Papyri.info

sign in

p.iand.2.9 = HGV P.Iand. 2 9 = Trismegistos 28201DDbDP transcription: p.iand.2.9 [xml]

IIspc ?

r
Σεραπ̣[ίων Νουμεριανῷ]
τῷ̣ τ̣ι̣μ̣ι̣[ωτάτῳ πλεῖστα]
χαίριν(*). π[ρὸ μὲν πάντων εὔχομαί]
σε ὑ̣γε̣ι̣[αίνειν](*) [ -ca.?- ]
5σ[  ̣  ̣]κρ̣ιτ̣[ -ca.?- ]
τε  ̣τ̣ωτ[ -ca.?- γί]νοσκε ὅτι(*) μ[ετέ-]
δο[κ]α(*) τ̣ῷ̣ Ἰο̣ύ̣[σ]τῳ διʼ ὑ̣πηρέτο̣υ̣
τοῦ ἀρχειδικαστοῦ(*), ἐκς(*) ὑπογρα-
φῆς το̣ῦ̣ ἡγεμόν[ο]ς(*), περὶ τοῦ ἀμπε-
10λῶν[ος]· καὶ [μέ]χ̣[ρι] τ̣ούτου οὔπο(*) ἠ-
κούσθ[ημ]εν̣· π̣ά̣ν̣τ̣α̣ γὰρ τὰ̣ νό̣μιμα
πεπ̣ο̣ί̣ηκα(*), καθὼς ἠθέλησας, τοῦ η
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣(*) βάσταξε(*) λυπὸν(*) ὃ ἂν ἐγβῇ(*)
[ἐκ](*) τῆς κρίσεως. ἐ̣ὰ̣ν ο̣ὖν ἐξελθ[όν-]
15τ[ος] τ̣[οῦ ὑπη]ρ̣έτου(*) ἀκουσθῶμεν,
[ἀ]ν̣έρχομ̣αι. π̣ά̣ν̣τα ο̣ὖ̣ν ποιήσις(*)· μὴ ἀ-
με̣λήσῃς τῶν ἔρ̣γων̣ τ[ο]ῦ ἀμπελῶ̣-
νος ποιήσ[α]ς̣ τὰ κ̣τή̣ν̣η̣ τὴν κόπρ-
ον ἐκῖ(*) ἀρθ[ῆ]ν̣αι, μ̣ηδὲν λαμβάνων
20παρὰ τῆς̣ α̣  ̣ι  ̣π̣[  ̣]τος εἰς μηδένα(*)
λόγον(*) καὶ κόπρ[ο]ν· καὶ πέμψε [μοι](*)
καὶ τὸν(?)(*) ἐκῖ(*) ο̣ρ[  ̣  ̣σ]ου μετʼ αὐτῶ̣[ν]
[ἄρ]α̣ τὴν̣ κ̣ό̣π̣[ρ]ο̣ν [  ̣  ̣  ̣  ̣]εια ἢ ἄλ[λου]
[ἐ]ργάτ̣[ο]υ̣ παρα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υτις· [τὴν]
25δὲ δ[α]π[άν]η̣ν̣ π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣α
  ̣  ̣  ̣  ̣αν πε̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ο̣ν̣
κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η παρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣· μὴ ο̣ὖν
[ἀμελή]σ̣ῃ̣ς̣ ἀρδ[εῦσ]αι καὶ θέτω
π̣[ερὶ τ]οῦ ὕδατ[ος]. ἤκουσα ὅτι ἐν
30τηκ̣ε̣ι̣α̣ε̣ι̣μ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣]ν ἔχρησαι(*).
π̣έμψ̣ε̣(*) μ̣οι βί̣ρ̣[ρον   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ νέμαι(*) αὐ-
[τὸν   ̣  ̣  ̣]ε̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ κ̣λ[  ̣]ουν· ἐὰν
[οὖν παραγένητ]α̣ι̣ [ἐκ]ῖ(*) ὁ ταξᾶτος,
[τὰ   ̣  ̣το  ̣  ̣]ν̣εο̣[  ̣  ̣τ]α ἀνάδεται(*) αὐ-
35[τῷ] βι[β]λ̣ίδι[α]· μ̣ὴ̣ οὐ(*) ἀπ̣ο̣σιωπήσηται(*).
[ἀσ]πά[ζ]ου̣ [Λο]γγεινίαν(*) καὶ Νεμεσιανὸν
κ̣αὶ Σεραπίο[ν]α καὶ τὴν μητέραν(*) σου
καὶ Ῥοῦφον τὸν ἀδελφόν σου καὶ
Κ[υρι]λ̣λο̣ῦν κ̣α̣[ὶ̣ π(?)]άντας̣ [το]ὺς ἐν οἴκῳ
40κα̣τʼ [ὄ]νομα [πλεῖσ]τ̣α. σοῦ̣ τὸ̣ πορφύ-
ρ[ιν ἐπὶ σὲ ἀ]νέ̣[πεμψα. ἀσ]πάζ̣εται ὑμᾶς
πάντα[ς κ]ατʼ [ὄνομ]α̣ Λογγεινᾶς(*).
ἐρῶσθαι(*) ὑμᾶ̣ς εὔχομαι πολλά.
v
[ -ca.?- ] Νου̣μ̣ε̣ρ̣ι̣α̣νῷ̣ ☓ ἀ̣[πὸ Σερα]πίωνος

