Papyri.info

sign in

p.koeln.8.350 = HGV P.Köln 8 350 = Trismegistos 41541DDbDP transcription: p.koeln.8.350 [xml]

143 BC? Krokodeilon Polis

r
βασ[ιλευόντων Πτολεμαίου] κ̣α̣ὶ̣ Κ̣λ̣ε̣[οπά]τ̣[ρας τ]ῶ̣ν̣ Π̣τ̣ο̣-
λεμ̣[αίου καὶ Κ]λ̣ε̣ο̣π̣ά̣τ̣ρ̣α̣ς̣ θ̣ε̣ῶ̣ν̣ [Ἐπιφανῶν] ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣
ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]α̣ὶ̣ ε̣ἰ̣κο̣σ̣τ̣[οῦ] ἐ̣φ̣ʼ ἱ̣ε̣ρέως Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ίου
τ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]- ca.11 -[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Κ̣λ̣εο̣-
5πάτρα̣ς θ̣[εᾶ]ς̣ Εὐεργέ̣[τιδος] Traces Ἀ̣λ̣ε̣-
ξ[άν]δ̣ρο̣[υ] καὶ θεῶν Σωτήρ̣ω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ θ̣εῶ̣ν Ἀδελφῶν
καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φ̣ι̣λ̣[ο]π̣[α]τ̣ό̣ρων κα̣ὶ̣
θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ θεοῦ Εὐ̣π̣άτο[ρο]ς̣ κα̣ὶ̣ θ̣ε̣ο̣ῦ̣
Φιλομήτορος καὶ θεῶν Εὐεργετῶν [ἀθ]λοφ̣[ό]ρου
10Βερενίκης Εὐεργέτιδος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ τ̣ῆς̣ Ν̣ι̣κο-
μά̣χου κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλ̣[α]δ̣έ̣λ̣φου   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣
τῆς Δημητρίου ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτο-
ρος Ἀρτεμοῦς τῆς Σελεύκου μηνὸς Περιτ̣ίου
ε Μεσορῆς ε ἐ̣ν̣ Κ̣ρ̣[οκοδείλων]
15πόλει τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ἐδάν̣[ει]σ̣ε̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
Κεφάλων̣ Σ̣αρα  ̣  ̣  ̣ τ̣ῶ̣ν̣ Πολυκρ̣ά̣[το]υ̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣ς
Φιλήμονι Ἀντ̣ισθένους Π̣έρσ̣[η]ς̣ τ̣ῆ̣ς̣ [ἐπιγονῆ]ς
πυρῶν ἀρτάβας ἑκατ[ὸ]ν̣ ἐφʼ ἡμ[ι]ο̣λ̣ί̣α̣ι̣   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣
ἀρτάβας ἑ̣κα̣τ̣ὸ̣ν̣ π̣[ε]ν̣τ̣[ή]κ̣[ο]ν̣τ̣α̣   ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ει̣ς̣  ̣  ̣
ἃ̣ς μεμέτρηκεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ιο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣ρ̣τάβας̣
[σ]υντάξαντος τ̣οῦ Φιλήμονος,   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι δὲ δέκα
[ἃ]ς μ̣εμέτρηκεν [ὁ]μ̣οίως Σάτυρο̣ς̣ συντάξαντος
[τ]οῦ Φιλήμονος. ἀντὶ δὲ ἀρταβῶν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣[ο]ν̣τα [⁦ -ca.?- ⁩]
25[ἐ]κ̣ό̣μ̣ι̣σεν ὁ̣μοίω[ς] Μαρρεῖ λεσώ̣νει κροκοδ̣ίλ̣ο̣υ̣
