Papyri.info

sign in

p.ifao.3.52 = HGV P.IFAO 3 52 = Trismegistos 25881DDbDP transcription: p.ifao.3.52 [xml]

I spc ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ς̣ χω̣ν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ς̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]των  ̣  ̣  ̣  ̣ων α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ καὶ πρότερον   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ἀ̣[π]ὸ κα̣[  ̣]  ̣τος τῆς ἐσ̣π̣α[ρμένης (γῆς) ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣βεία   ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ς [  ̣  ̣] δημοσίων κα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σίωι [ἐ]ρ̣γ̣ωι̣ ἡ αὐ[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ κ̣[  ̣]ι̣ τὸν ἀπὸ νό̣το̣[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]του̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τριῶ̣ν καὶ ἴ̣σ̣ου ἀρ[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ἐ̣τῶν δέκα   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩μ]εμελ̣η̣μένα ((unintelligible)) δ  ̣δ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩] πρὸς αὐ̣τ̣ο  ̣(  ) ἐκου  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ε̣ἰ̣σ̣φορε  ̣[  ̣  ̣]σα ἐκτ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἧς οὐ κυριεύσει Φιλαμη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]α τὸν καταλοχισμὸν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ κύρειος̣(*) τῶν ἀλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣τη καρπιζομένη μ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νης̣ τ̣ῆν ἀπαίτησιν τελ̣ε̣ῖσθ[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου ἀργυρίου δραχμ̣ὰ̣ς[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ι κει  ̣ ὡς ἐὰν αἱρῆται καὶ ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υν τρόπο̣ν καὶ τὰ μεμηρι[σμένα](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ εὐσχημοσύνην καὶ τὴν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἡρακλείδης   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υα̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ωσιη εἰς αὐτὸν ὃς δ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣ὰ̣ν μὴ βούληται σὺν κα̣νωνί̣[ωι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] προνοίαν ἐγλογιστ̣ε̣ῖ̣σ̣α̣ν̣(*) ἀφ[⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ην αὐτὴν ἀφήλικα λ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν γεγενημένων̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 19. l. κύριος
^ 24. l. μεμερι[σμένα]
^ 29. l. ἐκλογισθεῖσαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.