Papyri.info

sign in

p.koeln.2.84 = HGV P.Köln 2 84 = Trismegistos 21192DDbDP transcription: p.koeln.2.84 [xml]

143BC Thinite

1
[Ζωίλῳ] τῷ κ[αὶ] Διονυσίωι
[σ]τρα(τηγῷ) Θινίτου
[παρὰ Ὀν]νώφριο(ς) Π̣ε̣τ̣εμ̣ό̣ι̣ς̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η̣σ̣ι̣ο̣(ς)  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
5Ζωίλῳ τῷ (καὶ) Δ[ί]ο̣ν̣[υσίῳ]
στρ(ατηγῷ) Θινίτου
[παρὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣το̣ς̣
Ἀρτεμᾶτος κ̣α̣ὶ̣ Τυρ(άννου)
  ̣  ̣  ̣  ̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]φω̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3
15Ζω[ίλῳ τῷ καὶ Διονυσίῳ]
σ̣[τρα(τηγῷ) Θινίτου]
π[αρὰ Διδύμου Διδύμου]
καὶ̣ τ̣[ῶν λοιπῶν ἐπιτη-]
ρ̣η̣τ̣[ῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
20ἀγορ[α ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
προσφω[νοῦμεν ἀπὸ ια]
ἕως ιε μη[δὲν περι-]
γεγενῆσθαι.
25(ἔτους) ϛ Αὐτοκράτορ[ος]
Καίσαρος Τίτου Α[ἰλίου]
Ἁδριανοῦ Ἀντωνεί[νου]
Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς
Τῦβι ιϛ.
30(hand 2) Δίδυμος Διδύμου
καὶ ὑ(*) λυ̣π̣οὶ(*) ἐ̣π̣ιτηρητω̣ν̣(*)
δηλοῦμ̣ε̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ρ̣όκ(ειται).

Apparatus


^ 3.31. l. οἱ
^ 3.31. l. λοιποὶ
^ 3.31. l. ἐπιτηρηταὶ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.