Papyri.info

sign in

p.kru.24 = HGV SB 1 5567 = Trismegistos 23187 = sb.1.5567DDbDP transcription: p.kru.24 [xml]

AD 763 Thebes
[Reprinted from: sb.1.5567] SB 1 5567

Introduction

Remains of four lines of an Arabic protocol (year 124 Higra = 742 AD cf. Grohmann, Prot no. 115; W. Till, Erbrechtliche Untersuchungen, Wien 1954 p. 106), later overwritten with lines 1-8.

r
† ⲡⲏⲓ ⲛⲁⲃⲉⲥⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣ(ⲓⲁⲥ)
ⲣⲡ( ) ⲉⲗⲑ( ) ⲧⲁⲅ(ⲁ)ⲡ(ⲏ) ⲑⲩⲅ(ⲁⲧⲏⲣ)(*) ⲧⲥⲉⲣⲕⲁϩ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲑⲩⲅ(ⲁⲧⲏⲣ)(*) ⲍⲏⲛⲱⲛ
ⲡⲣⲏⲥ ⲧⲁⲕⲟⲩⲙ ⲁⲃⲉⲕⲁⲓ(ⲁ) ⲡϩⲏⲧ ⲡⲉⲣⲕⲁⲥⲧⲏ(ⲣⲓⲟⲛ)(*) ⲁⲛⲧ(ⲱⲛⲓⲟⲥ)
ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲁⲛ(ϩ) ⲥⲧⲉⲫ(ⲁⲛⲟⲥ) ⲙ̣ⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲟ ⲛⲁⲩⲑ̣(ⲉⲛⲧⲏⲥ)
5ⲡⲉⲙⲛⲧ ⲡⲁⲛϩ
ⲁⲛ̣(ϩ) ⲡⲉⲙⲛⲧ ⲟⲓⲕ(ⲟⲥ)(*) ⲟⲛⲟⲫⲣ(ⲓⲟⲥ) ⲕⲟⲏⲩ ⲡⲉⲓⲉⲃⲧⲉ ⲡⲏⲓ
ⲛⲧⲁⲅⲁⲡ(ⲏ) ⲧⲉⲧϣⲟⲡ ⲡϩⲏⲧ ⲟⲓⲕ(ⲟⲥ)(*) ⲁⲃⲣ(ⲁϩⲁⲙ) ⲕⲱⲥⲧ(ⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ)
ⲡⲣⲏⲥ ϫⲟⲓⲉ ⲕⲏⲛⲱⲛ(*)
† ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποι-
10οῦ ὁμοουσίου τριάδος πατρὸς καὶ
υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύμ(ατος). ἐγρ(άφη) μ(ηνὸς) Π(αῦν)ι ε, ἰ(ν)δ(ικτίωνος) α

† ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*)
ⲍⲏⲛⲱⲛ ⲧⲣⲙ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ(*) ⲉⲣⲙⲱⲛⲧ ⲉⲓϯ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩϩⲩ-
15ⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*) ⲉⲧⲣⲉϥϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲩ(*)
ⲙⲛ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲉⲧⲣⲉⲩ-
ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉⲡⲉⲓⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ(*) ⲙⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*)
ⲛⲁⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁ̣ⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲉⲩⲉ(*)
ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ(*) ⲧⲁϫⲣⲟ
20ⲙⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲝ-
ⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*) ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉⲣⲟⲥ
ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲏⲛⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ(*) ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛⲉ <ⲙⲙⲟⲛ>
ⲙⲛ ⲧⲉⲛⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲏ(*) † ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲁⲙⲉⲣ-
ⲓⲧ ⲛⲥⲱⲛⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲧⲏⲭⲓⲟⲥ
25ⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲧⲉ ϫⲉⲣⲕⲁϩ ⲧⲣⲙ ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*)
ϫⲏⲙⲉ ⲡⲉⲓⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲣⲙⲱⲛⲧ
ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ(*) ϫⲉ ⲧⲓϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲁⲣⲑⲁ
ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ(*) ⲍⲏⲛⲱⲛ
ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲏ ⲛⲧⲟ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ
30ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲧⲏⲭⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲧⲁⲓ-
ϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲧⲉⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*) ⲧⲁⲓ
ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲉⲃⲁⲓⲟⲩ(*) ⲉⲥϣⲏϣ ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ
ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟⲥ
ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲡⲓⲑⲉ(*) ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲗⲁⲁⲩ
35ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ⲁⲡⲁ-
ⲧⲏ(*) ϩⲓ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*) ϩⲓ ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁ-
ⲫⲏ(*) ⲉⲙⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲅⲏ(*) ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲏ ⲛⲁⲛ
ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉⲛⲡⲣⲟϩⲉⲣⲏⲥⲓⲥ(*)
ⲧⲱⲓ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲕⲁⲕⲟⲛⲁⲓⲁ(*)
40ⲛⲓⲙ ϩⲓ(*) ⲕⲁⲕⲏⲑⲉⲓⲁ(*) ἀλλά ἐν πάσῃ καλῇ
προειρήσει(*)
ⲉⲓⲱⲣⲕ ⲇⲉ(*) ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ
ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ(*) ⲙⲛ ⲡⲟⲩ-
ϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲁⲣⲭⲉⲓ(*) ⲉϫⲱⲛ
ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛ-
45ⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲡⲱϣ ϫ\ⲛ ⲛ/ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧϣ-
ⲉⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲟⲥ ⲛⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙ-
ⲙⲁ̣ⲁ̣ⲩ̣ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲱⲛ ϩⲁ ⲛⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)(*)
ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲁⲛϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲛⲡⲉⲓⲧⲛ
ⲙⲡⲏⲓ ⲡⲁⲣⲁ(*) ⲡϥⲣⲁ ⲥⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲓ ⲕⲁⲗϫ
50ⲧⲟⲣⲧ ⲉⲧϩⲛ ⲡⲏⲓ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲟϣ ⲙⲡⲏⲓ
ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ἐκ τετράγωνον(*)
ⲡⲣⲏⲥ ⲡⲏⲓ ⲧⲁⲕⲟⲩⲙ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲁⲃⲉⲕⲁⲓⲗ
ⲡϩⲏⲧ ⲡⲉⲣⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲛⲁⲛⲧⲟⲛⲓ̣ⲟ̣ⲥ̣ ⲡϣⲏⲣ-
ⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲓⲉⲃⲧⲉ ⲡⲁⲛϩ ⲛⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ
55ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲁⲣⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛ-
ⲧⲉⲥ ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲙⲛⲧⲉ ⲡⲁⲛϩ ⲛⲧⲟϣ
ⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ
ⲛⲧⲟϣ ⲟⲛ ⲛⲡⲁⲛϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ
