Papyri.info

sign in

p.iand.3.27 = HGV P.Iand. 3 27 = Trismegistos 11482DDbDP transcription: p.iand.3.27 [xml]

AD 100/1 Theadelphia

Κλαυδ[ίῳ ⁦ -ca.?- ⁩] (*)[ στρατ(ηγῷ)] Ἀρσι(νοίτου) Θεμίστου μ̣[ερί]δ̣ος
παρὰ Ὀνν[ώφρεως καὶ   ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣ ἀμφο̣τ̣έρων Μάρω[νος] τῶν ἀπὸ κώ(μης)
Θεαδελφ̣[είας ἀμφοτέρων οὐσ]ιακῶν [γ]εω̣ργῶν. τ[ῷ ἐν]εστῶτι δ (ἔτει)
Τραιαν̣ο̣ῦ̣ [Καίσαρος τοῦ κ]υρίου ἐκληρ[ώ]θημεν εἰς [γε]ω̣ργίαν ἀπ̣[ὸ τῶν]
5περὶ Εὐη̣[μέρειαν τ]ῆς πρώτης σφραγῖδος (ἄρουρας) μγ, ἀπ[ὸ δ]ὲ̣ τ̣ῶν προσ-
αναγραφο̣μ̣[ένων τῇ γεωρ]γουμένῃ σφραγῖδι ἀσπ[όρου] ἀ̣π̣[ο]καλυφείσας
ὡσαύ[τως (ἄρουρας) η γεωργούντω]ν ἡμῶν κατὰ τὸ ἀν[α]γκα̣σ[θ]ῆ̣ν̣αι προσ-
αναγρ[άφεσθ]αι   ̣  ̣[  ̣]δ[  ̣  ̣  ̣ σ]φ̣ρ̣α̣[γῖδο]ς, ταῖς ὅ̣λ̣α̣[ι]ς (ἀρούραις) να ὡς̣ π[ρ]ό̣κ̣ειται, ὕστε-
ρον(*) δὲ μ̣εθʼ ἣ̣ν ἐπ̣ο̣η[σάμεθα](*)[ κατ]ασπορὰν Λυσᾶς τις Ἀπολλωνίου προ̣σ̣-
10ελθὼν ταῖς σημα[ινομέναι]ς (ἀρούραις) η(*) ὡς ἀγεωργή̣τοις οὔ[σ]αις ὑπέσ-
τη αὐτῶν̣ ἐ̣κφ̣ό̣ρι̣[α τελέ]σ̣ειν ἀνὰ κριθῆς (ἀρτάβας) β(*), ἄλλας δὲ
(ἄρουρας) ιβ ἀπο̣κ̣[αλ]υ̣φ̣ε̣ί̣σ[ης χέρσο]υ α̣ἰγια̣λοῦ κα̣τεργασ̣ά̣μ̣ενοι κα̣ὶ
κατασπείρ[α]ν̣τες̣ [ἐν τῷ δέοντι] κ̣αιρῶι ὁ αὐ̣τὸς̣ Λ̣[υσᾶ]ς κατʼ ἐπή-
ριαν προσε̣λ̣[θὼν](*)[ ὑπέστη τὸ(?)] ἐκφόριον τ̣ε̣[λέσ]ει[ν κ]ατ̣ʼ ἄρουραν
15πυρ(οῦ) (ἀρτάβας) ε, τὰ δ[ὲ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Πετεσοῦχο̣ν̣
Traces 2 lines
18ὁμοίω[ς με]θʼ ἣν ἐπο-
[ησάμε]θα(*) κα[τασπορὰν - ca.10 -]  ̣ [ἀρτ]ά̣β̣[ας τέσσ]α̣ρας̣
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου πυρ[οῦ ⁦ -ca.?- ⁩] ἐ[νε]τύχαμέν σοί τε(*)
[⁦ -ca.?- ⁩] βασιλ̣[ικ]ῷ γραμ̣ματ(εῖ)
[⁦ -ca.?- ⁩ κατ]ασπορεῖ κατελθόντ̣ι εἰς τ̣[ὴν κώ-]
μην(*) ἐξετά[σ]α[ι] ἐργασαμ[  ̣  ̣]  ̣αις ἐγένετο ὑφʼ ἡμ̣ῶν ἡ κα̣[τα-]
[σ]πορὰ καὶ [  ̣  ̣]αρ  ̣[  ̣]τησ  ̣ν  ̣[  ̣  ̣]ν [α]ὐτῶι τ̣ὰ̣ς̣ ἀποδείξεις ε..[  ̣  ̣]ει  ̣[  ̣  ̣  ̣]
25ὁ προγεγραμμένος Πετεσοῦχος
παρενοχλεῖ κ[α]ὶ ἐνποδίζει
Traces 2 lines
28δ̣ιεφθαρ[η ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. BL 9.112 : Κλαυδ[ίῳ Ἐράσῳ] prev. ed.
^ 8-9. BL 1.198 : ὕσ̣τ̣α̣τον prev. ed.
^ 9. l. ἐποιη[σάμεθα]
^ 10. BL 1.198 : ιζ̣ prev. ed.
^ 11. BL 1.198 : δ prev. ed.
^ 13-14. l. ἐπή|ρειαν, BL 1.198 : [  ̣]ατε[  ̣]  ̣  ̣ρίο̣υ̣ π̣α̣ρ̣ό̣ν̣τ̣[ος] prev. ed.
^ 18-19. l. ἐποι|[ησάμε]θα
^ 20. BL 1.198 : πυρ[ο]ῦ prev. ed.
^ 22-23. BL 1.198 : ξ̣[υλα]μην prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.