Papyri.info

sign in

p.koeln.14.561 = HGV P.Köln 14 561 = Trismegistos 697569DDbDP transcription: p.koeln.14.561 [xml]

column I
[βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου] κ̣αὶ Κλεοπάτρας θεῶν Ἐπι̣φανῶν (ἔτους) θ̣ ἐφ’ ἱερέ̣ω̣ς
[Ἀπολλοδώρου τοῦ Ζήνωνος Ἀλεξάνδρου] κ̣α̣ὶ̣ θ̣εῶν Σωτήρων κ̣[αὶ] θ̣ε̣ῶ̣ν Ἀδ̣ελφῶν καὶ θεῶν
[Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεῶ]ν̣ Ἐπιφανῶν καὶ θεῶν Φιλομητόρων ἀ̣θλοφόρου Βερενίκης
[Εὐεργέτιδος Κλεα]ι̣ν̣έ̣τ̣[ης τῆς Κο]μ̣α̣νοῦ κα[ν]η̣φ̣[ό]ρ̣ο̣υ Ἀρ[σ]ινόης Φιλαδέλφου Σαραπιάδος τῆς  Ἀπολλων[ίου]
5[⁦ -ca.?- ⁩ ἱερ]ε̣ί̣ας Ἀ[ρσινόης] Φιλο̣πάτορος Ε̣[ἰρή]ν̣η̣ς τῆς̣ Πτολεμαίου̣ ἀ̣ν̣τίγ̣ραφα χρημα(τισμῶν) ἀπὸ τοῦ
[κληρωτοῦ δικαστ]ηρίου ἀ̣[πὸ μη]ν̣ὸ̣ς̣ Δαισίου ἕως [μ]ηνὸς ⟦Αρ̣⟧ Λώιου Αἰ̣[γ](υπτίων) δ̣ὲ ἀπὸ μηνὸς Χοιὰχ ἕως μη[νὸς]
[Μεχείρ. Δαισ]ί̣ο̣υ α̣ [ἕως δ Αἰγ(υπτίων)] \[⁦ -ca.?- ⁩]ου̣ εἰσαγωγέως/ Χο̣ιὰχ α ἕως δ ο̣ὐθέν. ε ἀχρημάτιστος διὰ τὴν νηστείαν
[⁦ -ca.?- ⁩] ς̣ ζ οὐθέν. η Α̣ἰ̣γ̣(υπτίων) η
[ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος Ἡρα]κλεώτης̣ τῆς ἐπιγονῆς Ἀπολλωνίω̣ι̣ Ἐπικρ̣ά̣[τους Ἡ]ρ̣[α]κλεώτηι τῆ̣[ς]
10[ἐπιγονῆς καθὰ συνήλλαξεν. ὅτ]ι̣ τοῦ   ̣ (ἔτους) μ̣ηνὸς Δ̣ίο̣υ Πα̣[χ]ὼ̣ν   ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ δ[α]νεισ[άμενος] παρ’ ἐμοῦ πυρῶν ἀρ̣(τάβας)
[⁦ -ca.?- ⁩ κατὰ συγγραφὴν ἐφ’ ἧς συ]γ̣γραφοφύλαξ̣ Π̣[τ]ο̣λε[μ]αῖ̣ος [κ]α̣ὶ τῆ̣ς συγγρ̣α̣[φῆς διαγορευούσ]η̣ς̣ ἄλλα τε καὶ
[ἀποδοῦναί σε ἐμοὶ τὸν σῖτον τοῦτον] ἐ̣μ̣ μηνὶ Α̣[ἰγ]υπτ̣ί̣ω̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ ⁦ -ca.?- ⁩](*) (ἔτους), ἐ̣ὰ̣ν̣ δ̣ὲ μὴ ἀ̣π̣οδῶι̣[ς]
[καθὰ γέγραπται, ἀποτῖσαί σε ἐμοὶ] τιμὴν̣ ἑκ̣ά̣σ̣της̣ (ἀρτάβης) [τ]ῶν πυρ[ῶν (δραχμ ) ⁦ -ca.?- ⁩ , καὶ τοῦ] κατὰ τ̣ὴ̣ν συγγραφὴ̣ν̣
[χρόνου διελθόντος καὶ πλεί]ο̣ν̣ο̣ς̣ ἐ̣πιγ̣[εγονότος καὶ] σὺ ἀπ̣η̣[ιτημένος ὑ]πό μου καὶ πλεονάκι[ς]
15[τὰς ⁦ -ca.?- ⁩ (ἀρτάβας) τῶν πυρῶν οὐκ ἀποδέ]δ̣ω̣κάς μο̣ι̣, [διό σοι δι]κ̣άζομαι ἐ̣[ν τῶι ἐν Ἡρα]κ̣λ̣έ̣ο̣υ̣ς π̣ό̣λει τῆι ὑπὲρ
[Μέμφιν κληρωτῶι δικαστηρίωι] κα̣τὰ τὴν [τοῦ δα]ν̣είου συγγρα̣φ̣ὴ̣[ν τῆς τῶν ⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣ρ̣(ταβῶν) τῶν [πυ]ρῶν τιμῆς̣
[χαλκοῦ νομίσματος (δραχμ ) ⁦ -ca.?- ⁩, τίμημα] τῆς δίκης χα(λκοῦ) [νομίσματος (δραχμ )].
τ̣ὸ̣ ἀ̣[δ]ί̣κ̣[ημ]α̣ ἐ[γ]έ̣ν̣ε̣τ̣ο̣ ὅ̣τ̣ε̣
[ἀ]π̣[αιτηθείς ὑπ’ ἐμοῦ ⁦ -ca.?- ⁩ οὐκ ἀ]πέδ̣ωκάς μο̣[ι. ἔτους ⁦ -ca.?- ⁩ ἐφ’ ἱ]ε̣ρ̣έ̣ω̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ ὄ̣ν̣τ̣ο̣ς̣ [ἐ]ν̣ Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣ν̣δ̣[ρείαι]
Ἀλε̣[ξά]ν̣δ̣ρ[ο]υ καὶ θεῶ̣ν̣ Σ[ωτήρων καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Ε]ὐεργετ̣ῶ̣[ν καὶ θεῶν Φ]ι̣[λοπατόρων] κ̣α̣ὶ̣ θ̣ε̣ῶ̣ν̣ Ἐ̣π̣ι̣φανῶν,
20καὶ θεῶν̣ Φιλομητόρων ἀ̣[θλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος] τῆς οὔσης ἐ̣ν̣ Ἀ̣[λεξ]α̣ν̣δ̣ρ̣ε̣ί̣α̣ι̣ κα̣ν̣ηφόρου Ἀρσινόης
Φιλαδ̣έ̣λ̣φου τῆς [ο]ὔ̣[σης ἐν Ἀλεξανδρείαι ἱερείας Ἀρσινόης] Φιλοπάτορος [τῆ]ς̣ οὔσ̣η̣ς̣ [ἐν] Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣δρείαι
