Papyri.info

sign in

p.koeln.12.482r = HGV P.Köln 12 482 R = Trismegistos 128736DDbDP transcription: p.koeln.12.482r [xml]

Traces 2 lines
3[ -ca.?- ] Ἐπ̣εὶ̣φ κα̣ὶ̣ Μ̣ε̣σ̣ο̣ρ̣ὴ̣ [ -ca.?- ]
Traces
[3 lines missing]
8[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣χ̣ω̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ι̣σ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ασ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]- ca.9 -τ̣ο̣υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ γραμματεῖ νυ  ̣  ̣  ̣ο̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ρης φ  ̣  ̣α̣(  ) η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ Ἁθὺρ τ̣ὸ̣ δεδο̣μ̣έ̣νο̣[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.