Apparatus


^ r.3. l. χαίρειν
^ r.4. l. ὑγι[αίνειν]
^ r.4-6. l. [γί]νωσκε, BL 1.197 : [καὶ τὸ προσκύνημά] σ[ου] κα̣τ̣ʼ [ἑκάστην ἡμέραν ποιῶ. ἀπο]τε̣θ̣νῶτ[ος τοῦ] Νοσκ̣εᾶ̣τ̣ο̣[ς] prev. ed.
^ r.6-7. l. μ[ετέ]|δωκα
^ r.8. l. ἀρχιδικαστοῦ
^ r.8. l. ἐξ
^ r.9. BL 1.197 : η γεν̣ομ̣έ̣[νη]ς̣ prev. ed.
^ r.10. l. οὔπω
^ r.12. BL 1.197 : πε[ποίη]κα prev. ed.
^ r.13. BL 1.197 : (ἔτους(?))· [σ]ὺ̣ ο̣ὖ̣ν̣ prev. ed.
^ r.13. l. βάσταξαι
^ r.13. l. λοιπὸν
^ r.13. BL 1.197 : ἔτιο̣[ν] (l. αἴτιον) prev. ed.
^ r.14. BL 1.197 : [ᾖ] prev. ed.
^ r.14-15. BL 1.197 : ἐξ[έλθῃ ἐκεῖ, ἵνα πα]ρ̣ʼ ἀτοῦ (l. αὐτοῦ) prev. ed.
^ r.16. l. ποιήσεις
^ r.19. l. ἐκεῖ
^ r.20. BL 1.197 : α̣  ̣ι  ̣π̣[  ̣]γ̣ος εἰς μη̣λ[ῶ]να̣ prev. ed.
^ r.21. BL 1.197 : λοπ̣ὸ̣ν prev. ed.
^ r.21. l. πέμψαι, BL 1.197 : νεμῖ[ς] (l. νεμεῖ[ς]) [τὸν] prev. ed.
^ r.22. BL 1.197 : ὑδραγὸν (l. ὑδραγ<ωγ>ὸν) prev. ed.
^ r.22. l. ἐκεῖ
^ r.30. l. ἔχρησε
^ r.31. l. πέμψαι
^ r.31. l. νέμε
^ r.33. l. ἐκεῖ
^ r.34. l. ἀνάδετε
^ r.35. l. οὖ<ν>
^ r.35. l. ἀποσιωπήσητε
^ r.36. BL 1.197 : Ἀ̣πεινίαν prev. ed.
^ r.37. l. μητέρα
^ r.42. BL 1.197 : Λοπεινᾶσ prev. ed.
^ r.43. l. ἐρρῶσθαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.