Papyri.info

sign in

p.koeln.6.264v = HGV P.Köln 6 264 R = P.Köln 6 264 V = Trismegistos 3194DDbDP transcription: p.koeln.6.264v [xml]

213 BC Arsinoite

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣ πτῶ̣μ̣α
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τρίτ̣ομος λ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἄρτοι Ἀπολλωνίωι (ὀβολὸς) α 𐅵

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.koeln.6.264r [xml]

213 BC Arsinoite

[⁦ -ca.?- ⁩] Τῦβι ε̣
[Μη]τροδώρωι. κ[αὶ] π̣ρότερόν σοι τ[υγχάνω γεγραφὼς περὶ τῶν]
3a[διαβ]αινόντων εἰς Μ[έμφιν]
[ζ]υτοπο̣ι̣[ῶν κα]τ̣ὰ τὸ εἰωθὸ[ς, ὅτι   ̣  ̣κωλύονται]
[Νι]κ̣η̣[ράτου συ]ν̣τάξαντος χ̣[ρησι - ca.11 - καὶ διὰ]
5[τ]αύτη̣ν τ[ὴν] αἰτίαν προσο̣[φειλήσαντα ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]ε̣ ἀναχωρῆ[σα]ι ἔτι ἐν τῶι [Χοιάχ, ὁμοίως δὲ καὶ   ̣  ̣στὼ]
[ἡ] ἐγλαβο̣ῦ̣σα(*) τὴν ὠνὴν ἐπὶ τῆ̣[ς πράσεως. περὶ δέ τού-]
[των] \[μηθὲ]ν/ μ̣ο̣ι προσφωνηθέντων \α/κ[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣⟦  ̣  ̣ ὅ̣πω̣ς̣⟧ ἵνα μὴ καὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 7. l. ἐκλαβοῦσα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.