Papyri.info

sign in

p.ifao.3.32 = HGV P.IFAO 3 32 = Trismegistos 25877DDbDP transcription: p.ifao.3.32 [xml]

I spc ?

Ἀμμωνᾶς Κόμων̣ος
Διογ̣ᾶς Διοσκόρου
Θέων καὶ Ὧρ̣ο̣ς̣ Ὡρίων̣ο̣ς̣
  ̣[  ̣  ̣]ων Ἀμμ[ω]νίο\υ̣/
5Ὡρίων Κεφάλων\ο/ (Writing inverse to main text) Ἀπό̣λ̣λ̣ων τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣
Ἀκόι(*)ς Ἀμμωνίο\υ/
(inverse) [Καίσ]α̣ρ̣ος Σεβαστοῦ Γ̣ε̣ρ̣μ̣α̣ν̣ι̣κ̣οῦ
Κομοᾶπις Ὡρίωνος
Διον̣ύ̣σ̣[ιος] Ὡ[ρ]ί̣ω̣ν[ο]ς̣
10Κομοᾶπ̣[ι]ς Ὥρου
Ὧρος Κόμων̣ος
(inverse) [⁦ -ca.?- ⁩]υ̣παις Α[⁦ -ca.?- ⁩]
(inverse) Θέων Θέωνος καὶ Τω-
θεῦς̣
15Κ̣όμης Θέων[ος] (Writing inverse to main text) θεῦς̣ χ̣[  ̣  ̣]αρ
(inverse) Στράτιππος ἀδελ(φός)
(inverse) Θεωνᾶν
(inverse) Ἀπ̣α̣ί̣ων Κόμ̣ω̣ν̣ος Κατ̣  ̣ων Μω̣τυχω̣ν.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. ακοϊσ papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.