Papyri.info

sign in

p.ifao.3.39 = HGV P.IFAO 3 39 = Trismegistos 11513DDbDP transcription: p.ifao.3.39 [xml]

AD 61/2 Tebtynis

FrA
[ἔτους] η̣ Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικο̣[ῦ] Α̣ὐ̣[τοκράτορος ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐν Τεβτύνει ἐν τῆς Π]ο̣λ̣έ̣[μω]ν̣ο̣ς̣ [μερι]δ̣ι̣(*) τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ὁμολογ̣[ο]ῦ̣μ̣ε̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces ὡ̣ς̣ ἐ̣τ̣ῶ̣(ν) τριάκοντα α̣ν̣τ̣ι̣π̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ηχει ω[  ̣  ̣  ̣  ̣]ενπ  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣ὰ̣ν̣ δ̣ὲ̣ μ̣ὴ̣   ̣  ̣  ̣( ) ωσωμεν πέντ̣[ε (?)⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]δεδωκὼς τῶι Ἡρακλείωι Ἐ̣μ̣νώφριος καὶ Ἡρακλείωι Ἡρα̣[κλείου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κατὰ τὴν ὁμολογίαν] τετελειωμένην διὰ τοῦ ἐν̣ Τ̣ε̣β̣τ̣ύ̣ν̣ε̣ι γραφίου οὗ ἔχει   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣του[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ Ν̣έ̣ρωνος Κλαυδίου Καίσαρος [  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς δέδωκεν μο̣ν[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrB
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩ κ]αὶ ἐνενήκοντα̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Ἐ̣μνώφριος καὶ Ἡρακ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ρεν  ̣  ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrC
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]π̣α̣ν̣τ̣η̣ Νερ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]του δευτέρου   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ιν Ἡρακλ̣ε̣ίο̣υ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]χ̣ει̣ν εἰς λόγον̣ κ̣α̣ὶ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ FrA.2. l. μερίδος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.