[σ]υ̣ν̣[τ]ά̣ξ̣αντο̣ς τοῦ Φιλήμον[ος]   ̣  ̣  ̣ε̣ι̣ οἴνου̣
[κερ]ά̣μ̣ι̣α̣ τ̣ε̣[σσ]αράκοντα   ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]- ca.9 -
[  ̣  ̣]ν̣ παρʼ αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ τῆς συγγραφῆ̣ς̣ τ̣[αύτης] ἀ̣ν̣αφερο-
[μ]έ̣ν̣ης, τὸ̣ δ̣ὲ̣ δάνειον ἀ̣π̣ο̣δ̣[ότω ὁ Φιλήμων καθ]ά̣π̣ε̣ρ̣
30[ἐδα]ν̣είσατο κ̣α̣ὶ̣ ἔ̣σ̣χ̣η̣κεν τὰ α̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ πυρῶν̣
[δάνει]α̣ ταῦτα ἡμιόλια αὐτῶ̣[ι] ἐ[μ](*)[ μ]η̣ν̣ὶ̣ Π̣αῦνι τοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]α̣ὶ̣ ε̣ἰ̣κ̣ο̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ ἔ̣τους ἐν Ὀξυ̣[ρύγχοις] τ̣ῆς̣ [Πο]λ̣έ-
[μωνος μ]ε̣ρ̣ί̣δος ἀνάγων̣ τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἰ̣δ̣[ίοις ἀνα]λ̣ώ̣μασι
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ [πυρὸν ν]έ̣ο̣ν ἄδολον κ̣α̣θαρὸν ἀ̣π̣ὸ̣ π̣ά̣ν̣τ̣ων
35μέτρωι τ[ῶι] Κ̣λεονίκ[ο]υ̣ [μετρήσ]ει [καὶ σκυτάληι δι]κ̣α̣ί̣α̣ι̣,
ἧ̣ς δʼ ἂν ἀρτά̣βης μὴ παραδῶι καθ̣ὰ γ̣έ̣γ̣ρ̣απ̣τ[αι ἀπο-]
τ̣ε̣ι̣σ̣ά̣τωι(*) Φιλήμων σὺν τ̣ό̣κ̣ω̣ι̣ παρα̣χρῆ̣μ̣α̣ [τιμὴν]
χαλκοῦ δραχμὰς χιλίας ἢ̣ [τὴ]ν̣ ἐ̣[σομέ]ν̣η̣ν̣ [πλείστην]
τ̣ι̣μὴ̣ν̣ ἐν τῆι αὐτῆι κώμη̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ ἔγγυος εἰς ἔκτισιν (?)]
40τῶν κατὰ τὴν συ̣γ̣γ̣ρ̣αφ[ὴ]ν̣   ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ παρέχων τὰς]
ἑ̣κατ̣ὸ̣ν̣ ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣α̣ς̣ ε  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣, τὰ π[ά]ν̣τ̣α̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣σ̣α̣ς̣ ἐ̣κ̣ τῆς συγγραφῆς τ̣α̣ύ̣τ̣η̣ς̣· κα̣ὶ̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἐκ]
Φιλήμονο̣ς̣ ἢ̣ ἀ̣μ̣φ̣ο̣τ̣έ̣ρ̣ω̣ν̣ α̣ὐ̣τ̣[ῶ]ν̣ καὶ [ἐκ τῶν ὑπαρχόν-]
[των] α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣ πάν̣τ̣ω̣ν̣ [καθάπερ ἐκ δίκ]ης· κ̣α̣ὶ̣ χ̣ε̣ι̣[ρογραφήσεται ὅρκον]
45[βασιλι]κ̣ὸ̣ν̣ αὐτὸν   ̣  ̣  ̣  ̣ι̣τ̣ευ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣τ̣α  ̣  ̣ν̣α̣- ca.13 -ω̣ν̣ οὔτ̣ε̣ [δίκην οὔτε κρίσιν]
[ο]ὐ̣τ̣ʼ ἄ̣λ̣λ̣ο̣ το̣ύ̣τ̣ο̣ι̣ς̣ οὐ̣θὲν̣ παραπλήσιο̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ο̣ὐθὲν̣ το̣ιοῦ̣το̣. ἡ συγγραφὴ κυρ̣ί̣α̣ [οὗ ἂν ἐπιφέρηται.]
v
δά(νειον) σὺν ἡμιολ[ία]ι̣ π̣[υρῶ]ν̣
50Κεφ̣άλ(ωνος) πρ(ὸς) Φιλή̣μονα

Apparatus


^ r.31. l. ἐ[ν]
^ r.36-37. l. [ἀπο] |τεισάτω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.