Papyri.info

sign in

p.koeln.6.265 = HGV P.Köln 6 265 = Trismegistos 3195DDbDP transcription: p.koeln.6.265 [xml]

213 BC? Arsinoite

[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ει.   ̣  ̣ιω̣ν Δώρου τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἐν Ὀξ̣υ̣ρύγχοις βα(  ) εἰς τὸ ι (ἔτος)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣υ  ̣το̣υ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ο̣τ̣ω̣τ̣⟧ παραδειχθή-
5[τ]ω̣⟦  ̣  ̣⟧ αὐτῶι τὰ ἐργαστήρια.
5,ms[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
ἐὰν δέ τι ἀντιλέγωσιν οἱ προεσ-
τ̣η̣κότες, παράγγειλον αὐτοῖς
παραγενέσθαι πρὸς ἡμᾶς.
8,ms[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣
  ̣  ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.