ⲛⲥⲁ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ(*)
60ⲛϥⲑⲉⲥⲓⲥ(*) ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ(*) ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ
ⲧⲉⲛⲟⲩ ἐκ τετράγωνον(*) ⲡⲉⲙⲛⲧⲉ̣ ⲡⲏⲓ
ⲛⲟⲛⲟⲫⲣⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲟϩⲏⲩ ⲡⲉⲓⲉⲃⲧⲉ
ⲡⲏⲓ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲡϩⲏⲧ ⲡⲏⲓ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ
ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱⲛⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ⲡⲣⲏⲥ ϫⲟⲓⲉ
65ⲕⲟⲓⲛⲱⲛ(*) ⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛ ⲡⲁⲛϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲁⲩ
ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲓⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ
ϩⲓ ⲧⲣⲏⲩⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ <ⲁ>ⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕ(ⲟⲡⲟⲥ)(*) ⲧⲁⲣⲉⲣ-
ϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲟ ⲙⲡϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡϥⲧⲟⲩ ⲥⲁ ϫⲓⲛ ⲛ-
70ⲉⲩ̣ⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲭⲣⲓⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)
ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛϩⲩⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ(*) ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ
ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉϫⲱⲛ ϩⲁ ⲡⲣⲁⲛ(*) ⲛⲧⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ(*)
ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲁⲃⲉⲥⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ
ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ(*) ⲉⲣⲟ ⲛⲧⲟ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ
75ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲧⲩⲭⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲧⲁⲓ-
ⲥⲩⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲛⲧⲡⲉ ⲛϩⲁϩ
ⲛⲥⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲇⲓⲁⲥⲧⲁⲗⲙⲟⲥ(*) ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ
ⲇⲏⲗⲟⲩ(*) ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏ ⲛⲧⲡⲉ(*) ⲉϫⲡⲟⲟⲩ ⲛⲏ
ⲛⲧⲉⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟⲟⲩ ⲛⲏ ⲛⲧⲉⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ
80ⲛⲧⲉⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ(*)
ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲉⲇⲱ-
ⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲁⲣⲁⲭⲟⲣⲉⲓ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ
ⲛⲧⲉⲁⲁⲩ ⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲗⲁⲅⲏ(*) ⲛⲧⲉⲧⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ
ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲁⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ(*)
85ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϣⲏⲣⲉ
ⲛⲧⲉϣⲟϫⲡⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
ⲛⲧⲉⲭⲣⲱ(*) ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉϩ-
ⲛⲏ ϩⲛ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱ ποτέ καιρῷ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓ
90ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲧⲟ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ
ⲛⲉⲩⲧⲏⲭⲓⲟⲥ ⲧⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ⲇⲏⲗⲟⲩ(*)
ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ(*)
ⲥⲱⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϫⲱϩ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϫⲱϩ ⲛϫⲱϩ ⲟⲩⲇⲉ(*)
ϣⲙⲙⲟ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲣⲙ {ⲛ}ⲉⲛⲏⲓ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ
95ⲟⲩⲇⲉ(*) ϩⲁ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲛϥⲉⲛⲁⲅⲉ(*) ⲛⲏ ϩⲛ ⲇⲓⲕ-
ⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ⲛⲡⲃⲟⲗ ⲛⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*)
(*) ϩⲛ ⲧⲟϣ ⲏ(*) ⲛⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟϣ ϩⲙ ⲡⲉⲡⲣⲁⲓ-
ⲧⲟⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ⲛⲃⲟⲗ ⲛⲡⲣⲁⲓⲧⲟⲣⲓⲟⲛ(*)(*)
ⲛⲧⲁⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲡⲣⲟⲥⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*)ⲣⲟ
100ϩⲁϩⲧⲏⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲉⲩϫⲟⲥⲉ
ⲉⲩϩⲁ ⲉⲟⲟⲩ ⲏ(*) ⲛⲧⲁⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲛⲏ ⲏ(*)
ⲛⲧⲁⲧⲙⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ(*) ⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲡⲣⲁⲥⲓⲥ(*)
ⲧⲁⲓ ⲏ(*) ⲙⲉⲣⲟⲥ(*) ⲛⲧⲁⲥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲏ(*) ⲛⲧⲁⲕⲓⲙ
ⲉⲣⲟ ϩⲁϩⲧⲏⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ(*) ⲛⲡⲣⲁⲓ-
