Papyri.info

sign in

p.koeln.11.450 = HGV P.Köln 11 450 = Trismegistos 112485DDbDP transcription: p.koeln.11.450 [xml]

[⁦ -ca.?- ⁩]ι χα̣ί̣ρ̣ειν. Ἁρμάχορος ὁ βασιλ[ικὸς γραμματεύς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ον ἐπεσταλκέναι̣ αὐτ[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ψ̣ωνυ̣  ̣[  ̣]  ̣ν̣τα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ι̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣πο  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣χ̣  ̣ται[  ̣]  ̣η[  ̣]χ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.