Papyri.info

sign in

p.ital.1.16 = chla.4.240


DDbDP transcription: p.ital.1.16 [xml]

cAD600? Ravenna
[Reprinted from: chla.4.240] ChLA4,240

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- contra hanc donatio-]
nem mẹ[a]m, quaṃ pṛọp̣rị[a et] ṣp[on]t[a]nea volunt[ate feci]
p(rae)d(ic)tae s(an)c(t)ae Rav(ennati) eccl(esiae) pro oblationem et remedium animae [meae],
numquam esse venturum, sed perpetuis temporibus tam [me]
quam hhdes(*) successoresque meos inlesam(*) atque inmạ[culatam](*)
5conservare promitto, excluso a me vel meos hhdẹ[s](*) ọ[mnium]
legum beneficia, iuris et facti ignorantia, fori, loci mili[t]ị[ae]q[ue]
perscribtione(*), seu quod de revocandis donationibus ṣ[unt per]
lege indulta donantibus, quoniam ad hanc largitatem mẹ[am]
sponte, ut superius fatus sum, et huic habita deliberatione p[er-]
10vini(*) nullius cogentis consilio vel admonentis inpulso(*), q[uam in-]
revocabilem(*) donationis meae usufructuariae paginam s(upra)s(crip)tạ[rum]
sex unciarum principalium in integro totius substantiae me[ae],
mobile et inmobile(*) seseque moventibus, sicut superius legitur,
absque ullo dol(o) m(alo), vim(*), metu et circumscribtione(*) cassan[te]
15Vitali, tabellioni huius civ(itatis) Rav(ennatis), rogatario meo, scribend[am]
dictavi, in qua subter, posteaquam mihi coram testibus ạ[tque]
ad singula relecta est, consentiens in omnibus mano propria pṛ[o]p-
ter ignorantia litterarum signum s(an)c(t)ae crucis feci et testibuṣ
a me rogitis(*) optuli(*) subscribendam, eorumque praesentia eaṃ
20vobis, actoribus supranominatae s(an)c(t)ae Rav(ennatis) eccl(esiae), contraḍ[idi];
quam et si gestis municipalibus allegare maluerint act[ores]
antedictae s(an)c(t)ae Rav(ennatis) eccl(esiae), liberam tribuo et concedo ex mo[re li-]
centiam allegandi, non expectata(*) dinuo(*) meae professionis voc[e],
ut sum de praesenti professus stipolatione(*) et sponsione soḷḷ[emni-]
25ter interposita. act(um) Rav(enna), imp(erio), console(*) et die suprascribt[a](*).
signum † manus Iohanni v(iri) c(larissimi), pr(i)m(icerii) numerii(*) fel(icum) Theoḍọṣ[iaci],
s(upra)s(crip)ti donatoris, omnia s(upra)s(crip)ta agnoscentis et consentientis, cui et relect[a est].
† Iohannis adi(utor) s(  ) huic chartul(ae) usufructuari(ae) donationis s(upra)s(crip)tarum sex unc(iarum) p̣ṛ[in-]
cipalium in integro supranuminate(*) totius subtantiae(*) mubile(*) et inmubile(*) s[eseque]
30moventibus, sicut superius legitur, facta in s(upra)s(crip)ta s(an)c(ta)e Rav(ennate) eccl(esia) a Io[hanne],
spatar(io) q(uon)d(am) Georgii magistro(*) mil(itum) et nunc pr(i)m(icerio) num(eri) felicum tḥ[eodosi-]
acus(*) s(upra)s(crip)to donatore, qui me praesentem signum s(an)c(t)ae crucis fecị[t],
et coram nobis ei relicta(*) est, rogatus ab eodem ad signum eius rọ[boran-]
do chirocrista suscripsi(*), et de conserbandis(*) omnibus, que(*) superi[us adscrip-]
35ta(*) leguntur, ad s(an)c(t)a evvangelia(*) corporaliter mei praesentia p[raebuit]
sacramenta, et hanc donationem ab eodem praedicto Iohanne [actore]
praenuminate(*) s(an)c(t)ae Rav(ennati) eccl(esiae) traditạm vidi. †
† Μαρινος χρυσωκαταλακτις ουεικ χαρτουλε ουσουφορτυα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νατιωνις σσταρουμ σεξ ουνκεαρουμ πρικιπαριω ιννιτρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
40νομινατε τωτιους σουστατιε μουυελε ετ ινμωυελε ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μωμειν  ̣  ̣  ̣  ̣(*) σιγκουμ σουπεριους λεγιτορ φακτα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σακτα Ραυεννατε εκλισια α Ιωαννε υκ εισπαταρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
Γεοργι μαειστρο μιλιτουμ ετ νονου πριμικιριους νουμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κουμ Θ̣ε̣[ο]δω̣[σι]α̣κο̣ς̣ σ̣[σ]τ̣ω̣ δωνατουρε κοι μι πρεσε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
45νου σακτι κροκις φικετ ετ κωρα νουις ει ριλικτα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τος αυ εοδεμ τεστις σουσκριψι ετ δε κομσι[  ̣  ̣]ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
νιβους {ωμνιβους} κε σουπεριους λικκριτα λεγουν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σακτα ευβαγελλια κορπορραλιτερ μεει πρεσεντι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
βουκ περνονενατε σακτε Ραυεννατε εκλισιε τρα[- ca.9 -]

