Papyri.info

sign in

p.koeln.11.443 = HGV P.Köln 11 443 = Trismegistos 112478DDbDP transcription: p.koeln.11.443 [xml]

r

fragment a
(hand 1) Θέστωρ Θεομν[ή]σ̣τ̣[ω]ι̣
χαίρειν. γραφήτω το̣ῖ̣ς̣
παρὰ σοῦ φυλακίτ̣αις
συνυπ[ο]γ̣ράφο[ν]τος καὶ
5τ̣ο̣ῦ̣ τ̣ο̣π̣ο̣γρ(αμματέως) προ[έ]σ[θ]α̣ι
  ̣  ̣  ̣π̣ε̣  ̣  ̣ι̣α̣[   ̣  ̣  ̣  ̣]
[   ̣  ̣  ̣]ε̣π̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[2 lines missing]
fragment b
10π̣α̣ρ̣’ ο̣ὗ̣ τ̣ὴ̣ν̣ [ἀσ]φ̣[άλειαν]
ἔχο̣μ̣ε̣ν̣ τ̣ῶν ἐκφορίω[ν]
ἃ̣ς̣ ἐώνητ[αι   ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Θ̣ε̣ο̣δ̣ώ̣ρ̣ο̣υ̣ κ̣λ̣(ήρ ) περὶ Νινω
15ἀράκου (ἄρουραν) μί̣α̣ν 𐅵δ, (γίν)εται α̣ 𐅵δ,
π  ̣ι̣  ̣  ̣ω̣ς ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ Ἀ̣γ̣α̣θῶς
Καλ̣άμου ε  ̣  ̣  ̣ρια τοῖς
Ἀρ̣ιστο̣δώ̣ρ̣ο̣υ ζεύγεσι
Ἁρμ̣ι̣υ̣σ  ̣  ̣ γ̣ε̣ω̣ρ̣γ̣(  )(*) ἀ̣ρ̣ά̣κ̣ο̣υ̣
20(ἄρουραν) μ̣ί̣α̣ν̣ ⁦ vac. ? ⁩ (γίν)εται α̣, (γίν)εται β̣𐅵̣δ
vestig
ἔρρω̣σο̣ (ἔτους) ια Ἁθὺρ κγ̣
(hand 2) Θέστωρ. προοῦ καθό̣[τ]ι̣
προγέγραπται ἀρά̣κ̣[ο]υ̣
25δύο ἥ̣μισυ δ, (γίν)εται ἀρ(άκου) β𐅵[δ].
(hand 3) Σεμθεὺς Θεομνήσ-
τωι χαίρειν. [προο]ῦ̣
ἀρ(άκου) β𐅵δ [⁦ -ca.?- ⁩]
(demotic?)
v

fragment b
30(ἔτους) ια Traces
30lost⁦ -ca.?- ⁩ lin
fragment a
Traces
  ̣  ̣φυ(λ ) ΘΕΟ̣[ΜΝΗΣΤΩΙ]

Apparatus


^ r.b.12. or ἃ̣ς ἐώνητ[αι ὥστ(?)]ε̣ τ̣[οῖς(?)]
^ r.b.19. or Ἁρμι̣ύ̣σ̣ε̣ω̣ς̣ γ̣ε̣ω̣ρ̣γ̣(οῦ)(?)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.