Papyri.info

sign in

p.lips.2.127 = HGV P.Lips. 2 127 = Trismegistos 44411DDbDP transcription: p.lips.2.127 [xml]

20 BC Tebtunis

(hand 1) 0-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.25 -]  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
[- ca.25 -]- ca.10 -
[- ca.25 -]  ̣ος, οἱ ἓξ τ̣ῶν
[κατοίκων ἱππέων. συγγραφοφύλαξ Π]τ̣ο̣λεμαῖο̣ς.
5(hand 2) [- ca.12 - καὶ] Π̣αῶπις̣ Λ̣υσ̣ι̣μ̣ά̣χ̣ο̣υ̣
[καὶ - ca.12 -]  ̣αλ̣ι̣ν̣ου τοῦ καὶ Ε̣ι̣βορ-
[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ - ca.12 -]υ̣ του καὶ Ειβορ̣παβ̣  ̣  ̣  ̣
[οἱ   ̣  ̣  ̣  ̣ Πέρσαι τῆς ἐπι]γονῆς ἔχομεν πα̣[ρὰ]
[- ca.10 - τὰς δεκαοκ]τὼ(*) ἀρτάβας τῶν πυ-
10[ρῶν ἐφʼ ἡμιολίᾳ,(?)] ἅς καὶ ἀποδώσωμ̣ε̣ν̣(*)
[ἐν μηνὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣δεκάτου ἔτους
[Καίσαρος καὶ ἐγγυώμε]θ̣α ἀλλήλους εἰς ἔκ-
[τισιν καθότι πρόκει]ται. καὶ τέθειμαι
[τὴν σ]υ̣νγραφὴν [κ]υ̣ρίαν παρὰ Πτολεμα̣[ί-]
15[ῳ. ἔ]γ̣ρ̣[α]ψ̣εν ὑπὲ̣[ρ α]ὐτῶν Ψοῖφις Μα-
[ρεπ]κεμις(*) ἀξ̣[ιωθεὶ]ς̣ διὰ τὸ μὴ εἰδέναι
αὐτοὺς γράμ[μα]τ̣α.
[(ἔτους) ]ι̣[  ̣] Κ̣αίσαρος̣ Ἁθὺρ ιϛ. κεχρη(μάτισται) δ̣ι̣ὰ̣
Π̣[  ̣]ο̣λ̣(  ) ν̣ο̣μογ[ρά(φου)] Τεβτύνε(ως).

Apparatus


^ 9. or εἰκοσιοκτώ
^ 10. l. ἀποδώσομεν
^ 15-16. l. Μα|ρεπκέμιος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.