Papyri.info

sign in

p.koeln.11.447 = HGV P.Köln 11 447 = Trismegistos 112482DDbDP transcription: p.koeln.11.447 [xml]

r
(hand 2) (ἔτους) ι Ἁθὺρ κδ
Traces 1 line
3(hand 1) Πάϊς Θεο̣μ̣νήστ̣[ω]ι̣
χαίρειν. γράψον
5τοῖς φυλακίταις
π̣ρο̣έ̣σ̣θαι Σεμ̣θ̣εῖ
Ὀννή̣ο̣υ̣ς̣ ἃ̣ς διεγ-
γυ  ̣  ̣ Π̣  ̣  ̣  ̣θ̣  ̣ν̣
Traces ρ̣η̣μ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10ἐ̣κ [τοῦ   ̣  ̣]  ̣τ[ - ca.2 -]
κ̣λ̣ή̣ρ̣ου πε[ρὶ]
Πεενα̣μ[έα]
ἀρά̣[κου (ἀρούρας) ⁦ -ca.?- ⁩]
Traces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
15[⁦ -ca.?- ⁩] (ἔτους) ι̣ Ἁθὺρ κβ̣ χα(λκ ) ΘΕΟΜΝΗ̣[ΣΤΩΙ]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣νης̣ε𐅵

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.