Papyri.info

sign in

p.ifao.1.13 = HGV P.IFAO 1 13 = Trismegistos 21161DDbDP transcription: p.ifao.1.13 [xml]

23BC Oxyrhynchus

1
[ -ca.?- ]  ̣σε  ̣  ̣φ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τρ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ταμ[  ̣  ̣  ̣]ρ  ̣σι̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣κταμ̣  ̣  ̣ω[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣αυ  ̣ος καὶ ε̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἐὰν γεννήσῃς μοι
[ -ca.?- ]  ̣υκα  ̣ο̣υ ἐστιν προς  ̣  ̣  ̣[  ̣] [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ἀρτ[άβ]α[ς] τριάκοντα ἓξ
[ -ca.?- ] τεσσαρακον[τ]αχοινίκῳ πα̣  ̣  ̣ν
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣φ  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γίνον(ται) ἀρ[γ(υρίου)] χ̣ρυ̣(σᾶ) γ ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣]ηνα[  ̣]ν̣ αἱρ̣ῇ̣ οἰκία [  ̣  ̣]υ εἴη τὴν [  ̣  ̣]ν-
[ -ca.?- ]ως οἴκου μὴ δυνωμ[  ̣  ̣] λέγειν δεξα[  ̣  ̣  ̣]ι̣
[ -ca.?- τ]ὰ ὑπάρχοντά μου πά[ντα] καὶ ὅσα(*) ἐὰν ἐπι-
[κτήσομαι -ca.?- ὅ]ρκον ημ̣[  ̣  ̣]  ̣ρ  ̣ν επ[  ̣  ̣]λη
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣]στου Φωσφό̣[ρου -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ὁ τούτου̣ [πα]τὴρ
[ -ca.?- ] συνγραφ[η   ̣] [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Φ̣ωσφόρου [  ̣  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣τρος επ̣[  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
2
20[- ca.13 -]  ̣η̣[  ̣  ̣  ̣]φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.11 -]
[- ca.11 -]  ̣ω  ̣[  ̣  ̣  ̣]η φοι[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣νε[- ca.10 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τρο]φίτιδι ἐν̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η[  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣πρ[  ̣]  ̣  ̣ν ἐν τῆι συνγρ[α]φῆ[ι]   ̣π̣ρα  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ωνι[  ̣  ̣]  ̣ε̣χε  ̣  ̣  ̣ος  ̣[  ̣]  ̣ ἀ̣ργυρι̣  ̣  ̣
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρων δέκα ἓξ ἕπεται δ[  ̣]  ̣κ[  ̣]σι  ̣[  ̣]σ  ̣μαι
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ης συνγραφῆς̣ ἑτέρας [  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]φ  ̣  ̣[  ̣]  ̣ιτις
ὑπογρ[α]φῶ̣ν ἀντίγρα(φον)
Θῶνις τέθειμαι τὴν τροφῖτιν συνγραφὴν ἀργ(υρίου) χρυ̣(σῶν) κα
Πατοῖφις μεμέρικα
30 vac. ?
30σημη̣(*)(ώσεως) ἀντίγρα̣(φον) ἔτους ἑβδόμου Καίσαρος Ἐπεὶφ θ διὰ
Ἀ̣πολλω̣νίου τ[ο]ῦ σὺν Δωρ̣ίωνι πρὸς τῶι γραφίωι(*) ἐν Ὀξ(υρύγχων) π̣(όλει).
vac. ?
ἄλλη ὑπ[ο]γρα̣(φὴ). ἔτους ἑβδόμου Καίσαρος Ἐπεὶφ θ διὰ Δωρίων(ος)
τ[ο]ῦ σὺ̣ν [Ἀ]πολλω[νίωι πρὸ]ς τῶι γρα̣(φείωι) [ἐν Ὀ]ξ(υρύγχων) π̣(όλει)

Apparatus


^ 1.13. corr. ex ος  ̣
^ 2.30. l. σημε̣ι̣
^ 2.31. l. γραφείῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.