105ⲧⲱⲣⲓⲟⲛ(*)(*) ϩⲓⲧⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛⲧⲓⲕⲱⲛ(*)(*) ⲉⲕ-
ⲕⲗⲏⲥⲓⲁⲥⲇⲓⲕⲱⲛ(*) ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ(*) ⲛⲛⲉⲡⲉⲧ-
ⲙⲙⲁⲁⲩ ⲟⲫⲉⲓⲗⲉⲓ(*) ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲡⲣⲟⲧⲟⲧⲩ-
ⲡⲱⲥ(*) ⲙⲉⲛ(*) ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ
ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁ(*)
110ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲉⲡⲗⲟⲅⲟⲥ(*) ⲙⲡⲣⲟ-
ⲥⲧⲓⲙⲟⲛ(*)ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)(*)
ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲧⲉⲡⲉⲧⲏⲙⲓⲁ(*) ⲛⲧⲁⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
ϩⲱⲣⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲛϥ-
ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ(*) ⲉϫⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ(*) ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
115ⲛϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲉⲕⲁⲑⲁ(*) ⲱⲛⲏ(*) ⲙⲛ ϩⲱⲃ
ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓⲱⲣϫ ⲟⲩⲛ(*) ⲁⲓⲥⲙ-
ⲛⲧⲥ ⲥⲟⲣϫ ⲥϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲥⲃⲉⲃⲁⲓ-
ⲟⲩ(*) ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ(*) ⲙⲙⲟⲥ
ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲧⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ(*)
120ⲁⲩⲟϣⲥ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛⲥⲟⲧⲙⲉⲥ ⲁⲛⲧⲁϫⲣⲟⲥ
ⲛϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ(*) ϩⲓ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ(*) ⲁⲛⲕ-
ⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲁⲕⲟⲗⲗⲟⲑⲓⲁ(*)
ⲛⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*)
δῆλον ὅτι ⲁⲣⲧⲁϩⲱ ⲧⲟⲓ ⲉⲧⲁⲛϩⲏⲧ
125ⲛⲧⲉⲝⲉⲇⲣⲁ(*) ⲉ̣ⲩⲛⲁⲧⲁϩⲱ ⲧⲟⲓ ⲉⲧⲁⲣⲏⲥ ⲛϫⲏⲣⲉ
ⲛⲧⲉⲯⲓⲥ ⲛϣⲟⲡ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲓⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ
ⲛⲧⲉⲧϩⲉⲉⲓⲧ ⲙⲛ ⲡⲧⲟⲣⲧ ⲙⲛ ⲧⲃⲁⲓⲙⲟⲟⲩ
ϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛ(*) ⲙⲛ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ
ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲡⲟⲗϭ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲏ ϩⲛ ϩⲱⲃ
130[ⲛⲓ]ⲙ ⲉⲓⲇⲉ(*) ⲛⲟⲩⲃ ⲉⲓⲇⲉ(*) ϩⲏⲧ ⲉⲓⲇⲉ(*) ϩⲟⲓⲧⲉ
(hand 2) † ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲥⲓⲇⲱⲣⲟⲥ \ⲡϣⲏⲣⲉ/ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ
ⲧⲓⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲣⲟⲟⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲫⲓⲗⲟⲑ(ⲉⲟⲥ)
ⲧⲓⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲓⲥⲓⲇⲱⲣⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ †
(hand 3) † ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲉⲱⲇⲟⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲉⲥ
135ⲧⲉⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲙⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ
ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲉϥ-
ⲛⲟⲓ(*) ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ †
(hand 2) ⲁⲛⲟⲕ ⲭⲁⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲉ) ⲧⲉⲓⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ †
ⲓⲥⲓⲇⲱⲣⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲁϥⲛⲟⲓ(*)
140ⲁⲛⲟⲕ ϭ̣ⲱⲛⲏ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲗⲁϣ ⲧⲓⲟ ⲙⲛ-
ⲧⲣⲉ Ἰσιδορο(ς) ἔ̣γρα(ψα)
(hand 4) † ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲉⲃⲁⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲅⲉ-
ⲱⲣⲅⲉ ϯⲟ ⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲥ(*)
ⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲓϣⲱ̣ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁ[ⲣⲟϥ]
145ϫⲉ ⲙⲉϥⲛⲟⲓ(*) ⲁⲩⲱ ϯⲱ ⲙⲛ̣ⲧ̣ⲣⲉ
(hand 5) ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ⲡ-
ϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲓⲥⲁⲕ ⲧⲓⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ
ⲉⲓⲥⲁⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓ-
ⲛⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲱ(*) ⲙⲉⲛ-
150ⲧⲣⲉ †
(hand 6) † ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ) ⲩⲓⲟ(ⲥ)(*) ⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲭⲙⲛⲧⲥⲛⲏⲩ ⲡ̣ⲓ̣ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)(*)
ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)(*) μαρτεροῦ(*)
(hand 1) † διʼ ἐμοῦ Δαυεὶδ υἱοῦ τοῦ μακ(αρίου) Ψάτη ἀπὸ
κάστρο(υ) Μεμνονίωνο(ς) ἐγρά(φη) †
v
155(hand 2) ⳨ ὠ(*)(νὴ) γεναμ(ένη) κωμ(  ) ὑ(πὲρ) αὐλ(ῆς) κ(αὶ) ο̣ἰ̣κ̣(ίας) ἑτ̣έ̣ρω(ν) η̣λ̣θ̣(  ) ἀ̣π̣ὸ̣
κλ(ηρονομίας) τῶ(ν) μακαρίω(ν) Ἄβεσ(σα) Ἀζαρί(α) ὑ(πὲρ) μέρο(υς) †

