Papyri.info

sign in

p.koeln.1.52 = HGV P.Köln 1 52 = Trismegistos 15463DDbDP transcription: p.koeln.1.52 [xml]

AD263 Antinoopolis

1
(hand 1) [α]ἵρ(εσις) χρυσώ(σεως) [τῆς ἡμισείας] πρώτ(ης), Μεσ(ορὴ) β.
(hand 2) τῇ κρατίσ[τῃ βουλῇ Ἀντιν]οέων
Νέων Ἑ[λλήνων τῆς λ]αμπρᾶς πόλ(εως)
παρὰ Αὐρη̣[λίου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἀσκλᾶ
5ἀπὸ τῆς Ἀθ[ριβιτῶν πόλεω]ς(*). βού-
[λ]ομαι ἑκουσ[ίως ἐγλαβεῖν χρ]ύσωσιν
τῆς ἡμισεία̣[ς τῶν γεινομ]ένων
γλυπτικῶν ἔργ[ων τοῦ ἐπʼ ἀγ]αθοῖς
κατασκευαζομ[ένου ὀρόφο]υ στοᾶς
10[κ]α̣ὶ πυλώνων στ[ρογγυλαίο]υ γυμνα-
[σί]ου, ἐμαυτῷ παρ[έχων τά τ]ε̣ χρίσματα
[κα]ὶ κόλλαν καὶ ὑποχ[ρυσώματ]α καὶ τὴν
[ἄ]λλην πᾶσαν ἐπ[ιχρεία]ν καὶ πέτε-
[λ]α̣(*) χρυσᾶ πρῶτα χρ[υσοῦ δ]οκίμου,
15[λ]αμβάνων τοῦ μὲν [πρώτ]ο̣υ ἑξαγώ-
[ν]ου σὺν μισθῷ δραχμ[ὰ]ς̣ [ἐν]νέα
τριώβολον , τοῦ δὲ δε[υτέρο]υ ἑξαγώ-
[ν]ου σὺν μισθῷ δραχ[μὰς ἐν]νέα
[κ]α̣ὶ τοῦ τρίτου ἑξαγώνου ὁμ[ο]ίως
20[δ]ραχμὰς ἑπτὰ καὶ τοῦ τετάρτου
[τ]ετραγώνου ὁμοίως δραχμὰς
[τέ]σ̣σαρες τετρώβολον καὶ τ[ο]ῦ πέμ-
[πτο]υ ὁμοίως δραχμὰς δύο χαλκί-
[νη]ν καὶ τῶν καλουμένων ῥομ-
25[βίω]ν ἑκάστου δραχμὴν μίαν ,
[ἐφʼ ᾧ] ἐξοδιασθῆναί μοι τὸ συναγό-
[μενο]ν ἀργύριον, ὧν ἐὰν παραδῶ,
[ἀριθ]μ̣ῷ πλήρῃ, μέχρις οὗ συμ-
[πληρω]θῇ τὰ ἔργα, ἅπερ ἔργα εὐά-
30[ρεστα] ποιήσομ[αι] εἰς τὸ μὴ ἐν ᾡ-
[τινιο]ῦν μεμφθῆν[α]ι, παρεχόν-
[των μ]οι τῶν ἐπιμ[ελ]ητῶν τ[ο]ῦ ἔργου
[εἰς τὴ]ν̣ ἕψησιν τῆς̣ κ̣[όλλη]ς̣ πελεκη-
[μάτων] ξύλων κατὰ [ἑκατὸν] π̣αρέργι-
35[α σφυρ]ί̣δ̣α̣ μεγάλη[ν μίαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μεν
[- ca.9 - ο]υ̣ργων παρεχ̣[όντ]ω̣ν μοι
[- ca.9 -]τ̣ης τιμῆς τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ικου
[- ca.9 -]ς. ἐὰν οὖν δό̣ξ̣ῃ̣, [κυ]ρ̣ώσα-
[τέ μοι] ἐπὶ τούτοις· εἰ δὲ μὴ κυρ[ω]θ̣ε[ί-]
40[ην, οὐ]κ̣ ἐνσχεθήσομαι τῇδ[ε τῇ]
[αἱρέσει]· καὶ ἐπερωτηθ(εὶς) ὡμολ(όγησα), (ἔτους) [ι]
[Αὐτοκρά]τορος Καίσαρος Πο̣υπλ[ίου]
[Λικιν]νίου Γαλλιηνοῦ Γερμαν[ικοῦ]
[Μεγίσ]του Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦ[ς Σε-]
45[βαστ]ο̣ῦ Μεσορὴ β. (hand 3) Αὐρ(ήλιος)   ̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣ ἐπιδέδωκ[α].
