Papyri.info

sign in

sb.26.16690 = HGV SB 26 16690 = Trismegistos 97081DDbDP transcription: sb.26.16690 [xml]

30 BC-AD 323 Jericho

FrA
  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐμέ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλλου σ  ̣  ̣[ -ca.?- ]-
γραπται καὶ κ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣κα̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τε̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
FrB+C
5[- ca.5 -]  ̣α̣σ̣τ̣ιο  ̣  ̣  ̣[- ca.3 -]τ̣ι̣  ̣ψ  ̣[ -ca.?- ]
οἴκου μήσου σ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
π̣ερὶ τ̣ο̣ῦ̣ προγεγρ̣α̣μμ̣έ̣ν̣[ου -ca.?- ]
κ̣α̣ὶ̣ κ̣α̣θ̣α̣ρ  ̣  ̣  ̣ ἐγ(*) μέρους μ[ -ca.?- ]
ἐγ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρχομεν[ -ca.?- ]
10[- ca.8 -]η̣  ̣  ̣ρα  ̣ω ἀ̣πὸ νότ̣ο̣υ [ -ca.?- ]
καμ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰς ἀνα̣το̣λ̣ή[ν -ca.?- ]
Ἰούδου Ὠφαίου τ̣ο̣ῦ̣ χ  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μέρους [ -ca.?- ]
ἰδίου μ̣έρους̣ τοῦ χ  ̣[ -ca.?- ]
FrD
15[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.12 -]  ̣  ̣ουρ  ̣ιπ  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.12 -]  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ FrB+C.8. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.jud.des.misc.A4 [xml]

30 BC-AD 323 Jericho

FrA
  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐμέ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλλου ς  ̣  ̣[ -ca.?- ]
γραπται καί κ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣κα̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τε̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
FrB+C
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ς̣ τ̣ιο  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ι̣  ̣ψ  ̣[ -ca.?- ]
οἴκου μήσου ς̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
π̣ερὶ τ̣ο̣ῦ̣ προγεγρ̣α̣μμ̣έ̣ν̣[ου -ca.?- ]
κ̣α̣ὶ̣ κ̣α̣θ̣α̣ρ  ̣  ̣  ̣ ἐγ(*) μέρους μ[ -ca.?- ]
ἐγ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρχομεν[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣  ̣  ̣ρα  ̣ω ἀ̣πὸ νότ̣ο̣υ [ -ca.?- ]
καμ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰς ἀνα̣το̣λ̣ή[ν -ca.?- ]
Ἰούδου Ὠφαιου τ̣ο̣ῦ̣ χ  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μέρους [ -ca.?- ]
ἰδίου μ̣έρους̣ τοῦ χ  ̣[ -ca.?- ]
FrD
15[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.12 -]  ̣  ̣ουρ  ̣ιπ  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.12 -]  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ FrB+C.8. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.