Papyri.info

sign in

p.ifao.3.3 = HGV P.IFAO 3 3 = Trismegistos 21176DDbDP transcription: p.ifao.3.3 [xml]

AD 116-17 ?

[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[  ̣]τ̣ων ε  ̣  ̣επ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ αὐτοῦ]
μηνὸς ἄλλας ἐ̣πὶ λ̣(όγου) (δραχμὰς) κ̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ (hand 2) καὶ]
τῇ κϛ τοῦ μη̣[νὸ]ς̣ ἄλ[λ]α̣ς [ἐπὶ λ(όγου) (δραχμὰς) ⁦ -ca.?- ⁩]
5καὶ τῇ ιδ τοῦ   ̣α[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἄλλ̣α̣[ς ἐπὶ λ(όγου) (δραχμὰς)] ε̣[ἴ]κοσι   ̣  ̣  ̣
  ̣ (γίνονται) (δραχμαὶ) κδ (hand 3) καὶ̣ τ̣ῇ̣ [  ̣] τ[οῦ ⁦ -ca.?- ⁩ ἄλλας]
ἐπὶ λόγο(υ) (δραχμὰς) δ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῇ ι τοῦ αὐτοῦ μην̣ὸ̣ς̣ [ἄλλας ἐπὶ λόγο(υ) (δραχμὰς) δ ⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) (δραχμαὶ) τεσσαρο(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) .   ̣[  ̣ (hand 4) καὶ τῇ] κϛ τ̣[ο]ῦ α̣ὐτοῦ
10μηνὸ(ς) ἄλλας ἐπὶ [λ(όγου) δραχμὰς ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τῇ λ τοῦ μην[ὸ]ς̣ ἄλ̣λ̣α̣[ς ἐπὶ λ(όγου) δραχ]μ̣ὰς κ (γίνονται) [⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 5) καὶ προσδ  ̣  ̣(  )   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λόγο(  ) ἄλλας ἐπ[ὶ] λ̣(όγου) (δραχμὰς) τ[εσσ]α[ρ]ο(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) δ̣
(hand 6) καὶ τῇ ι τοῦ μηνὸς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15τοῦ κ (ἔτους) Τρα̣[ια]ν̣ο̣ῦ Κα̣ί̣σαρο̣ς τ̣ο̣ῦ̣ κ(υρ)ί̣ου
ὑπὲρ Ψε̣ν̣τ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἄλλας ἐπὶ λ̣(όγου) [(δραχμὰς)]   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 7)   ̣  ̣ τοῦ αὐτοῦ μ̣[ηνὸς ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 9. l. τέσσαρας
^ 13. l. τέσσαρας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.