Papyri.info

sign in

p.kru.85 = HGV P.KRU 85 = Trismegistos 85986DDbDP transcription: p.kru.85 [xml]

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲱ̣ⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ   ̣  ̣ ⲗⲟ̣ⲓ̣[ⲡⲟⲛ](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
ⲛⲧⲡⲟⲗ(ⲓⲥ)(*) ⲉⲣⲙⲱⲛⲧ ⲉⲛⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ ⲉⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲅⲣⲫⲉⲩⲥ(*)
ⲉⲧⲣⲉϥϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ(*) ϩⲁⲣⲟⲛ ⲙⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲝⲓⲱⲡⲓⲥⲧⲟⲥ(*)
ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲙ[ⲁⲣ]ⲧⲉⲣⲓⲍⲉ(*) ⲉⲡⲉⲇⲱⲣ[ⲉⲓ]ⲁ[ⲥⲧⲓⲕⲱⲛ](*) [ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡⲣⲟⲥ(*) ⲧⲛⲁⲓⲧⲉⲥⲓⲥ(*)]
5ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛ ⲡⲉⲛⲟⲩⲱϣⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ
ⲉⲡⲉⲇⲱⲣⲉⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ(*) ⲉⲛⲟⲩⲱ[ϣ ⲁⲩ]ⲱ ⲛⲡⲉⲓⲑⲉ(*) ⲭⲱⲣⲓⲥ(*) ⲗⲁⲁⲩⲉ ⲛⲕⲣⲟϥ
ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲉⲥ ϩⲓ ⲁⲡⲁⲧⲏ(*) ϩⲓ ⲥⲩⲛϩⲁⲣⲡⲁⲅⲏ(*) ϩⲓ ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲉ(*)
ⲉⲙⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ(*) ⲉⲛⲟⲩⲱⲧⲉ ⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ(*)πάσῃ ἀγα̣θ(ῂ) καὶ
καλῂ προερήσεος(*)
ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ(*) ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ(*) ϩⲙ ⲡⲉⲓⲕⲁⲓⲣⲟⲥ(*) ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲛϩⲏⲧϥ
10ς ⲓⲛⲇ(ⲓⲕⲧⲓⲱⲛ)(*) ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲅⲁ̣ⲑ(ⲟⲥ)(*) ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩ[ⲛ ⲧⲉ]ϥϭⲓϫ ⲁϥ-
ⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲉϥϣⲟⲃⲉ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲛⲉⲓ̣ⲁⲥ ⲡⲣⲟⲥ(*)
ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ(*) ⲁⲛⲕⲟ ⲧⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ
ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ(*) ⲁⲛⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲗⲉⲓⲁ ⲧϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲛ ⲡϥⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲙ-
15ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁⲥⲧⲣⲱⲛ(*) ⲛϫⲏⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉⲕⲛⲁ ⲧⲁϩⲱ ⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ
ⲛϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲛⲉⲓⲁⲥ ⲛⲅⲧⲟⲩⲛⲱⲥϥ ⲛⲁⲛ ϩⲛ ⲡⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲧⲁ-
ⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ϣⲁⲛⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
ⲛϥⲥⲉⲛⲧⲉⲗⲉ(*) ⲙⲡϥϩⲓⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲧⲉⲛⲟⲓ-
ⲕⲟⲓⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲉⲧ̣ⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ(*) ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓ ⲛϥϩⲓⲥⲉ ⲛⲥⲉϫⲟϥ
20ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲗⲟⲅⲟⲥ(*) ⲙⲡⲗⲉⲭⲛⲟⲥ(*) ⲙⲡⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉⲛⲟⲩ
ⲇⲉ(*) ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲡⲁ ⲕⲩⲣⲓⲁⲕ̣ⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥ ⲡϥⲥⲟⲛ
ⲙⲛ ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ ⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲡϩⲓⲥⲉ
ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲓ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ(*)
ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*) ⲙⲛ ⲡϥⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓ-
25ⲃⲁⲙⲱⲛ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲥⲉ(*) ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ϩⲟⲥⲇⲉ(*) ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩ-
ⲁⲁⲃ ⲧⲁⲣϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲱ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲙⲓⲛⲉ
ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲩⲡⲉⲣ(*) ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲛⲃⲁⲥⲓⲗⲉⲓⲕⲱⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲑⲉⲉⲧⲓⲕⲱⲛ(*) ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ(*)
ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϫⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲁⲓ(*) ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲉⲣ ⲡⲉⲧⲉϥⲟⲩⲁϣϥ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ
ⲁⲩⲱ ⲛ̣ⲧ̣ⲉⲡⲉϩⲱⲃ ⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲓⲱⲱⲧ ⲁⲗⲗⲁ(*) ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ
30ϫⲛ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ(*) ⲛⲧⲁⲛϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ(*)
ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲱⲥ̣(*) ⲇⲉ(*) ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲟⲓⲕⲟⲩ-
ⲛⲟⲙⲟⲥ(*) ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲱ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ
ⲙⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲓ ϣⲏⲣⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲱⲥⲇⲉ(*) ⲉⲣⲟⲓ ϩⲱⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ
ⲙⲛ ⲗⲉⲓⲁ ⲧϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲛⲛϣ ⲉⲓ(*) ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲟⲩⲓ
35ϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ(*) ⲥⲱⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ(*) ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ
ⲟⲩⲇⲉ(*) ϩⲁ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲏ(*) ϩⲛ ⲡⲁⲅⲉⲛⲟⲥ(*)(*) ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲁⲅⲉⲛⲟⲥ(*) ⲛⲧⲁⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩⲉ
ⲙⲡⲣⲟⲥⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ(*) ⲕⲁⲧⲁ(*) ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛⲇⲱⲣⲓⲍⲉ(*)
ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲟⲥⲇⲉ(*) ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲥ
ⲛϫⲏⲙⲉ ⲛϥⲉ(*) ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ
40ⲡⲁⲛⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ(*) ⲉⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁϩⲧⲏⲛ
ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ(*) ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲉⲧϩⲁ ⲉⲓⲟⲟⲩ ⲡⲣⲟⲧⲱⲛ(*) ⲙⲉⲛ(*) ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ
ⲉϥⲱ ⲛϣⲙⲙⲱ ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲭⲣⲩⲥⲧⲉⲓⲁⲛⲟⲥ(*) ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ
ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲉ(ⲩⲙⲁ)(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲣⲉⲓⲁⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲥ(*)
ϩⲛ ⲡⲉⲓⲱⲛ(*) ⲡⲁⲓ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲱ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
45ⲉⲧⲟⲩⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲛⲛⲉϥϣ ⲃⲱⲕ(*) ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲧⲉⲩ-
ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟⲙⲉⲓⲱⲛ(*) ⲙⲟⲥⲏ̣\ⲩ/ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲗⲙ(*) ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲡⲁ̣ⲥ̣ⲕ
ⲙⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ(*) ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲧⲁⲕⲱ ⲙⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲣ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
ⲙⲛ ⲛⲉⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲡ̣ⲁ̣ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲃ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑ(ⲟⲥ)(*) ⲉϥⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉⲛ̣ⲉ̣ⲧ̣
ϣⲱⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ ⲡⲉⲇⲱⲣⲉⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ(*) ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣ ⲟⲩⲛⲁ ⲙⲛ ⲧϥⲯⲩⲭⲏ(*)
50ϩⲛ ⲛⲙⲁ ⲛⲉⲙⲡⲧⲟⲛ(*) ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲡⲟⲣϫ ⲟⲩⲛ(*) ⲙⲡⲧⲟⲡⲟⲥ(*) ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛⲥⲙⲛ
ⲡⲉⲇⲱⲣⲉⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ(*) ϥⲟⲣϫ ϥϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁϫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲧⲛϩⲉ̣ⲙⲟⲗⲟⲅⲉ(*)
† [ⲁⲛ]ⲟⲛ ⲫⲓⲗⲱ[ⲑⲉⲟ]ⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲥⲟⲗⲱⲙⲱⲛ ⲙⲛ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲡϣⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ
ⲙⲛ ⲡ(ⲉ)ⲥ(ⲩ)ⲛⲑ(ⲉ) ⲡϣⲛ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ⲁⲛⲟⲕ ⲯⲁⲧⲏ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)(*) ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲓ-
ⲥϩⲁⲓ ϩⲁ ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲱⲡ(ⲟⲛ)(*) ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟ(ⲛ)(*) ⲛⲧⲁϭⲓϫ †
v
55† ⲡⲇⲱⲣⲉⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ(*) ⲛⲡⲁⲛⲓ[⁦ -ca.?- ⁩]ⲁⲥ [ⲡϣ]ⲏⲣ̣ⲉ̣ ⲛⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ

