Papyri.info

sign in

p.koeln.7.318 = HGV P.Köln 7 318 = Trismegistos 38724DDbDP transcription: p.koeln.7.318 [xml]

VI/VIIspc Herakleopolite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣] σάγμμ̣(*)(ατα) [  ̣  ̣]μ̣  ̣[ -ca.?- ]
σακκοφθ(*)(νια) ϛ ἕξ, [  ̣]  ̣δ(  ) ϛ ἕξ, ὠτ(ία) ξύλ(ινα) ϛ ἕξ, [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]ων [  ̣]α̣μ(  )λ(  ) ϛ ἕξ,
βύρο(ι) πεφο̣λ(  ) ϛ ἕξ, ὠ̣μούβυρο(ι) ϛ ἕξ, β̣ύρο(ι) ταμ(  )λ(  ) ϛ ἕξ, δέρμ(ατα) αἰγη̣δ(  ) ϛ ἕξ, δέρμ(ατα) τρά̣γ(εια) ϛ ἕξ,
δέρμ(ατα(?)) ῥούσιο(*) ϛ ἕξ, βαί(ων) δεμ(α)τ(ίου) ιβ´ δωδ̣εκ(ά)τ(ον), καλ(άμων) δεμ(α)τ(ίου) ιβ´ δωδ̣εκ(ά)τ(ον), ἀ̣κ̣α̣ν̣θ̣(έα) α̣ ἑνός, σ̣ύκι̣νο(ν) α̣ ἑν[ός],
5ἐρέκ(ινον(?)) α ἑνός, ξύλ(ον) ανεμο(  ) α ἑνός, ἐλαί̣α̣ α ἑνός, περσέας \α̣/ ἑνός, στροβ(ι)λ(  ) α ἑνός,
αρ  ̣(  ) κερχ̣(  ) α ἑνός, ψιαθ(ίου) ιβ´ δωδ̣εκ(ά)τ(ον), χαλάτρ(ια) ϛ ἕξ, ὀξυγγίο(υ) λίτρ(αι) ϛ ἕξ, βουτύρ(ου) γάλ(ακ)τ(ος) ξ(έσται) ϛ ἕξ,
ξέστ(ης(?)) χαλ(κοῦς) α ἑνός, χαλκο(  ) θρ(  ) α ἑνὸς, φοινι̣κ̣(ί)δ(ια) ϛ ἕξ, δόκι(α) ϛ ἕξ, διαβ(  )τ(  ) α ἑνός,
ξύλ(ων) καυσίμω(ν) καμπ(ύλων) κεντενάρ(ια)(*) ϛ ἕξ, σχοι(νία) μικτ(ὰ) ϛ ἕξ, σχοι(νία) σιβ̣β̣(*)(ένινα) γ τ̣ρ̣ί̣α̣, σ̣χ̣ο̣ι̣(νία) τρί̣χ(ινα) Traces
ἄρουρ(α(?)) \(ἄρουρα) α ἑνός/ εισ  ̣  ̣γ  ̣ ϛ ἕξ, ὀρτυγιον(*) ϛ ἕξ, ὀρνί̣θ(ια) ϛ ἕξ, χ̣η̣ν̣ά̣ρ̣(ια) ϛ ἕξ, ἀρ(νία) β δυ̣ω̣(*), αἰγήδ(ια)(*) ἀμελκτ(ὰ) ϛ ἕ[ξ],
10τριχ(ῶν) αἰγηδ(  ) λίτ(ραι) ϛ ἕξ, κοτόνιν ϛ ἕξ, χαμω(  ) ταυρο(  ) α ἑ̣νό̣ς̣,   ̣  ̣  ̣  ̣ β δυ̣ω̣(*), ταβ̣λ(  ) [  ̣]ε̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἄμμ(α(?)) α ἑνός, κλάτ(ων)(*) ἀμπ̣(ελικῶν) δεμ(ά)τ̣(ια) ϛ ἕξ, κανθ̣(ή)λ(ιον) α ἑ[νό]ς, λε̣π̣άτ(*)(να) ϛ ἕξ, ψ  ̣[  ̣]ρ̣ ϛ ἕξ, ἐλαί(ου) ξ(έσται) ϛ ἕξ,   ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣κ̣  ̣  ̣ιβ´ ][δω]δ̣ε̣κ(ά)τ(ον),   ̣  ̣δ(  ) [α] ἑ̣ν̣ός, [- ca.9 - ϛ ἕ]ξ, σχ̣χ̣οι(*)(νία) [ -ca.?- ]
κ̣[  ̣  ̣]  ̣κ̣  ̣μ̣  ̣  ̣τ(  )   ̣  ̣  ̣ηφ(  ) α ἑνός,   ̣  ̣  ̣κ̣α  ̣  ̣εμο[  ̣]ντ(  ) τα  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔχει ν̣ο(μισμάτια) ἀρί(θμια) ιβ̣   ̣

Apparatus


^ 1. l. σάγμ
^ 2. l. σακκοπ(ά)θ
^ 4. l. ῥούσια
^ 8. l. κεντηνάρ(ια)
^ 8. l. σιβ
^ 9. l. ὀρτύγια
^ 9. l. δύο
^ 9. l. αἰγίδ(ια)
^ 10. l. δύο
^ 11. l. κλάδ(ων)
^ 11. l. λεπάδ
^ 12. l. σχοι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.