Papyri.info

sign in

p.lips.1.6 = HGV P.Lips. 1 6 = Trismegistos 22327DDbDP transcription: p.lips.1.6 [xml]

AD306 Hermoupolis Magna

1
Traces ca.10 lines
11[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]ὰν αἱρῶν-
[ται](*)[κανονι]κῶν (?)(*) καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]οῦ ἐνε-
[στῶτος](*)[ πρ]ὸς πᾶ-
15[σαν](*)
2
ἐ[φʼ ὑ]πάτων τῶν κυρίων ἡμῶν Κωνσταντί̣[ο]υ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν τὸ ϛ.
Αὐρήλιος Ἀγαθὸς Δαίμων Πλουτάρχου ἱερονικη(*) ἀπ[ὸ] Ἑρμοῦ πόλεως τῆς μεγάλης ἀρχαίας καὶ σεμνοτάτης καὶ λαμπροτάτης ἀναγραφόμενος ἐπʼ ἀμφόδ[ο]υ φρουρίου
ἀπηλ[ι]ώτου Αὐρηλίῳ Ἑρμίᾳ τῷ κα[ὶ] Κρονίῳ γυμνασιάρχῳ βουλευτῇ τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ ὡς χρη(ματίζει) χαίρειν. ὁμολογῶ πεπρακέναι σοι [κ]ατὰ τήν-
δε τὴν δισσὴν ἔνγραφον ἀσφάλειαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὴν ὑπάρχουσάν μοι περὶ Σενεθῶθιν ἐκ τοῦ Τήρους καὶ Μενε[λάο]υ κλήρ[ο]υ
5γῆς κατοικικῆς ἀναιτητοῦ(*) ἄρουραν μίαν ἕ̣κ̣[τ]ον ἀπὸ κοινῶν καὶ ἀδιαιρέτων (ἀρουρῶν) β κατὰ κοινωνίαν Ἀππιανῆς Ἀπίωνος, ἥνπερ πεπραμένης
γ(ῆς) κ(ατοικικῆς) (ἄρουραν) α ϛ´ παρα[δώσ]ω σοι κατʼ ἀγρὸν σπορίμην π[λῆ]ρες τῷ τῆς κ̣α̣τ̣οικίας δικαίῳ σχοινίῳ καθαρας(*) ἀπὸ βασιλικῆς καὶ παντὸς ἴδους(*) ἁπλῶς κατην-
τηκυεῖαν(*) εἰς ἐμαὶ(*) ἐκ διαιρέσεως γενομένης σου(*) πρὸς
Σαραπίωνα ἐπίκλην Βουκόλον οὐετ̣ρανόν. γείτονες νότου χῶμα τῶν ἄλλων τριῶν ἀνέ[μ]ων(*)
σου τοῦ ὠνουμένου, τὴν δὲ πρὸς ἀλλήλους συνπεφωνην(*) τιμὴν ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσματος τάλαντα τρία (γίνονται) ἀργ(υρίου) (τάλαντα) γ αὐτόθι ἀπέσχ[ον π]α̣[ρ]ά̣ σου
10τοῦ ὠνουμένου [κ]ατὰ τήνδε τὴν δισσὴν ἔνγραφ[ο]ν ἀσφάλειαν διὰ χειρὸς ἐκ πλήρους καὶ εἶναι περί σε τὸν ὠνούμενον καὶ τοὺς παρά σου τὴν τῆς πεπραμένης
ὡς πρόκειται γ(ῆς) κ(ατοικικῆς) (ἄρουρα) α ϛ´ κυρίαν καὶ κράτησιν χρωμένους καὶ οἰκονομοῦντας περὶ αὐτῆς καθʼ ὃν ἐὰν αἱρῶνται τρόπον ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρόν[ον] τῶν ταύ-
τῆς(*) δημοσίων καὶ ἐπιμερισμῶν καὶ ἀννωνικῶν ἐπιβολῶν παντοίων καὶ ονι̣κ̣ῶν(*) καὶ ἄλλων τῶν μὲν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τοῦ διελη[λυθ]ότ[ο]ς
ιγ καὶ α (ἔτους) καὶ αὐτοῦ ὄντων πρὸς ἐμαὶ(*) τὸν πωλοῦντα, τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιδ (ἔτους) καὶ β (ἔτους) ὄντων πρός σε τὸν ὠνουμένον διὰ τὸ εἶναι σοῦ τὰ ἀπὸ τοῦ(*)
αὐτοῦ ἔτους ἐκφόρια καὶ φόρους, τῆς βεβαίωσεως διὰ παντὸς πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν ἐξακολουθούσης μοι τῷ πωλοῦντι καὶ μὴ ἐπελεύσασθαί(*) με
15μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ ἐμοῦ ἐπ[ί] σε τὸν ὠνουμένον μηδὲ ἐπ[ὶ] τοὺς παρά σ[ο]υ περὶ μηδενὸς τῆσδε τῆς πράσεως τρόπῳ μηδενί· ἐὰν δὲ ἐπέλθω ἢ μὴ [β]εβαιῶ, ἥ τʼ ἔ-
φοδος ἄκυρος ἔστω καὶ προ[σ]αποτίσω ἢ ὁ ὑπὲρ ἐμοῦ(*) ἐπελευσόμενός σοι τῷ ὠν[ο]υμένῳ ἢ τοῖς παρά σ[ο]υ τά δε(*) βλάβη καὶ δαπαν[ή]μα[τ]α καὶ ἐπίμου(*) ὡς [ἴ]διον
χρέος διπλῆν τὴν τ[ι]μὴν [κ]αὶ εἰς τὸ δημόσι[ο]ν τὴν ἴσην καὶ μηδὲν ἧσσον ἡ πρᾶσις κυρία ὡς ἐν δημοσίῳ ἀρχείῳ κατακειμένη ἣν καὶ δισσήν σοι προηκά-
μην· καὶ ἐντεῦθεν εὐδοκῶ τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσι(*), περὶ δὲ τοῦ ταῦτα οὕτως ὀρθῶς κ[α]ὶ καλῶς γεινέσθαι ἐπερωτ(ηθεὶς) [ὡ]μολόγ(ησα). (ἔτους) ιδ τῶν Κυρ[ί]ων ἡμῶν
Κ[ω]ν[στ]αντ[ί]ου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ (ἔτους) β τῶν Κυρίων ἡμῶν Σευήρου καὶ Μαξιμίνου τῶν Ἐπιφανεστάτων Καισάρων Φαρμοῦθι κα. (hand 2) Αὐρ(ήλιος)
20Ἀγαθ[ὸ]ς Δαίμων Πλ[ο]υτάρχου ἱερονίκης πέπρακα καὶ ἀπέσ[χ]ον τὴν τιμὴν ἐκ πλήρο[υς] καὶ βεβαιώ[σ]ω καὶ εὐδ[ο]κῶ τῇ ἐσομένῃ δη[μοσι]ώ̣σ̣ι(*) ὡς
πρ[ό]κιται.

