Papyri.info

sign in

p.koeln.10.416 = HGV P.Köln 10 416 = Trismegistos 47277DDbDP transcription: p.koeln.10.416 [xml]

AD 214-6 Arsinoite

Αὐρηλίῳ̣ [Κ]αλπουρνίῳ Ἰσιδώρῳ τῷ καὶ Ἁρπο-
κρα̣τ̣[ίωνι σ]τ̣ρ̣α̣(τηγῷ) Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣(νοΐτου) Θεμ(ίστου) καὶ Πολ(έμωνος) μερίδων
[Αὐ]ρ̣ή̣λ̣ι̣ος Ἀπ̣ο̣λ̣λ̣ών̣ι̣ο̣ς̣ ὁ̣ κ̣α̣ὶ̣ Ἑρμίας καὶ
[ὡς] χ̣ρημ(ατίζει) διὰ Αὐρηλίου Ὀρσέως Ἁτρῆ ἀπὸ
5[κ]ώ̣μ(ης) Πτολεμαΐδος Ὅρμου κυβερνήτου
[π]ά̣κ̣τωνος. ὁμολογῶ μεμετρῆσθαι καὶ
[παρ]ειληφέναι παρὰ σιτολό̣γ̣ω̣ν̣ κώμης
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣(  ) κριθῆ̣[ς κα]θαρᾶς ἀπ̣ὸ̣ λ̣ό̣γ̣ου συναγο-
[ραστικοῦ ἀρτά]β̣άς̣ δια[κοσίας] π̣εν̣τή-
10[κοντα, (γίνονται) (ἀρτάβαι) σν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.