2
(hand 1) α̣[ἵρ](εσις) χρυσώ[σεως τῆς] ἡ̣μισείας ἑτ(έρας), Μεσορ(ὴ) β.
(hand 2) τ̣ῇ κρατίσ[τῃ βουλῇ] Ἀντινοέων
Νέων [Ἑλλήνων] τῆς λαμπ(ρᾶς) πόλεως
50παρὰ Αὐρηλ[ίων Ἑρμίο]υ τοῦ καὶ Ἀμμω-
ν̣αντινόου [φυλῆς Ὀσει]ραντινοίδος
καὶ Δημητρί[ου τοῦ καὶ Ἀλ]εξάνδρου φυλῆς
Ἁδριανῆς τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αἱρ]ούμεθα ἑκουσίως
ἐγ’λαβεῖν χ̣[ρύσωσιν] τῆς ἡμισείας
55τῶν γεινομένων γλυπτικῶν
ἔργων τοῦ ἐπʼ ἀγαθο̣[ῖ]ς κατασκευα-
ζομένου ὀρόφου στοᾶς καὶ πυλυνων(*)
στ̣ρογ’γυλαιου γυμνασίου, ἑαυτοῖς
παρέχοντες τά τε χρείσματα(*) καὶ κόλ-
60λαν καὶ ὑποχρυσώματα καὶ τὴν
ἄλλην πᾶσαν ἐπιχρείαν καὶ πέτα-
λα χρυσᾶ πρῶτα χρυσοῦ δοκίμου
λαμβάνοντες τοῦ μέν πρώτου ἑξα-
γώνου σὺν μισθῷ δραχμὰς ἐννέα τρι-
65ώβολον , τοῦ δὲ δευτέρου ἑξαγώνου
σὺν μισθῷ δραχμὰς ἐννέα καὶ τοῦ
τρίτου ἑξαγώνου ὁμοίως δραχμὰς
ἑπτὰ καὶ τοῦ τετ[ά]ρτου τετραγώνου
ὁμοίως δραχμὰς τέσσαρες τετρώ-
70βολον καὶ τοῦ πέμπτου ὁμοίως
τετ̣ρ̣αγώνου σὺν μισθῷ δραχμὰς
δύο χαλκίνην, καὶ τῶν καλου-
μένων ῥομβίων ἑκάστου δραχμὴν
μίαν , ἐφʼ ᾧ ἐξοδιασθῆναι ἡμῖν τὸ
75συναγόμενον ἀργύριον, ὧν ἐὰν πα-
ραδῶμεν, [ἀ]ριθμῷ πλήρῃ, μέχρις
ο̣ὗ συμπληρωθῇ τὰ ἔργα, ἅπερ ἔργα
εὐάρεστα ποιησόμεθα εἰς τὸ μὴ
ἐν ᾑτινιοῦν μεμφθῆναι, παρεχόν-
80τ̣[ω]ν̣ ἡμῖν τῶν ἐπιμελητῶν τοῦ ἔρ-
[γου] εἰς τὴν ἕ[ψ]ησιν τῆς [κ]ό̣λλης πε-
λ̣[ε]κ̣ημάτων ξύλων [κα]τὰ ἑκατὸν
[παρ]έρ̣γι̣α̣ [σφυρίδα με]γάλην μίαν .
[ἐὰν οὖν δόξῃ, κυρώσατε] ἡ̣μῖν ἐπὶ
85[τούτοις· εἰ δὲ μὴ κυρωθεῖ]μεν, οὐ-
[κ ἐνσχεθησό]μ̣εθα τῇ[δ]ε τῇ αἱρε-
[σει· καὶ ἐπερω]τηθ(έντες) ὡμολ(ογήσαμεν), ἔτ̣(ους) ι
[Αὐτοκράτορος Κ]αίσαρος Πουπλ̣[ίο]υ Λικιννίου
[Γαλλιηνοῦ Γερ]μανικοῦ Μεγ[ί]στ̣ο̣υ̣ Ε̣ὐ-
90[σεβοῦς Ευτ]υ̣χοῦς Σεβαστ[ο]ῦ Μεσορὴ
[β. (hand 4) Αὐρήλ(ιος)] Ἑρμείας ὁ καὶ Ἀμμω-
[ναντίνοο]ς̣ ἐπιδέδωκα. (hand 5) Αὐρή-
[λιος Δημ]ήτριος ὁ καὶ Ἀλέξαν-
[δρος ἐπ]ι̣δέδωκα.

Apparatus


^ 1.5. BL 8.155 : Ἀ[θριβιτῶν πόλεω]ς prev. ed.
^ 1.13-14. l. πέτα|[λ]α
^ 2.54. ἐγ’λαβεῖν papyrus
^ 2.57. l. πυλώνων
^ 2.58. στ̣ρογ’γυλαιου papyrus
^ 2.59. l. χρίσματα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.