50† Anastasius v(ir) h(onestus) excab(  ) s(  ) s(  ) huic chartule(*) usufructuariae donationis s(upra)s(crip)tạ[rum sex]
uncciarum(*) principaliun(*) inn(*) integro supernuminate(*) totius suptanti[e](*) [mubile](*)
et inmubile(*) sisequae(*) moventibus, sicut superius legiṭụṛ, facta in s(upra)s(crip)[ta s(an)c(t)a]
Rav(ennate) aeclesia(*) a Iohanne v(iro) c(larissimo) ex spathario q(uon)d(am) georgio(*) magistro(*) milituṃ et nunc
primicirius(*) numeri filicum(*) theudosiacus(*), s(upra)s(crip)to donature(*), qui mi(*) prẹ[sente](*)
55sig̣num sancte(*) crucis ficit(*), et cora(*) nubis(*) ei relicta(*) est, rogatus ab ẹ[odem]
testis suscribsi(*), et de conserbandes(*) omnibus, que(*) superius adscriptạ(*) [leguntur],
ad sancta evangelia corporaliter mei presentia(*) prebuit(*) sacramen[ta, et hanc]
donatione ab eodem p(rae)d(icto) Iohanne acture(*) prenuminate(*) sancte(*) Rav(ennati) aecl[  ̣  ̣  ̣  ̣](*)
traditam vidi. †
60† Stefanus v(ir) c(larissimus) com(es) uhic(*) chartul(ae) usumfructuariae(*) donation[is supra-]
scribtarum(*) sex unciarum principalium in integro supranoṃ[inatae]
totius substa\n/tiae movilem(*) et inmovilem(*) seseque moventibu[s, sicut]
superius legitur, facta in s(upra)s(crip)ta s(an)c(t)a Rav(ennate) eccl(esia) a Iohanne v(iro) c(larissimo) [spatario](*)
q(uon)d(am) Georgii magistro(*) mil(itum) et nunc primicir(*) num(eri) fel(icum) Theo[dosiaci],
65s(upra)s(crip)to donatore, qu(*) me praesentem signum sce(*) crucis fec[it, et co]
ram nobis ei relictum(*) est, rogatus ab eodem testis suscribsi(*), ẹ[t de con-]
serbandis(*) omnibus, que(*) superius adscribta(*) leguntur et(*) s(an)c(t)a [evvangelia](*)
corporaliter mei praesentia pra[e]bụ[i]t sacramenta, et hanc d[onationem]
ab eodem praedicto iohannem(*) [a]ct[o]rem(*) praenominate(*) sce(*) R[av(ennati) eccl(esiae)]
70traditam vidi. †
† Petrus v(ir) c(larissimus) com(es) uhic(*) chartul(ae) usufructuariae donationis supras[criptarum]
sex unciarum principalium in integro supramemunumenate(*) t[otius subs-]
tantiae muvilem(*) et inmuvilem(*) siseque(*) muventibus(*), sicut superi[us legitur],
facta in suprascribta(*) santa(*) Rav(ennate) aecl(*) a iohannem(*) v(iro) c(larissimo) spatạ[rio](*) [q(uon)d(am) Geor-]
75gi(*) magistro(*) mil(itum) et nu\n/c premicirius(*) num(eri) fel(icum) theodosiacuṣ(*), [supra-]
scribto(*) donatore, qui me presente(*) signum sante(*) crọcis(*) ficet(*), et co[ram nobis]
ei relictum(*) es(*), rogatus au(*) eọdem testis suscribsi(*), et de conserban[dis](*) [omni-]
bus, que(*) superius leguntụr, at(*) santa(*) evvangelia(*) corpo[raliter]
mei praesentia prebuit(*) sacramenta, et hanc donationem au(*) eod[em praedic-]
80to iohannem(*) acture(*) prenominate(*) sante(*) Rav(ennati) aecl(*) traditam vi[di].
† Iohannis except(or) inl(*) p(otestatis) huic chartulae usufructuariae donationi[s s(upra)s(crip)tarum]
sex unciarum principalium in integro supranominatae totius suḅ[stantiae]
movile(*) et inmovile(*) seseque moventibus, sicut superius legitur, f̣[acta in]
[s(upra)]ṣ(crip)ṭ[a s(an)]c(t)a Ravennate ecclesia a Iohanne v(iro) c(larissimo) spathạṛịọ q̣(uon)d(am) Geor[gii mag(istri) mil(itum)]
85et nunc primicirius(*) num(eri) felicum theodosiacus(*), s(upra)s(crip)to donaṭ[ore, qui me]
praesente signum s(an)c(t)ae crucis fecit, et coram nobis ei relec[tum est, rogatus]
ab eodem testis subscribsi(*), et de conservandis omnibus, quae s[uperius ads-]
cripta(*) leguntur, ad s(an)c(t)a evvangelia(*) corporaliter mei praes[entia praebu-]
it sacramenta, et hanc donationem ab eodem p(rae)d(ict)o Iohanne ạc̣[tore]
90praenominatae s(an)c(t)ae Rav(ennati) ecclesiae traditam vidi †.