(hand 1) † ⲡⲁⲛϩ ⲧⲏⲣϥ ϫⲓⲛⲛϥⲥⲛⲧⲉ ⲛⲧⲟⲕ
ⲉⲧⲟ ⲛⲡϥϫⲟⲉⲓⲥ(*) ϫⲓⲛ ⲛϥⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣ-
ⲁⲧⲏⲩ ⲡⲁⲣⲁ(*) ⲟⲩⲣⲁ ⲥⲟⲟⲩ ⲉⲕⲧⲓ ⲧⲡⲏϣⲉ
160ⲛⲧⲕⲁⲗϫ ⲧⲟⲣⲧ ⲛⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ̣
ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*)
ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲛ ⲡⲁⲛϩ ⲁⲛⲡⲟϣ
ⲉϫⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉ{ⲓ}ⲛⲉⲣⲏⲩ

Apparatus


^ r.2. i.e. Greek θυγάτηρ
^ r.3. i.e. Greek ἐργαστήριον
^ r.6. i.e. Greek οἶκος
^ r.7. i.e. Greek οἶκος
^ r.8. i.e. Greek κοινός
^ r.12. i.e. Greek μακάριος
^ r.13. i.e. Greek κάστρον
^ r.13. i.e. Greek νομός
^ r.14. i.e. Greek πόλις
^ r.14-15. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ r.15. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ r.15. l. ϩⲁⲣⲟⲟⲩ
^ r.16. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ r.17. i.e. Greek μαρτυρίζω
^ r.17. i.e. Greek ἔγγραφον
^ r.17. i.e. Greek πρᾶσις
^ r.18. i.e. Greek παραβαίνειν
^ r.18. i.e. Greek παρασαλεύειν
^ r.19. i.e. Greek νόμος
^ r.19. i.e. Greek δέ
^ r.20-21. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ r.21. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ r.22. i.e. Greek πρός
^ r.22. i.e. Greek αἴτησις
^ r.23. i.e. Greek ἐπιτροπή
^ r.25. i.e. Greek κάστρον
^ r.26. i.e. Greek νομός
^ r.27. i.e. Greek χαίρειν
^ r.27. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ r.28. i.e. Greek μακάριος
^ r.31. i.e. Greek κατά
^ r.31. i.e. Greek πρᾶσις
^ r.32. i.e. Greek βεβαιοῦν
^ r.34. i.e. Greek πείθειν
^ r.34. i.e. Greek χωρίς
^ r.35-36. i.e. Greek ἀπάτη
^ r.36. i.e. Greek συναρπαγή
^ r.36-37. i.e. Greek περιγραφή
^ r.37. i.e. Greek ἀνάγκη
^ r.38. i.e. Greek ἀλλά
^ r.38. i.e. Greek προαίρεσις
^ r.39. i.e. Greek κακόνοια
^ r.40. H. Förster, GM 179 (2000) 108 : ⲛⲓⲙ ⲏ (l. ἤ) prev. ed.
^ r.40. i.e. Greek κακοήθεια
^ r.41. l. προαιρέσει
^ r.41. i.e. Greek δέ
^ r.42. i.e. Greek παντοκράτωρ
^ r.43. i.e. Greek ἄρχειν
^ r.47. i.e. Greek μακάριος
^ r.49. i.e. Greek παρά
^ r.51. l. ἐκ τετραγώνου
^ r.53. i.e. Greek ἐργαστήριον, H. Förster, GM 179 (2000) 109 : ⲉⲣⲅⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ (l. ἐργαστήριον) prev. ed.
^ r.59. i.e. Greek πρός
^ r.59. l. ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ
^ r.60. i.e. Greek θέσις
^ r.60. i.e. Greek ἀρχαῖος
^ r.61. l. ἐκ τετραγώνου
^ r.65. i.e. Greek κοινός
^ r.66. i.e. Greek κάστρον
^ r.68. i.e. Greek ἅγιος
^ r.68. i.e. Greek ἐπίσκοπος
^ r.70. i.e. Greek χρηστήριον
^ r.71. i.e. Greek ἀνήκεσθαι
^ r.72. H. Förster, GM 179 (2000) 109 : ϩⲁ ⲣⲁⲛ prev. ed.
^ r.72. i.e. Greek μακάριος
^ r.74. i.e. Greek δέ
^ r.76. i.e. Greek συμφανίζειν
^ r.77. i.e. Greek κατά
^ r.77. i.e. Greek διασταλμός
^ r.78. i.e. Greek δηλοῦν
