Papyri.info

sign in

p.koeln.3.144 = HGV P.Köln 3 144 = Trismegistos 2837DDbDP transcription: p.koeln.3.144 [xml]

152 BC Arsinoite

[βασιλευόντων Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας τ]ῶ̣ν̣ Πτολεμ̣α̣ί̣ου καὶ Κλεοπάτρας θεῶν Ἐπιφα̣νῶν ἔτο[υς ἐν]ά̣τ̣[ου καὶ εἰκοστοῦ ἐφʼ ἱερέως Δημητρίου]
[τοῦ Στρατονίκου Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτ]ήρων κ̣α̣ὶ θ̣ε̣ῶ̣ν̣ Ἀ̣δ̣ε̣λ̣φ̣ῶ̣ν̣ καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ [θεῶ]ν̣ Φιλοπ[ατόρ]ων καὶ θεῶ̣ν̣ Ἐ̣π̣[ιφανῶν καὶ θεῶν]
[Φιλομητόρων ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος] Ε̣ἰ̣[ρ]ή̣ν̣η̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ Διοσκουρίδου κανηφόρου Ἀ̣ρ̣σ̣[ιν]ό̣ης [Φι]λ̣α̣δ̣[έλφ]ου Κ̣λεοπάτρας [τῆς Πτολεμ]α̣ί̣ο̣[υ]
[ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος Δημαρίου τῆς] Μ̣η̣τρ[ο]φ̣ά̣ν̣ους μ̣η̣ν̣[ὸ]ς Πανήμου ἑβδόμ̣η̣ι̣ Τ̣[ῦβι] ἑ̣β̣δ̣ό̣μ̣η̣ι̣ ἐ̣[ν τῆι] Ἀλεξ̣ά̣ν̣δ̣ρ̣ο̣υ̣ ν̣[ή]σ̣ω̣ι̣ τ̣ῆ̣ς Θ̣ε̣[μ]ίστο̣[υ]
5[μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ὁμολογοῦσι Σίμων] Θ̣ε̣ο̣δ̣ώ̣ρου καὶ ο̣ἱ̣ σ̣υ̣μ̣μ̣έ̣τ̣ο̣χ̣ο̣ι̣ α̣ὐ̣[τοῦ Ἰου]δ̣α̣ῖ̣ο̣ι̣ τ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ τακτ̣ό̣μ̣ι̣σ̣θ̣ο̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.14 - Εὐάρχωι Ἡλιοδώρου Αἰακιδεῖ] τ̣ῶ̣ν̣ περὶ αὐλὴν διαδόχων ἐξ̣ειληφέ̣[ναι πα]ρ̣ʼ α̣ὐ̣τοῦ τὰ ἀ̣μ̣πελικὰ ἔρ̣γ̣α̣ π̣ά̣ντα̣   ̣  ̣  ̣  ̣ του   ̣[  ̣]
[- ca.20 - Μελαγκόμαι τῶι ἀρχισ]ω̣μ̣α̣τ̣ο̣φ̣ύ̣λ̣α̣κι καὶ στρατηγῶι ἀ̣μ̣πελῶνι̣ π̣[ρότ]ε̣ρ̣ον Λ̣ά̣μ̣π̣ρου λεγομέν̣ω̣ι μ[ισ]θ̣ο̣ῦ̣
[τὴν ἄρουραν ἑκάστην χαλκοῦ νομίσματος δραχμῶν χιλί]ω̣ν̣ ἑπτακοσίων Traces
[- ca.38 -] (vestig)
10[- ca.38 -] (vestig) [  ̣  ̣  ̣]α̣τ̣α̣β̣λ̣η̣   ̣  ̣  ̣τη̣ν̣χορηγ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.38 -] (vestig) [  ̣  ̣  ̣]χ̣ε̣ι̣π̣ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ι̣π̣ο̣  ̣τ̣  ̣κα  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.38 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ἐν τῶ̣ι̣ Π̣α̣χ̣ὼ̣ν̣ [μηνὶ] τὸν μισθὸ̣ν̣ ὃ̣ν̣ προσοφείλε̣ι̣ ἐγ(*) λόγου, ἐν δὲ μη̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.38 -]μ̣α̣τ̣α̣ Εὔαρχος Σ̣ί̣μ̣ω̣ν̣ι̣ καὶ τοῖς συμμετόχ̣ο̣[ις].
