Papyri.info

sign in

p.koeln.12.476 = HGV P.Köln 12 476 = Trismegistos 128728DDbDP transcription: p.koeln.12.476 [xml]

ὑπόμνημ̣α̣ παρὰ Π̣ά̣-
σιτος παστοφόρο[υ] Ἡ̣ρ̣α̣-
κλείτ̣ωι. π̣αραγ̣ε̣ν̣ό̣-
μ̣ενο̣ς̣ Π̣ολυ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]γ̣ω̣ν̣  ̣[  ̣  ̣]τ̣η̣σ̣
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ιπαι̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Traces
[  ̣  ̣] Traces
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
10[  ̣  ̣]  ̣εει  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]  ̣  ̣υπ  ̣  ̣ε̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]νι ἐνάτου και εἰκοστ[οῦ ἔτους](*)
[  ̣  ̣]- ca.15 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣  ̣  ̣τ̣ω̣ι
15[  ̣  ̣]  ̣  ̣ουσ̣μ̣  ̣α  ̣ω̣ι

Apparatus


^ 12. W. Clarysse, Tyche 32 (2017) 259 (KorrTyche 846) :   ̣ιεν α̣ὐ̣τ̣οῦ καὶ εἰκος  ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.