Papyri.info

sign in

p.jud.des.misc.A5 = HGV P.Jud. Des. Misc. A 5 a - d = Trismegistos 115528DDbDP transcription: p.jud.des.misc.A5 [xml]

FrA
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οι καὶ τ̣ωῖ̣ κλο̣υ̣ειρο̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τι σοι κατ̣ων̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]- ca.11 -[ -ca.?- ]
FrB
[ -ca.?- ]μ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οι κ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] κώμη̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ω̣ν  ̣  ̣ρ̣οι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣οι  ̣  ̣γα̣  ̣α̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]χ̣ε χώρα̣ν̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣μ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
FrC
[ -ca.?- ]νου̣ υτ- ca.12 -[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ονε̣ι̣ υσ  ̣μ- ca.10 -[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χο̣ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
FrD
  ̣  ̣  ̣πτας̣ Φεζου[ -ca.?- ] FrE
(FrE
[Reprinted in: sb.26.16691] SB 26 16691)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.