Papyri.info

sign in

p.kru.1 = HGV P.KRU 1 = Trismegistos 23174 = sb.1.5555DDbDP transcription: p.kru.1 [xml]

AD 750 Thebes
[Reprinted from: sb.1.5555] SB 1 5555

1
ἐν ὀνόματι τῆς ἁγία(ς) κα̣ὶ̣
ζοοπιοῦ(*) ὁμοουσίου δριάτος(*)
πατρὸς καὶ τοῦ υἱο(ῦ) καὶ τοῦ
ἁγίου πν(εύμ)α(τος). ἐγρ(ά)φ(η) μ(ηνὶ) ⟦ Traces
5Φαμενὸθ(*) α, ἰνδ(ικτίωνος) γ

ⲛⲛⲁϩⲣⲁⲛ ⲡⲗⲁⲙⲡⲣⲟⲧⲁⲧⲟⲥ(*)
ⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲕⲱⲙⲏⲧⲟⲥ ⲡϣⲛ ⲭⲁⲏⲗ
ⲡⲇⲓⲏⲕ(ⲏⲧⲏⲥ)(*) ⲙⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϫⲏⲙⲉ †
† ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉⲥⲁⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*)
10ⲫⲓⲗⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲟⲛ(*)
ⲛⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ
ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲙⲓ-
ⲁⲛⲟⲥ ⲛⲣⲙ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϫⲏⲙⲉ
ⲛⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ(*) ⲉⲣⲙⲟⲛⲑ †
15ⲉⲛϯ ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*)
ⲉⲧⲣⲉϥϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲛ
ⲉⲡⲓⲉⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲙⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*)
ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ-
ⲡⲁⲣⲁⲥⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟ-
20ⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲛⲣ ϩⲟⲩⲟ
ⲇⲉ(*) ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛ-
ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲝⲓⲱⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲁⲓ
ⲉⲧⲛⲁⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲛ
ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉⲛⲏⲧⲉⲥⲓⲥ(*) ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓ 25.-ⲛ ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛ ⲧⲉⲛ ⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲏ(*)
ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ
ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲥⲉⲛⲟⲩ\ⲑ/(ⲓⲟⲥ)
ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲓⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*)
ⲉⲧⲥⲏϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲏϣ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲉⲛ
30ⲁⲓϯ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲓⲟⲩⲱϣⲉ
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲡⲓⲑⲉ(*) ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲗⲁⲁⲩ ⲛ-
ⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲉⲥ
ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲏ(*) ϩⲓ ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*)
ϩⲓ ⲉⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ(*) ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁ-
35ⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ(*)
ⲙⲡⲁⲥⲩ(*) ⲁⲅⲁⲑⲏ(*) ⲕⲁⲓ(*) ⲕⲁⲗⲏ(*)
ⲡⲣⲟⲉⲣⲁⲓⲥⲁⲓ(*) ⲉⲛⲱⲣⲉⲕ ⲇⲉ(*) ⲙⲛ-
ⲛⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉⲇⲣⲓⲁⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ-
ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ(*) ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ
40ⲙⲛⲙⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ
ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲣ-
ⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲣⲭⲉⲓ(*) ⲉϫⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ
ϩⲓⲧⲛ ⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ(*) / ⲉⲛϯ
45ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ
ⲛⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ
ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ
ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ
ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲟⲛ
50ⲛⲡⲭⲟⲣⲩⲙⲁ(*) ⲧⲏⲣⲉϥ ⲛⲉⲓⲱϩⲃⲉⲣ-
ⲃⲱⲣⲉⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ϩⲛ
ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϫⲏⲙⲉ ϩⲛ ⲡϩⲓⲣ ⲉⲧⲟⲩ-
ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲧⲡⲁⲓⲗⲁⲕⲓⲛⲉ
ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲓⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲛⲉϩ ⲛⲉϥⲧⲟϣ
55ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ⲉⲩⲕⲟⲧⲉ ⲛⲥⲁⲥⲁ
ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲛⲉϥⲑⲉⲥⲓⲥ(*) ⲛⲁⲣ-
ⲭⲁⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡϩⲏⲧ ⲡⲕⲁϩ
ⲛⲧⲟⲕϣⲟⲟⲡⲉϥ(*) ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ
ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
60ⲛⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ
ⲡⲣⲏⲥ ⲛⲡⲓ ⲛⲡⲁϩⲱⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡⲉⲥⲁ-
ⲧⲉ ⲡⲉⲓⲉⲃⲉⲧ̣ ⲡϩⲓⲣ ⲃⲉⲗⲗⲉ ⲉⲣⲏⲥ
ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛ-
ⲧⲏⲥ(*) ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲓⲙⲛⲧ ⲧϩⲉⲣϩⲓⲣⲉ
65ⲉⲣⲏⲥ ⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉϥⲧⲟϣ
ⲉⲩⲕⲟⲧⲉ {ⲉⲩⲕⲟⲧⲉ} ⲛⲥⲁⲥⲁ
ⲛⲓⲙ ⲧϯⲓⲙⲏ(*) ⲇⲉ(*) ⲛⲧⲁⲛⲥⲩⲙ-
ⲫⲟⲛⲉⲓ(*) ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ
ⲁⲥⲣⲁⲛⲁⲛ ⲛⲡⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲥⲛⲁⲩ
70ⲡⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧⲓⲛⲟⲥ(*)
ⲛⲛⲟⲩⲃ γί(νεται) χρ(υσοῦ) (νομίσματα) β ὄβρυζον
γίμινον(*)
ⲉⲩⲙⲉϩ ⲙⲡϣⲓ ⲛ-
ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϫⲏⲙⲉ ⲧⲉⲧⲓⲗⲓⲁ(*)
ϯⲙⲏ(*) ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ
75ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲉⲕ ⲉⲥⲙⲏϩ ⲉⲥϣⲏⲩ
ⲙⲡϣⲓ ⲛⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ϫⲏⲙⲉ
ϩⲟⲥⲧⲉ(*) ⲟⲩⲛ(*) ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁ-
ⲣⲟⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ
ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
80ⲛⲅⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲅⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ-
ⲡⲁⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲉϥ ⲉⲧⲙ-
ⲙⲁⲩ ϩⲓⲟⲕ ⲙⲛ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧ-
ⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲡⲇⲓⲁⲥⲧⲁⲗ-
ⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧⲁⲛϣⲉⲣⲉⲡⲧⲓⲗⲟⲩ(*) ⲙⲙⲟϥ
85ⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ ⲉⲟⲩⲉϩⲙϫⲡⲟϥ
ⲛⲁⲕ ⲉⲇⲓⲏⲕⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ(*)
ⲙⲙⲟϥ ⲉⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟϥ
ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϣⲉⲣϣⲟⲣⲉϥ
ⲉⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲁⲁϥ ⲛⲧⲣⲟ-
90ⲡⲟⲥ(*) ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ϩⲁⲡⲁⲝ(*)
ϩⲁⲡⲗⲟⲥ(*) ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ
ⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲛⲉϩ
ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲱⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*)
ϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϫⲟϩ ⲛϫⲟϩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓ
95ⲇⲉ(*) ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲣⲟⲧⲩⲡⲟⲩ(*) ⲙⲉⲛ(*)
ⲛⲛⲉ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϯϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲁⲩ
ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉϥⲛⲁϣⲟⲟⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϣⲙⲙ[ⲟ]
ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ(*)
ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛⲁ(*)
100ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉϥϯ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ(*)ⲛⲡⲣⲟⲥⲧⲓ-
ⲙⲟⲛ(*)ⲙⲏⲧ ⲛϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ
ⲛⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲉϥϩⲟⲛ
ⲉⲧⲓⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛ-
ⲧⲉⲥ ⲉⲩⲱⲣⲉϫ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ-
105ⲥⲙⲛ ϯⲱⲛⲏ(*) ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲓ-
ⲕⲏ(*) ⲥⲟⲣⲉϫ ⲥϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ 107.-ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲥ
ⲛϩⲏⲧⲉϥ ⲛ[ⲥⲉ]ϫ[ⲛⲟ]ⲩⲛ ⲛⲧⲉⲛ-
ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*) ⲁⲩⲟ̣ϣⲉⲥ ⲉⲣⲟⲛ
110ⲁⲛⲥⲟⲧⲙⲉⲥ ⲁⲛⲥⲧⲉⲭⲉ(*) ⲉⲣⲟⲥ
ⲁⲛⲧⲁϫⲣⲟⲥ ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*)
ⲕⲁⲓ(*) ⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲟⲥ(*) ⲁⲛⲕⲁⲁⲥ
ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲙⲟⲛ(*) ⲕⲁⲓ(*) ⲁⲕⲟⲩ-
ⲗⲟⲩⲑⲓⲁ(*) † † †
115† ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϣⲁⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲓⲃ̣
  ̣  ̣  ̣ⲫⲁⲣ̣  ̣  ̣ⲁ̣ϥ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲁ̣ⲙ  ̣
ⲛⲉⲓⲥⲧⲉⲭⲉ(*) ⲉⲧⲉⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲉⲥ-
ϭⲟⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲟⲩⲁⲓ
ϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲉⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ
120ⲁⲓ[ⲥϩⲁ]ⲓ ϩⲁⲣ[ⲟⲟ]ⲩ [ϫⲉ]ⲙⲉⲩⲛⲟⲓ(*)
ⲛⲥϩⲁⲓ /
† ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱϩⲁⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ
ⲙⲙⲟⲩⲟⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ
ⲛ̣ⲕⲟⲥⲙⲁ ⲛⲉⲓⲱ ⲙⲙⲉⲛⲧⲣⲉ
125ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣ-
ⲟⲥ ⲁⲩⲉⲧⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ
ϩⲁⲣⲁⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲩⲛⲟⲓ(*) ⲛⲥϩⲁⲓ
† ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ⲡϣ\ⲣⲉ/
ⲇⲁⲙⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲕⲟⲥⲧⲁ-
130ⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲕⲓ-
ⲣⲉ ⲧⲓⲟ̣ ⲙ̣ⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲉ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.2. l. ζωοποιοῦ
^ 1.2. l. τριάδος
^ 1.5. l. Φαμενὼθ
^ 1.6. i.e. Greek λαμπρότατος
^ 1.8. i.e. Greek διοικητής
^ 1.8. i.e. Greek κάστρον
^ 1.9. i.e. Greek μακάριος
^ 1.10. i.e. Greek πρόσωπον
^ 1.11. i.e. Greek κατά
^ 1.13. i.e. Greek κάστρον
^ 1.14. i.e. Greek νομός
^ 1.14. i.e. Greek πόλις
^ 1.15. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ 1.16. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ 1.17. i.e. Greek ἔγγραφος
^ 1.17. i.e. Greek πρᾶσις
^ 1.18. i.e. Greek παραβαίνειν
^ 1.19. i.e. Greek παρασαλεύειν
^ 1.20. i.e. Greek νόμος
^ 1.21. i.e. Greek δέ
^ 1.22. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ 1.23. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ 1.24. i.e. Greek πρός
^ 1.24. i.e. Greek αἴτησις
^ 1.24. i.e. Greek ἐπιτροπή
^ 1.27. i.e. Greek μακάριος
^ 1.28. i.e. Greek κατά
^ 1.28. i.e. Greek πρᾶσις
^ 1.31. i.e. Greek πείθειν
^ 1.31. i.e. Greek χώρις
^ 1.33. i.e. Greek ἀπάτη
^ 1.33. i.e. Greek συναρπαγή
^ 1.34. i.e. Greek ἐπιγραφή
^ 1.34-35. i.e. Greek ἀνάγκη
^ 1.35. i.e. Greek ἀλλά
^ 1.36. i.e. Greek πᾶς
^ 1.36. i.e. Greek ἀγαθός
^ 1.36. i.e. Greek καί
^ 1.36. i.e. Greek καλός
^ 1.37. i.e. Greek προαίρεσις
^ 1.37. i.e. Greek δέ
^ 1.38. i.e. Greek τριάς
^ 1.39. i.e. Greek ὁμοούσιος
^ 1.42. i.e. Greek ἄρχειν
^ 1.44. i.e. Greek παντοκράτωρ
^ 1.46. i.e. Greek μακάριος
^ 1.50. i.e. Greek χώρημα
^ 1.52. i.e. Greek κάστρον
^ 1.56. i.e. Greek πρός
^ 1.56. i.e. Greek θέσις
^ 1.56-57. i.e. Greek ἀρχαῖον
^ 1.58. l. ⲛⲧⲁⲕϣⲟⲟⲡϥ
^ 1.59. i.e. Greek κληρονόμος
^ 1.60. i.e. Greek ἅγιος
^ 1.63-64. i.e. Greek αὐθεντής
^ 1.67. i.e. Greek τιμή
^ 1.67. i.e. Greek δέ
^ 1.67-68. i.e. Greek συμφωνέω
^ 1.69. i.e. Greek μέρος
^ 1.70. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 1.72. l. κείμενον
^ 1.73. i.e. Greek κάστρον
^ 1.73. i.e. Greek τέλειος
^ 1.74. i.e. Greek τιμή
^ 1.76. i.e. Greek κάστρον
^ 1.77. i.e. Greek ὥστε
^ 1.77. i.e. Greek οὖν
^ 1.83. i.e. Greek κατά
^ 1.83-84. i.e. Greek διασταλμός
^ 1.84. i.e. Greek δηλοῦν
^ 1.86. i.e. Greek διοικεῖν
^ 1.86. i.e. Greek οἰκονομεῖν
^ 1.87. i.e. Greek φιλοκαλεῖν
^ 1.89-90. i.e. Greek τρόπος
^ 1.90. i.e. Greek ἅπαξ
^ 1.91. i.e. Greek ἁπλῶς
^ 1.93. i.e. Greek οὔτε
^ 1.94. i.e. Greek οὔτε
^ 1.95. i.e. Greek δέ
^ 1.95. i.e. Greek πρωτοτύπως
^ 1.95. i.e. Greek μέν
^ 1.97. i.e. Greek ἀλλά
^ 1.98. i.e. Greek χριστιανός
^ 1.99. i.e. Greek πνεῦμα
^ 1.100. i.e. Greek λόγος
^ 1.100-101. i.e. Greek πρόστιμον
^ 1.101. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 1.103. i.e. Greek πρᾶσις
^ 1.105. i.e. Greek ὠνή
^ 1.105-106. i.e. Greek αὐθεντικός
^ 1.106. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ 1.109. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ 1.110. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 1.111. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ 1.112. i.e. Greek καί
^ 1.112. i.e. Greek μάρτυρος
^ 1.113. i.e. Greek νόμος
^ 1.113. i.e. Greek καί
^ 1.113-114. i.e. Greek ἀκολουθία
^ 1.117. i.e. Greek στοιχεῖν
^ 1.117. i.e. Greek πρᾶσις
^ 1.117. i.e. Greek πρός
^ 1.119. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 1.120. i.e. Greek νοεῖν
^ 1.126. i.e. Greek αἰτεῖν
^ 1.127. i.e. Greek νοεῖν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.