Papyri.info

sign in

p.ifao.2.3 = HGV P.IFAO 2 3 = Trismegistos 78418DDbDP transcription: p.ifao.2.3 [xml]

I sac / I spc ?
[Reprinted from: .] CdE 46 pp. 133f

r
Ἀπο̣λλώνιος Ἀχιλλίωνι τ̣[ῷ]
φιλτάτωι χαίρε[ιν].
ξ̣ύ̣λ̣α̣ ἐργάσιμα φίλῳ(*) οἰκο̣δομ̣[οῦν-]
τι(*) ὅπως ποτὲ πέμπων ἀνέβαι̣[νον](*)
5εἰς Ἡρακλεοπολείτην(*) διὰ τ[ὰς γε-]
νομένας τ̣ό̣τε ἐν τῷ Σ̣[αΐτῃ (?)](*)
ταραχάς. Πολυδεύκει μὲ[ν] οὖ[ν τῷ](*)
φίλῳ, εἰσαγωγεῖ \⟦δε⟧/ ὄντι τοῦ Σ̣[αΐτου (?)](*)
π̣α̣ρὰ σ[ο]ῦ χάριν γ̣εινώσκ[ω καὶ (?)](*)
10ἀνθομολογοῦμαι. ὁ γὰρ τότε̣ [ἐμ](*)-
βαλόμενος αὐτὰ ναυτικὸς π̣α̣ρ̣[αγε-]
νόμενος εἶπε ἐν ἀσφαλεῖ αὐ[τὰ](*) [τε-]
θεῖσθαι ἐκ τῆς τοῦ Πολυδεύκ̣[ους ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣εναλ̣λ̣α [⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Ἀχιλλίω̣[ν]ι̣ τ̣ῷ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ῳ̣ ἀ̣πὸ Ἀπολλω̣ν̣ί̣ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ r.3. BL 6.55 : ἐγ̣ὼ̣ ἐ̣ργάσιμα φιλ̣ῷ prev. ed.
^ r.3-4. BL 6.55 : οἰκο̣δομ̣[εῖν (?)] | τι prev. ed.
^ r.4. BL 6.55 : ἀνεβα  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r.5. l. Ἡρακλεοπολίτην
^ r.6. BL 6.55 : ἐντὸς [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r.7. με  ̣ου [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r.8. BL 6.55 : σ̣[τρατηγοῦ (?)] BL 8.152 : σ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r.9. l. γινώσκω, BL 6.55 : γ̣εινωσα̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r.10. BL 6.55 : [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ r.12. BL 6.55 : ἀσφαλείᾳ ὑ[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.