Papyri.info

sign in

p.koeln.12.471 = HGV P.Köln 12 471 = Trismegistos 128723DDbDP transcription: p.koeln.12.471 [xml]

⁦ vac. ? ⁩
(ἔτους)   ̣(*) Μ̣ε̣σ̣ο̣ρ̣ὴ̣   ̣γ(*). π̣έ̣-
πτωκε[ν] Δ̣ι̣ο̣σ̣κ̣ο̣υ̣ρ̣ί̣[δηι]
δοκιμασ̣τῆι κ̣α̣ὶ̣ [Ἀρ]--
[τε]μιδώρωι τ̣ραπ̣ε̣
5ζίτηι [πα]ρόντος
Ἀ̣σ̣κληπ̣ιάδου τοῦ
παρὰ Δίω̣ν̣ο̣ς̣ [Πᾶ-]
σ̣ι̣ς̣ τ̣ὸ̣ ἐ[παρούριον]
τοῦ   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10κήπου [εἰς τὸ   ̣ (ἔτος)]
(δραχμὰς) δέκα [⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. 1 line⁩
(hand 2) (δραχμαὶ) δ̣[έκα ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. or λ̣
^ 1. or κ̣γ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.