Papyri.info

sign in

p.koeln.13.543 = HGV P.Köln 13 543 = Trismegistos 219358DDbDP transcription: p.koeln.13.543 [xml]

r
λό̣γο̣ς ο̣ἴνο̣[υ] ῥύσεως τῆς ζ ἰνδικ(τίωνος)
ἐν τῷ ἡλα̣σ̣τηρί(ῳ)(*) Χαρίτων(ος)
ἐγκλισμένου(*) ἐν τῇ οἰκίᾳ Παπ̣ν̣ο[υ]
-τίου̣ μη(τρὸς) Μάννα οἴνου δι(πλᾶ) τμγ
5καὶ λάη κβ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ
Φοιβάμμων(ος) Παλάμμων(ος) δι(πλᾶ) ρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν τη(*) ἡλασ̣τηρ(ίῳ)(*) Ἁρεώτου
τέκτωνος(*) ἐγκλισμένου(*)
ἐν τῇ̣ οἰκίᾳ Φ̣ο̣ι̣β̣ά̣μμων(ος)
10Παλά̣μμων̣ος οἴνου δι(πλᾶ) ωϙζ
κα̣ὶ λάη // ιθ,
(hand 2?) (ὧν) [ὑ]πὲ̣ρ̣ ἀναλω̣μ(  )(*) ἀνηνέχθ(η) ἀπὸ τοῦ̣ χωρ(ίου)
  ̣  ̣  ̣ρ̣η̣(*) δι(πλᾶ) μ
v
(symbol) ε̣  ̣  ̣  ̣ιτα̣ρ̣ια(*) δι(πλᾶ) ια

Apparatus


^ r.2. l. ἡλιαστηρίῳ
^ r.3. l. ἐγκεκλεισμένου
^ r.7. l. τῷ
^ r.7. l. ἡλιαστηρίῳ
^ r.8. l. τέκτονος
^ r.8. l. ἐγκεκλεισμένου
^ r.12. or ἀναλώ̣(ματος)
^ r.13. or π̣ρ̣
^ v.14. or ε̣ἰ̣[ς] κ̣ο̣ιτά̣ρ̣ια

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.