Papyri.info

sign in

p.iand.6.96v = HGV P.Iand. 6 96 V = Trismegistos 30599DDbDP transcription: p.iand.6.96v [xml]

IIIspc ?

v
[ -ca.?- ] ἀδι[κ (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- δι(?)]καίου
[ -ca.?- ]μα̣ι αὐτά, εἵνα(*) [ἀπο]δ̣ώ̣σω αὐ-
[τὰ (?) -ca.?- δ]έδωκα δραχμὰς διακοσίας (δραχμαὶ) σ
5ἀγ̣ό̣[ρασ]ον δὲ δραχμῶν Traces ὀφίλω̣(*) Traces
ἄλλ̣[ο] μ̣ηδέν, ἐπιδὴ(*) ἐγὼ εἶμι̣ κ̣αὶ ὁ ἀδελφό̣ς̣ μ̣ο̣υ̣ [- ca.20 -]
  ̣  ̣  ̣ο̣ν καὶ τυρεία(*). ἀσπάζομαι πολλὰ τοὺς ἀδελφούς̣ μ̣ο̣[υ· ἀσπά]ζ̣[ου τὰ]ς ἀ̣δ̣ε̣λ̣[φὰς]
διὰ̣ ἐ̣μοῦ ? : ἀσπάζομαι ⟦π̣ο̣λ̣λ̣ὰ̣⟧ Διονυσιάδαν(*) καὶ τὴ̣ν̣ θ̣υγατέραν(*) αὐτῆς, καὶ ὁ [υἱ-]
ός σου Ὡρείων πολλά σε ἀσπάζεται. εἰδοὺ(*) γὰρ ὑ(*)πη̣ρ̣ε̣τῶ αὐτὸν κατὰ τὰς δυνάμ̣ι̣[ς](*)
10μου. βλέπετε δὲ μὴ π[ο]ιήσητε ἀηδίαν πρὸς ἀλλήλους, ε̣ἵ̣να(*) μὴ καταγ̣[ωνιάσω-]
μεν· ἄφε\τ/ε γὰρ ὥς(*) ἀναβῶ πρὸς ὑ(*)μᾶς· οὐ γὰρ μικκὰ(*) πράγματα συνέβ̣η ἡ̣μ̣ῖ̣[ν],
ἀλλὰ ἀνέξασθαι(*) α<ὐ>τοὺς(*) ὡς κἀγὼ(*) ἀνέχομαι. ἐρρῶσθαι ὑ(*)μᾶς εὔχομαι ἀεὶ πάντας.

Apparatus


^ v.3. l. ἵνα
^ v.5. l. ὀφείλω
^ v.6. l. ἐπειδὴ
^ v.7. l. τυρία
^ v.8. l. Διονυσιάδα
^ v.8. l. θυγατέρα
^ v.9. l. ἰδοὺ
^ v.9. ϋπη̣ρ̣ε̣τω papyrus
^ v.9. l. δυνάμει[ς]
^ v.10. l. ἵνα
^ v.11. l. ἕως
^ v.11. ϋμασ· papyrus
^ v.11. l. μικρὰ
^ v.12. BL 3.86 : ἀνέξασθαι (l. ἀνέξασθε) prev. ed.
^ v.12. BL 3.86 : ἁτουϲ (l. α<ὑ>τοὺς) prev. ed.
^ v.12. l. καὶ ἐγὼ
^ v.12. ϋμασ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.