότατος) κύριος [ὑμῶν] ὀρ[γίζ]ε̣ι̣   ̣  ̣  ̣[  ̣ω]ς, καὶ ὅτι διὰ τὰς ὑ(*)μῶν
κ̣ε̣λεύσεις ταῦτα π[ά]σχω ε̣  ̣  ̣α̣χ̣ [  ̣  ̣]να δίκαιον λόγ[ον] ἔχει πρὸς σέ·
(*)μέτερον οὖν τῶν σ[υ]μ̣β̣[ιωτῶν] ἐ̣σ̣τιν τὸ παραινέσαι τῷ σοφωτάτῳ
5(*)μῶν ἀδελφῷ [τ]ὸ̣ δίκαιό[ν] μ̣ο̣υ̣ φ[υλ]άξαι ἐν τῇ κρίσει τοῦ προστίμ[ο]υ
[κ]αὶ [μ]ὴ ζ̣ημιωθ̣[ῆ]ναί με ἀλ̣όγως· ἐλπίζω γὰ[ρ εἰς θεὸν ὅτι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.9 - τά]χ̣α̣ ἐ̣λ̣ε̣ύ̣σ̣ε̣σ̣θ̣ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣σ̣ι̣ καὶ ὅτι ὡς
[- ca.17 - κ]αὶ τὸ νόμιμον ὑ(*)πὲρ ἡμῶν ἐστιν. †

Apparatus


^ 1. ϋμω̣[ν] papyrus
^ 1. l. εὕρετε
^ 2. ϋμων papyrus
^ 4. ϋμετερον papyrus
^ 5. ϋμων papyrus
^ 8. ϋπερ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.