Papyri.info

sign in

p.koeln.13.533 = HGV P.Köln 13 533 = Trismegistos 219347DDbDP transcription: p.koeln.13.533 [xml]

/ Βουσίρεως δημοσίων [⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Κεφαλᾶς Ὡρίωνο(ς) Ἁ̣ρσύθ[⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Ἁρμιῦσις Παυσίρεως   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Ἡρακλῆς Σαβούρεως   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5α̣  ̣(  ) Μιεῦς Ὥρου ουδ̣(  ) δ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Μυσθᾶς Πετενο̣ύ̣φε(ως) [⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Ὀννόφρι[ς] Πνεφερῶ[τος ⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Δῶρ̣[ο]ς̣ Ὀρσενούφε̣[ως ⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Πετεσ̣ο̣ῦ̣χ(ος) Σοχώτου [⁦ -ca.?- ⁩]
10α̣  ̣(  ) Ὧρο̣ς̣ Ὀρσεν[ού]φε[ως ⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Μιῦσ̣ι̣ς̣ Ὥρου [⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) Ὧρος Πε̣τ̣ο̣σίρε̣ω̣(ς) [⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνεται) αἱ προκ(είμεναι) Γ̣ξζLdη[⁦ -ca.?- ⁩]
α̣  ̣(  ) φο̣ι̣(  )(*) στρατηγοῦ ὑ̣π̣(ὲρ) ναύλ̣ω̣ν̣
15Τ̣[ε]β̣τύνεως καὶ τῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
16a  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γ  ̣α̣  ̣ π̣α̣γ̣ω̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 14. or φο̣ι̣(νικῶνος(?))

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.