[βασιλευόντων Πτολεμαίου] καὶ Κλεοπάτρας τῶν Π[το]λεμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεῶν
15[Ἐπιφανῶν ἔτους ἐνάτου] καὶ εἰκοστοῦ ἐφʼ ἱερέως Δημ[ητρίου] τ̣οῦ Στρατονίκου Ἀλεξάνδρου
[καὶ θεῶν Σωτήρων καὶ θ]εῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργ[ετῶ]ν̣ καὶ θεῶν Φιλοπατόρων
[καὶ θεῶν Ἐπιφανῶν κ]αὶ θεῶν Φιλομητόρω̣ν̣ ἀ̣θ̣λ̣ο̣[φόρου] Βερενίκης Εὐεργέτιδος
[Εἰρήνης τῆς Διοσκουρ]ίδου κανηφόρου Ἀρσινόης [Φιλ]αδέλφου Κλεοπάτρας τῆς
[Πτολεμαίου ἱερεία]ς Ἀρσινόης Φιλ[ο]π̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ος Δημα̣ρίου τῆς Μητροφάνου[ς]
20[μηνὸς Πανήμου ἑ]βδόμηι̣ Τ̣ῦβι ἑβδόμηι ἐν τ̣ῆ̣[ι] Ἀλεξάνδρου ν̣ή̣σ̣ωι τῆς
[Θεμίστου μερίδος το]ῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ὁμο[λογ]ο̣ῦσι Σ̣ίμ̣ων Θεοδώ̣ρ̣ου καὶ
[οἱ συμμέτοχοι αὐτο]ῦ̣ Ἰουδαῖοι τῶν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ [τ]α̣κ̣[τ]ό̣μισθ̣ο̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ο̣υ̣
[- ca.16 -] Εὐάρχωι Ἡλιο̣δώρου Αἰακιδεῖ τῶν περὶ αὐλὴν διαδόχων
[ἐξειληφέναι παρʼ αὐτ]ο̣ῦ̣ τ̣ὰ ἀμπελικὰ ἔργα π̣ά̣ντα̣ τοῦ εὑρεθ̣η̣σομ̣έ̣νου ῥάχου
25[- ca.16 -] Μ̣ελαγκόμαι τῶι ἀρχισ̣ω̣ματ̣οφύλακι καὶ στρατηγῶι ἀμπ̣ε̣-
[λῶνι πρότερον Λά]μ̣π̣ρ̣ου λεγομένω̣ι̣ μισθ̣ο̣ῦ̣ τὴ[ν ἄ]ρουραν ἑκάστην χαλκοῦ νομίσ-
[ματος δραχμῶν χιλί]ων ἑπτακοσίων ἐξ̣α̣ρ̣ι̣θ̣μ̣ο̣υ̣μένης τῆς ἀρο̣ύ̣ρ̣η̣ς̣ \ἐ̣κ̣/ τετρακοσί-
[ων ἀμπέλων, καὶ ποιήσο]ν̣ται Σίμων καὶ οἱ συ̣μμέτοχο̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η̣ν̣κακα  ̣
[- ca.16 -] καὶ τὴν φυτου̣ρ̣γ̣ί̣αν ἀνα  ̣  ̣  ̣  ̣τ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μερων καὶ τε-
30[- ca.16 - τ]ῶ̣ι̣ ἐνάτωι καὶ εἰκοστῶι ἔτει. κατ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ οὖν τῆς κατα
[- ca.16 -]ωι εὐεργουμενω̣ οὐθὲν τῶν φ̣υ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.13 - κεχ]α̣ρακισμένον καὶ φλοῦν ἐν αὐτ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣ Σίμωνι καὶ τοῖς σ]υ̣μμε̣τ̣ό̣χοις ὑ̣π̣ο̣ν̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]οισχ̣ι̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 12. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.