Apparatus


^ r.1. i.e. Greek κάστρον
^ r.1. i.e. Greek λοιπόν
^ r.2. i.e. Greek πόλις
^ r.2. i.e. Greek ὑπογραφεύς
^ r.3. i.e. Greek ὑπογράφειν
^ r.3. i.e. Greek ἀξιόπιστος
^ r.4. i.e. Greek μαρτυρίζειν
^ r.4. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ r.4. i.e. Greek πρός
^ r.4. i.e. Greek αἴτησις
^ r.6. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ r.6. i.e. Greek πείθειν
^ r.6. i.e. Greek χωρίς
^ r.7. i.e. Greek ἀπάτη
^ r.7. i.e. Greek συναρπαγή
^ r.7. i.e. Greek περιγραφή
^ r.8. i.e. Greek ἀνάγκη
^ r.8. i.e. Greek ἀλλά
^ r.9. l. προαιρήσεως
^ r.9. i.e. Greek χαίρειν
^ r.9. i.e. Greek ἐπειδή
^ r.9. i.e. Greek καιρός
^ r.10. i.e. Greek ἰνδικτίων
^ r.10. i.e. Greek ἀγαθός
^ r.11. i.e. Greek πρός
^ r.12. i.e. Greek λοιπόν
^ r.13. i.e. Greek λοιπόν
^ r.14. i.e. Greek μάρτυρος
^ r.14. i.e. Greek ἅγιος
^ r.15. i.e. Greek κάστρον
^ r.17. i.e. Greek τόπος
^ r.18. i.e. Greek συντελεῖν
^ r.18. i.e. Greek τόπος
^ r.18-19. i.e. Greek οἰκονόμος
^ r.19. i.e. Greek προιστάναι
^ r.19. i.e. Greek τόπος
^ r.20. i.e. Greek λόγος
^ r.20. i.e. Greek λύχνος
^ r.20. i.e. Greek μοναστήριον
^ r.21. i.e. Greek δέ
^ r.22. i.e. Greek οἰκονόμος
^ r.22. i.e. Greek τόπος
^ r.23. i.e. Greek τόπος
^ r.23. i.e. Greek λοιπόν
^ r.24. i.e. Greek κελεύειν
^ r.24. i.e. Greek μάρτυρος
^ r.24. i.e. Greek ἅγιος
^ r.25. i.e. Greek χαρίζειν
^ r.25. i.e. Greek ὥστε
^ r.25. i.e. Greek τόπος
^ r.27. i.e. Greek καίπερ
^ r.27. i.e. Greek νόμος
^ r.27. i.e. Greek βασιλικός
^ r.27. i.e. Greek θετικός
^ r.27. i.e. Greek κελεύειν
^ r.28. i.e. Greek ἔξεστι
^ r.29. i.e. Greek ἀλλά
^ r.30. i.e. Greek προφητής
^ r.30. i.e. Greek δωρίζειν
^ r.31. i.e. Greek ὡς
^ r.31. i.e. Greek δέ
^ r.31-32. i.e. Greek οἰκονόμος
^ r.32. l. ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ
^ r.33. i.e. Greek ὥστε
^ r.34. l. ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛϣ ⲉⲓ
^ r.34. i.e. Greek τόπος
^ r.35. i.e. Greek οὔδε
^ r.36. i.e. Greek οὔδε
^ r.36. i.e. Greek ἤ
^ r.36. i.e. Greek γένος
^ r.37. i.e. Greek προσέλευσις
^ r.37. i.e. Greek κατά
^ r.37. i.e. Greek τόπος
^ r.37. i.e. Greek δωρίζειν
^ r.38. i.e. Greek τόπος
^ r.38. i.e. Greek ὥστε
^ r.39. l. ⲛϥⲉⲓ
^ r.39. i.e. Greek τόπος
^ r.40. i.e. Greek τολμᾶν
^ r.40. i.e. Greek τόπος
^ r.41. i.e. Greek ἐξουσία
^ r.41. i.e. Greek πρῶτον
^ r.41. i.e. Greek μέν
^ r.42. i.e. Greek χριστιανός
^ r.43. i.e. Greek πνευ̃μα, l. ⲙ<ⲛ> ⲡⲉⲡⲛⲉ(ⲩⲙⲁ) (l. πνευ̃μα)
^ r.43. i.e. Greek τριάς
^ r.43. i.e. Greek ὁμοούσιος
^ r.44. i.e. Greek αἰών
^ r.45. l. ϫⲉ ⲛⲛⲉϥϣ ⲃⲱⲕ
^ r.45-46. i.e. Greek δευτερονόμιον
^ r.46. i.e. Greek τολμᾶν
^ r.47. i.e. Greek ἅγιος
^ r.48. i.e. Greek τόπος
^ r.48. i.e. Greek ἀγαθός
^ r.49. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ r.49. i.e. Greek ψυχή
^ r.50. l. ⲛⲙⲧⲟⲛ
^ r.50. i.e. Greek οὖν
^ r.50. i.e. Greek τόπος
^ r.51. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ r.51. i.e. Greek ὁμολόγειν
^ r.52. i.e. Greek μακάριος
^ r.53. i.e. Greek μακάριος
^ r.54. i.e. Greek πρόσωπον
^ r.54. i.e. Greek δωρεαστικόν
^ v.55. i.e. Greek δωρεαστικόν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.