Papyri.info

sign in

p.koeln.11.450 = HGV P.Köln 11 450 = Trismegistos 112485DDbDP transcription: p.koeln.11.450 [xml]

[ -ca.?- ]ι χα̣ί̣ρ̣ειν. Ἁρμάχορος ὁ βαϲιλ[ικὸς γραμματεύς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ον ἐπεσταλκέναι̣ αὐτ[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ψ̣ωνυ̣  ̣[  ̣]  ̣ν̣τα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ι̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣πο  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣χ̣  ̣ται[  ̣]  ̣η[  ̣]χ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.