Papyri.info

sign in

p.koeln.11.441 = HGV P.Köln 11 441 = Trismegistos 112476DDbDP transcription: p.koeln.11.441 [xml]

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1(hand 2) Traces
(hand 1) [Ἀ]νδρόνικος Θεομνήστωι χαίρειν̣. [γί]ν̣ω̣σκέ τε̣[ι]νας(*) τῶν ἀποστατ̣ῶ̣[ν]
- ca.9 - ἐνόπ̣λους, τε̣ι̣νὲ̣ς(*) δὲ̣ α̣ὐτῶν̣ ε[ἶ]χον καὶ σφ̣ε<ν>δόνας, ἐπ̣[ῆλ]-
θο̣ν̣ δ̣ὲ̣ ἐπεὶ(*) τὴν Σενθέω̣ς̣ τοῦ Πεταῦτος̣ λινε̣ψοῦ [ο]ἰ̣κ̣εία̣ν̣(*) [τῆι νυ-]
5κτὶ̣ τ̣ῇ̣ φε̣ρούσ̣ῃ εἰς τὴν   ̣[  ̣] τ̣ο̣ῦ Χοιὰχ ἔ̣τους̣ ια   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ̣ ο̣ἴχον̣[ται]
ἔ̣χον̣τ̣ες ὡς ἅπαντες̣ ε̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κε̣ιας̣ \Traces/ δ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣αι̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣κ[⁦ -ca.?- ⁩]
κλ̣ω̣στῆρας λίν̣ου ιβ   ̣[- ca.13 - χαλ]κ̣οῦ δρ(αχμ- )   ̣κ[⁦ -ca.?- ⁩]
εἱμ̣ά̣τεια(*) ε ὧν γυνα̣ι̣κ̣[εῖα - ca.15 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣]κα[⁦ -ca.?- ⁩]
χ̣ε̣ι̣τὼν(*) λίνου εἷς, κασῆς εἷς [- ca.11 -]προσκε̣φ̣ά̣λ̣α̣[ι]α̣ τ[ρία]
10χ̣α̣λ̣κώματα ξ νίτρ̣[ο]υ̣   ̣[- ca.11 - γ]έγραφ[ά] σ̣ο̣ι̣, ὅ̣π̣ως [εἰ-]
δῇς. ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩] Traces[⁦ -ca.?- ⁩]
v
(ἔτους) ια Τῦβι θ Ἀδρόνικος
περ̣ὶ̣ τῶ̣ν ἐν τοῖς Σεμθέ[ο]υ̣ς̣ ΘΕΟΜΝΗΣΤ[ΩΙ]

Apparatus


^ r.2. l. τινας
^ r.3. l. τινὲς
^ r.4. l. ἐπὶ
^ r.4. l. [ο]ἰκίαν
^ r.8. l. ἱμάτια
^ r.9. l. χιτὼν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.