^ r.78. H. Förster, GM 179 (2000) 109 : ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲡⲉ prev. ed.
^ r.79. i.e. Greek διοικεῖν
^ r.80. i.e. Greek οἰκονομεῖν
^ r.80. i.e. Greek φιλοκαλεῖν
^ r.81-82. i.e. Greek δωρίζειν
^ r.82. i.e. Greek παραχωρεῖν
^ r.83. i.e. Greek καταλλαγή
^ r.84. i.e. Greek χαρίζειν
^ r.84. i.e. Greek ἀποχαρίζειν
^ r.86. i.e. Greek κληρονόμος
^ r.87. i.e. Greek χρῆσθαι
^ r.91. i.e. Greek δηλοῦν
^ r.92. i.e. Greek οὔτε
^ r.93. i.e. Greek οὔτε
^ r.94. i.e. Greek οὔτε
^ r.95. i.e. Greek οὔτε
^ r.95. i.e. Greek ἐνάγειν
^ r.95-96. i.e. Greek δικαστήριον
^ r.96. i.e. Greek ἤ
^ r.96. i.e. Greek δικαστήριον
^ r.97. i.e. Greek ἤ
^ r.97-98. i.e. Greek πραιτώριον
^ r.98. i.e. Greek ἤ
^ r.98. i.e. Greek πραιτώριον
^ r.99. i.e. Greek προσέλευσις
^ r.99. i.e. Greek κατά
^ r.100. i.e. Greek ἐξουσία
^ r.101. i.e. Greek ἤ
^ r.101. i.e. Greek ἐγκαλεῖν
^ r.102. i.e. Greek ἐγκαλεῖν
^ r.102. i.e. Greek πρᾶσις
^ r.103. i.e. Greek ἤ
^ r.103. i.e. Greek μέρος
^ r.104. i.e. Greek κέλευσις
^ r.104-105. i.e. Greek πραιτώριον
^ r.105. i.e. Greek ἤ
^ r.105. i.e. Greek ἀρχοντικόν
^ r.105-106. i.e. Greek ἐκκλησιαστικόν
^ r.106. i.e. Greek μέν
^ r.107. i.e. Greek ὠφελεῖν
^ r.107-108. i.e. Greek πρωτοτύπως
^ r.108. i.e. Greek μέν
^ r.109. i.e. Greek πνεῦμα
^ r.110. i.e. Greek λόγος
^ r.110-111. i.e. Greek πρόστιμον
^ r.111. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ r.112. i.e. Greek χωρίς
^ r.112. i.e. Greek ἐπιτιμία
^ r.112. i.e. Greek νόμος
^ r.113. i.e. Greek ὁρίζειν
^ r.113. i.e. Greek τολμᾶν
^ r.114. i.e. Greek παραβαίνειν
^ r.114. i.e. Greek δέ
^ r.115. i.e. Greek καθαρός
^ r.115. i.e. Greek ὠνή
^ r.116. i.e. Greek οὖν
^ r.117-118. i.e. Greek βεβαιοῦν
^ r.118. i.e. Greek ἐμφανίζειν
^ r.119. i.e. Greek ὁμολογεῖν
^ r.121. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ r.121. i.e. Greek μάρτυρος
^ r.122. i.e. Greek πρός
^ r.122. i.e. Greek ἀκολουθία
^ r.123. i.e. Greek νόμος
^ r.125. i.e. Greek ἐξέδρα
^ r.128. i.e. Greek κοινός
^ r.130. i.e. Greek εἴτε
^ r.131. i.e. Greek μακάριος
^ r.134. i.e. Greek μακάριος
^ r.136. i.e. Greek μακάριος
^ r.137. i.e. Greek νοεῖν
^ r.139. i.e. Greek νοεῖν
^ r.143. l. ⲉⲓⲥⲁⲕ
^ r.145. i.e. Greek νοεῖν
^ r.149. H. Förster, GM 179 (2000) 109 : ϯⲱ prev. ed.
^ r.151. i.e. Greek ὑιός
^ r.151. i.e. Greek μακάριος
^ r.151. i.e. Greek ἐλάχιστος
^ r.152. i.e. Greek πρεσβύτερος
^ r.152. l. μαρτυρῶ, H. Förster, GM 179 (2000) 109 : μαρτυροῦ (l. μαρτυρῶ) prev. ed.
^ v.155. ω̈(νὴ) papyrus
^ v.158. H. Förster, GM 179 (2000) 109 : ⲛϫⲟⲉⲓⲥ prev. ed.
^ v.159. i.e. Greek παρά
^ v.161. i.e. Greek πιστός

Notes

  • 45.

    Crum: ⲉⲛⲡⲱϣ ϫⲉ korrigiert.

  • 47.

    Crum: Anfang korrigiert.

  • 74.

    Crum: Es stand ⲉⲣⲟⲕ da.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.