Papyri.info

sign in

p.iand.3.26 = HGV P.Iand. 3 26 = Trismegistos 11481DDbDP transcription: p.iand.3.26 [xml]

AD 98 Theadelphia?

[τῷ δεῖνι ⁦ -ca.?- ⁩]
[Θεμίστ]ο̣υ̣ (?)(*) μ̣ε̣[ρίδος]
παρ[ὰ Ἡ]ρᾶτος τ[οῦ Π̣ε̣τ̣ε̣σ̣ο̣ύ̣χ̣ο̣υ̣ ]
Πέ[ρσο]υ τῆς ἐπι[γονῆς. βούλο-]
5μ̣α̣ι̣ μ̣[ι]σθώσασθαι Καμ[ηλιανῆς οὐσίας](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣νην καὶ δειομ̣έ̣ν̣[ην ⁦ -ca.?- ⁩]
[τῆς] προκειμένης   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ρ̣εμη ἀρουρῶν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ους ρ  ̣πριμ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10διόρυγος(*) λεγομένη[ς εἰς κα-]
τάβρομα(*) καὶ κ[α]τανο̣μ[ὴν προ-]
βάτων φυῆς τοῦ ἐνεσ[τῶτος]
δευτέρου ἔτους Αὐτ̣[οκ]ράτο̣[ρος]
Καίσαρος Νέρουα Τρα[ι]α̣ν̣ο̣ῦ̣ [Σεβαστοῦ]
15Γερμα̣νικοῦ φό̣ρ̣ου̣ τ̣ο̣ῦ πα̣ν̣-
τὸς ἀργυρίου δ̣ρ̣α[χ]μ̣ῶ̣ν̣ ἑ̣κ̣α̣-
τὸν εἴκοσι ἀκ̣ι̣ν̣δ̣ύν̣ω̣ν κ̣[αὶ]
ἀνυπολ[όγω]ν̣, τ̣ὸν [δὲ] φόρον
ἀποδοσωι(*) ἐ̣[ν ἀν]α̣φορ̣αῖ̣ς̣ τέσσα̣ρ-
20σι κατὰ μῆνα τὸ α̣ἱ̣ροῦν ἐξ̣ ἴσου
ἕως Χοῖαχ μηνὸς τοῦ αὐ[τ]οῦ
δευτέρου ἔτους Τραιανοῦ Καίσαρος
το̣ῦ κ̣υρί̣ου, ἐφʼ ᾧ καταφάγοντ̣-
α̣ι καὶ ἐγβήσο̣μαι ἕως ν̣ου-
25μηνίας τοῦ Τ̣ῦβι μ̣[ηνὸς]
τοῦ αὐτοῦ δευτέρου [ἔτους,]
ἐὰν φένηται(*) μι̣σθ̣ῶ̣σέ(*) μοι
ἐπὶ τ̣ο[ῖ]ς προκ̣ειμένοις, ἀμετα-
[μί]σθωτα(*) ἑτέροις καὶ ἀναυ-
30τούργη̣τ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣(*).
(hand 2) Ἡρᾶς Π̣ε̣τ̣ε̣σ̣ο̣ύ̣χ̣ο̣υ̣ ἐπιδέδωκα
τ̣ὸ̣ ἀναφ̣[όριο]ν ἐπὶ τῶι π̣ρ̣ο̣κ̣(ειμένῳ) φόρ(ῳ)(*)
ἀρ̣γυρ̣(ίου(?)) δ̣[ραχ]μ̣ῶ̣ν̣ ρ̣κ̣ (?) ε[ἰ]ς [κατα]νομ(ὴν) [προ-]
βά̣τ̣(ων) ἐ̣φ̣ʼ ᾧ̣ κ̣α̣τ̣α̣φάγο̣ν̣τ̣αι καὶ ἐγβήσομα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἕως νου]μηνίας
[το]ῦ̣ Τῦβι μηνὸς τ[ο]ῦ β̣ ἔτους.
ἔγραψα ὑ[π]ὲρ α[ὐτο]ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ξ  ̣  ̣  ̣  ̣
μὴ εἰδότος. (ἔτους) δευτέρου Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
40Γερμανικοῦ [μ]ηνὸ(ς) Σεβαστοῦ ιδ.

Apparatus


^ 2. BL 1.198 : [⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣ prev. ed.
^ 5. BL 1.198 : καμ[ηλιανὴν γῆν ](?) prev. ed.
^ 10. l. διώρυγος
^ 10-11. l. [κα]|τάβρωμα
^ 19. l. ἀποδώσω
^ 27. l. φαίνηται
^ 27. l. μισθῶσαί
^ 28-29. BL 1.198 : ἃ μετα[μι]σθῶσα<ι> prev. ed.
^ 29-30. BL 1.198 : μ̣ὴ̣ αὐτ̣ουργ̣ῆ̣[σαι ἐξέσ]τ̣α̣ι̣ (?) prev. ed.
^ 32. BL 1.198 : τοῖς πρ̣οκειμ(ένοισ) prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.