[μηνὸς] Ἀ̣ρτ̣ε̣μ̣[ισίου. κέκλησαι δὲ καὶ τὸ ἔγκλημα δέδω]κά σοι ἐνωπίωι̣ (ἔτους(?)) [θ] μ̣[ηνὸ]ς̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] κλήτορες̣·
\Σεύθης/   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ Λυσίμα]χ̣ος Δημητρί[ου]   ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς τ̣ῆ̣ς̣ ἐ̣π̣ι̣γονῆς.
[ἦν δὲ ⁦ -ca.?- ⁩ ὡς ἐτῶν⁦ -ca.?- ⁩] Traces [⁦ -ca.?- ⁩ οὐ]λὴ ὑπὲρ ὀφρύι̣ [δ]ε̣ξ̣ι̣ᾶ̣[ι] Traces ς̣ Σεύθης
25[ὡς ἐτῶν ⁦ -ca.?- ⁩ οὐλ]ὴ ῥινὶ [μ]έ̣σ̣η̣ι̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ Λυ]σ̣ίμαχος ὡ̣ς̣ (ἐτῶν) λ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Traces κλαστος
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩] Traces ⁦ vac. ? ⁩
[θ Αἰγ(υπτίων) θ ⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ κάλαθον ι̣ Αἰ̣γ̣(υπτίων) [ι] Traces ι̣α Αἰγ(υπτίων) ια
[⁦ -ca.?- ⁩]ψαμεν   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Traces ọσ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣  ̣  ̣ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Traces ται̣δ̣
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ χ̣α̣λκοῦ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣να̣την
column II
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1του[⁦ -ca.?- ⁩]
δι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δια̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[3 lines missing]
6δι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces
και  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment a
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣αι̣ο̣ς  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ιβ] Α̣ἰ̣γ̣(υπτίων) ιβ ἀχρημάτ[ιστος⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣ Α̣ἰ̣γ̣(υπτίων) κ ἀχρη̣[μάτιστος⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω  ̣  ̣υκ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩συγγ]ραφὴν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Traces θ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment c
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κο̣υτ̣ομ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αιτου- ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩] Traces ειτ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 5 lines
10-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment d
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣πολ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υμεν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οσω[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment e
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] κέκλη̣[σαι δὲ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment f
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ Δαισίο̣[υ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣μ̣ι̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ I.12. or [αὐτοῦ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.