Apparatus


^ 4. l. heredes
^ 4. l. illaesam
^ 4. l. immaculatam
^ 5. l. heredes
^ 7. l. perscriptione
^ 9-10. l. per|veni
^ 10. l. impulso
^ 10-11. l. ir|revocabilem
^ 13. l. immobile
^ 14. l. vi
^ 14. l. circumscriptione
^ 19. l. rogatis
^ 19. l. obtuli
^ 23. l. exspectata
^ 23. l. denuo
^ 24. l. stipulatione
^ 25. l. consule
^ 25. l. suprascripta
^ 26. l. numeri
^ 29. l. supranominatae
^ 29. l. substantiae
^ 29. l. mobile
^ 29. l. immobile
^ 31. l. magistri
^ 31-32. l. Th[eodosi]|aci
^ 33. l. relecta
^ 34. l. subscripsi
^ 34. l. conservandis
^ 34. l. quae
^ 34-35. l. ascrip|ta
^ 35. l. evangelia
^ 37. l. praenominatae
^ 41. μεμειντιυους prev. ed.
^ 50. l. chartulae
^ 51. l. unciarum
^ 51. l. principalium
^ 51. l. in
^ 51. l. supranominatae
^ 51. l. substantiae
^ 51. l. mobile
^ 52. l. immobile
^ 52. l. seseque
^ 53. l. ecclesia
^ 53. l. Georgii
^ 53. l. magistri
^ 54. l. primicerius
^ 54. l. felicum
^ 54. l. Theodosiaci
^ 54. l. donatore
^ 54. l. me
^ 54. l. praesente
^ 55. l. sanctae
^ 55. l. fecit
^ 55. l. coram
^ 55. l. nobis
^ 55. l. relecta
^ 56. l. subscripsi
^ 56. l. conservandis
^ 56. l. quae
^ 56. l. ascripta
^ 57. l. praesentia
^ 57. l. praebuit
^ 58. l. actore
^ 58. l. praenominatae
^ 58. l. sanctae
^ 58. l. ecclesiae
^ 60. l. huic
^ 60. l. usufructuariae
^ 60-61. l. [supra]|scriptarum
^ 62. l. mobilem
^ 62. l. immobilem
^ 63. l. spathario
^ 64. l. magistri
^ 64. l. primicerio
^ 65. l. qui
^ 65. l. s(an)c(ta)e
^ 66. l. relectum
^ 66. l. subscripsi
^ 66-67. l. [con]|servandis
^ 67. l. quae
^ 67. l. ascripta
^ 67. l. ad
^ 67. l. evangelia
^ 69. l. Iohanne
^ 69. l. actore
^ 69. l. praenominatae
^ 69. l. s(an)c(ta)e
^ 71. l. huic
^ 72. l. supranominatae
^ 73. l. mobilem
^ 73. l. immobilem
^ 73. l. seseque
^ 73. l. moventibus
^ 74. l. suprascripta
^ 74. l. sancta
^ 74. l. ecclesia
^ 74. l. Iohanne
^ 74. l. spathario
^ 74-75. l. [Geor]|gii
^ 75. l. magistri
^ 75. l. primicerius
^ 75. l. Theodosiaci
^ 75-76. l. [supra]|scripto
^ 76. l. praesente
^ 76. l. sanctae
^ 76. l. crucis
^ 76. l. fecit
^ 77. l. relectum
^ 77. l. est
^ 77. l. ab
^ 77. l. subscripsi
^ 77. l. conservan[dis]
^ 78. l. quae
^ 78. l. ad
^ 78. l. sancta
^ 78. l. evangelia
^ 79. l. praebuit
^ 79. l. ab
^ 80. l. Iohanne
^ 80. l. actore
^ 80. l. praenominatae
^ 80. l. sanctae
^ 80. l. ecclesiae
^ 81. l. illustris
^ 83. l. mobile
^ 83. l. immobile
^ 85. l. primicerius
^ 85. l. Theodosiaci
^ 87. l. subscripsi
^ 87-88. l. [a]|scripta
^ 88. l. evangelia

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.