Apparatus


^ 1.11-12. cf. BL 1.203 : [⁦ -ca.?- ⁩]αναιρων[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 1.12. cf. BL 1.203 : [⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ων prev. ed.
^ 1.13-14. BL 1.203 : [⁦ -ca.?- ⁩]πενε[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 1.14-15. BL 1.203 : [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τας  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 2.2. l. ἱερονίκη<ς>
^ 2.5. l. ἀντλητοῦ
^ 2.6. l. καθαρὰν
^ 2.6. l. εἴδους
^ 2.6-7. BL 1.203 : ἀπηντηκυεῖαν prev. ed.
^ 2.7. l. ἐμὲ, BL 1.203 : ἡμᾶσ prev. ed.
^ 2.7. l. μοι, BL 1.203 : μ̣ο̣ι̣ prev. ed.
^ 2.8. BL 1.203 : ἀνε̣[ψι]ῶν prev. ed.
^ 2.9. l. συμπεφωνη<μένη>ν
^ 2.11-12. BL 1.203 : ἑαυτῆσ prev. ed.
^ 2.12. l. <καν(?)>ονικῶν, BL 1.203 : καιονι̣κ̣ων prev. ed.
^ 2.13. l. ἐμὲ
^ 2.13. BL 1.203 : σ̣α̣υ̣τοῦ τὰ τ̣[ο]ῦ prev. ed.
^ 2.14. l. ἐπελεύσεσθαί
^ 2.16. BL 1.204 : μου prev. ed.
^ 2.16. l. τε
^ 2.16. l. ἐπι<τί>μου
^ 2.18. l. δημοσιώσει
^ 2.20. l. δη[μοσι]ώσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.