Papyri.info

sign in

p.ifao.3.43 = HGV P.IFAO 3 43 = Trismegistos 21188DDbDP transcription: p.ifao.3.43 [xml]

AD 20-21 Oxyrhynchite

Σ̣[ε]φ̣ο  ̣  ̣ε̣ι̣   ̣  ̣  ̣
Ἱέρακι [σ]τρατηγῶι
παρὰ Κλ[  ̣]θ̣ω̣τος
τῆς Ἰωσ̣ή̣που · ἀπογρά̣(φομαι)
5εἰς τὸ ἐνεστὸς ζ (ἔτους)
Τιβερίου Καίσα̣ρ̣ος
Σεβαστοῦ τὰ ὑπάρχον-
τά μοι π̣ρ̣ό̣β̣α̣τ̣α̣ κ̣α̣ὶ̣ θ̣ρ̣[έ-]
μματα εἴκοσι πέν-
10τε αἶγαν μίαν / κ̣ε
/ α καὶ τοῦς ἐπακολ-
ο̣[υθο]ῦ̣ν̣τ̣ας ἄρνας ἐρί̣φου̣[ς]
ἃ ν[ε]μήσ̣ο̣ν̣τ̣α̣[ι] περὶ
[Σε]φῶ̣ τ̣ῆς̣ Θ̣μ̣ε̣σ̣ε̣φ̣ὼ̣
15τ̣ο̣παρχίας καὶ δ̣ι̣ʼ ὅ-
λου τοῦ νομοῦ διὰ νο-
μέως Κωμόνου τ̣ο̣[ῦ]
Ἰωσήπου λα<ο> λαγραφο̣-
μένου(*) περὶ τὸ Τα-
20ρουθίνου ἐποικον(*)
ὧν κε̣ τ̣αξόμετα(*)
[τὸ καθῆκον τέλος]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 18-19. l. γραφο|μένου
^ 20. l. ἐποίκιον
^ 21. l. ταξόμεθα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.