Papyri.info

sign in

p.koeln.10.415 = HGV P.Köln 10 415 V = P.Köln 10 415 R = Trismegistos 47276DDbDP transcription: p.koeln.10.415 [xml]

II-III spc ?

r,1
ἐν Ὤφει·
Ἁρποκρᾶς περισ[τ]ε̣ρὰ̣ς̣ δ.
ἐδαπανήθησαν.
ἐν Θηβαϊκαῖς·
5Ἑρμοκλῆς ἐλαιῶν̣ κεράμ(ιον) α
οἴνου κεράμ(ιον) α
γάρου λάγυνον α
r,2
Νεμῶν̣[ι]ς κεράμ(ιον) α
——
ἀποδημ̣ε̣[ί]α(*) δευτέρα·
10Καλλί̣ν̣ι̣κος κεράμ(ιον) α
  ̣ρα  ̣[  ̣]  ̣  ̣ κεράμ(ιον) α
Νεμ[ῶ]νις κεράμ(ιον) α
Ἑρμοκλῆς κεράμ(ια) β(*)
ἐξ ὧν ἐδαπανήθη δ.
r,3
15λοιπὰ γείνονται(*) κεράμ(ια) [δ (?)]
ἐλαιῶν α
γάρου α
οἴνου β̣.
v
  ̣  ̣  ̣  ̣ κε̣ρα̣μ(  ) με  ̣  ̣  ̣  ̣(  ) ἀπὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣ε̣ρ̣ά̣μ̣(ια) κ̣β̣   ̣ κ̣β̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣ κ̣ε̣ρ̣ά̣μ̣(ια) κ̣α̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5[  ̣]  ̣  ̣ε̣ι̣[  ̣]ο̣μ̣(  ) [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣(  )   ̣  ̣
κ γρ(αμματε (?)) ἐπισ̣τ̣ρ̣α̣[τήγου (?)] κ(εράμια(?)) κ
κα   ̣υρων ν̣  ̣  ̣  ̣ κερ̣ά̣μ̣(ια)   ̣  ̣  ̣( ) β̣
χρ  ̣  ̣  ̣ κε̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ κβ̣ [  ̣]ο̣υ̣ κ̣υρ(ι ) μ̣  ̣
10κγ ε̣ρι  ̣ο̣χ(  )   ̣  ̣  ̣ κε̣ρ̣άμ̣(ι ) [ -ca.?- ]
κδ ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣(  )   ̣( ) με̣(τρ )
κδ σ̣εσ̣η̣μήω̣κα(*) κεράμ(ια) κ
κϛ̣ Ἡ̣ρ̣α̣κλᾶ̣ βοηθῷ κ(εράμιον) α
κζ Διω̣γ̣ε̣(*)   ̣  ̣ε̣μ̣(  ) κε(ράμιον) α
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣( ) κ̣ε̣(ράμιον) α
(hand 2?) Διονυσίῳ κηρικαρίῳ̣   ̣( )
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣(  )

Apparatus


^ r,2.9. l. ἀποδημία
^ r,2.13. corr. ex α
^ r,3.15. l. γίνονται
^ v.12. l. σεσημείωκα
^ v.14. l. Διογε(  )

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.