Papyri.info

sign in

p.iand.3.29 = HGV P.Iand. 3 29 = Trismegistos 11484DDbDP transcription: p.iand.3.29 [xml]

AD 103/4 Arsinoite

Σαμβᾶς [π]ρ̣άκτωρ ἀργυρικ̣ῶ̣[ν κώ-]
[μης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ι̣δ̣[ος   ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Μύσ̣θ̣[ου] χ̣αίρι̣ν(*). ἔχω παρὰ [σοῦ]
εἰς λόγον̣ δαπάνης κριοῦ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
5Πτολεμα̣[ί]δος Ὅρμου ζ (ἔτους) Τρα[ια-]
[νοῦ Κ]α̣ί̣σ̣[αρος το]ῦ κυρ̣[ί]ου [δ]ρ̣α̣χ̣μὰς
ἑκατὸν ὀ[γ]δυκοντα(*) π̣έ̣ντε (γίνονται) δρ(αχμαὶ) ρπ[ε]
ὡς τῆς δρ̣(αχμῆς) ἀνὰ χαλκ[ο]ῦ ἑπτ̣ὰ̣ [  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣ανα [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ δραχμη  ̣  ̣α̣[  ̣  ̣  ̣]
10[- ca.10 -]συν  ̣  ̣  ̣ ὀβολ[  ̣  ̣  ̣]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 3. l. χαίρειν
^ 4. BL 1.198 : κριοτά̣φ̣[ων] prev. ed.
^ 7. l. ὀγδ<ο>ήκοντα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.