Papyri.info

sign in

p.koeln.12.482r = HGV P.Köln 12 482 R = Trismegistos 128736



DDbDP transcription: p.koeln.12.482r [xml]

Traces 2 lines
3[⁦ -ca.?- ⁩] Ἐπ̣εὶ̣φ κα̣ὶ̣ Μ̣ε̣σ̣ο̣ρ̣ὴ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces
[3 lines missing]
8[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣χ̣ω̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ι̣σ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ασ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]- ca.9 -τ̣ο̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ γραμματεῖ νυ  ̣  ̣  ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ρης φ  ̣  ̣α̣(  ) η[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ Ἁθὺρ τ̣ὸ̣ δεδο̣μ̣έ̣νο̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.