Papyri.info

sign in

p.lond.1.99 = HGV P.Lond. 1 99 (S. 158) = Trismegistos 33212DDbDP transcription: p.lond.1.99 [xml]

IVspc ?
[Reprinted from: .] pg158-162

r,1
η (ἔτους) ὁμοίως(*)
α πάγ(ου)(*) Ἡρᾶ Οὐρανίου(*) vac. ?   ̣  ̣
Σώφθεως πρ(οσθέματος) vac. ? [(ἀρτάβαι)](*) μδ
  ̣  ̣  ̣ιτου προσθ(έματος) vac. ? [(ἀρτάβαι)] σ̣ν   ̣  ̣
5κανόνος vac. ? [(ἀρτάβαι) μζ](*)
Φ̣ώ̣ας(*) κανόνος vac. ? [(ἀρτάβαι) ιγ](*)
προσθ(έματος) vac. ?   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣αθον κανόνος vac. ?   ̣  ̣ κ
προσθ(έματος) vac. ?   ̣  ̣
10[Κτ]ήσεως(*) καν(όνος) vac. ?   ̣  ̣
προσθ(έματος) vac. ?   ̣  ̣
[Κτή]σεως(*) Φαείνου vac. ? [(ἀρτάβαι)] β(*)
[  ̣  ̣]  ̣  ̣στόδωρος(*) vac. ?   ̣  ̣
[Κτή]σεως Εὐδα̣ίμων(*) vac. ? (ἀρτάβαι)   ̣  ̣ θ 𐅵
15οὕτως(*)
κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι)   ̣  ̣
προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι)   ̣  ̣
(hand 2) [α] πάγ(ου)(*) Ἡρᾶ Οὐρανίου(*) vac. ?   ̣  ̣
[Σ]ώφθεως πρ(οσθέματος)(*) vac. ? (ἀρτάβαι) μδ
20  ̣  ̣[ίτ]ου προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι) σ̣ν(*)
(hand 1) [κ]ανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) μζ(*)
[Φ]ώας(*) κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) ιγ
προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι) β(*)
r,2
(hand 1) α πάγ(ου)(*) Ζ[ωίλου Ἰσιδ]ώρου
25Πτολεμαείδ̣ο̣ς(*) προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) νγ(*)
Κερκεφθα προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) οδ(*)
κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) λδ(*)
(hand 2) Ε̣λπαθερ(  ) (ἀρτάβαι) ε(*)
(hand 1) χώματος προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) νβ 𐅵
30κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) μ 𐅵
Κτήσεως vac. ? (ἀρτάβαι) α 𐅵(*)
  ̣  ̣θ ὁμ(οῦ(?)) vac. ? (ἀρτάβαι(?))(*)
  ̣  ̣ οὕτως vac. ?
κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι)
35προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι)
α πάγ(ου)(*) αὐτοῦ καὶ Φλαουίου καὶ Ἰωάννου   ̣  ̣
Σιμυρωων κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) ιη(*)
προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι) σ̣ι(*)
Βούτου κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) ρπθ[  ̣](*)
40προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι) α  ̣[  ̣  ̣](*)
  ̣  ̣θ ὁμ(οῦ(?))(*)
οὕτως
κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) [ -ca.?- ]
προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι) [ -ca.?- ]
45(hand 2) Ζωίλου Ἰσιδώ[ρου]
Πτολεμαείδ̣[ος vac. ?](*)
Κερκεπ[τα] vac. ? [(ἀρτάβαι)] οδ(*)
r,3
(hand 1) πάγ(ου)(*)   ̣  ̣  ̣  ̣ vac. ?   ̣  ̣
Πτα  ̣  ̣  ̣ vac. ? [(ἀρτάβαι)   ̣  ̣](*)
50Ψο̣υ̣φρὴ(*) κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) σξγ   ̣ (ἀρτάβαι) β 𐅵
προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ροβ
Νώ̣εως(*) προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ⟦ναμη
Νή̣σ̣ο̣υ̣ Τοάχρε̣ω̣[ς] πρ(οσθέματος)(*) vac. ? (ἀρτάβαι) ⟦θβ (*)
κανόν[ος] vac. ? (ἀρτάβαι) ⟦παογ
55Φωκέως κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) ⟦θη(*) η´
πρόσθ(εματος) vac. ? (ἀρτάβαι) ξϛ 𐅸(*)
vac. ? (ἀρτάβαι) ⟦οαξϛ 𐅸
Κοπρίωνος πρ(οσθέματος)(*) vac. ? (ἀρτάβαι) β γ´ ιβ´
Κτήσεως Ἰβ(ιῶνος(?))(*) vac. ? (ἀρτάβαι) ζ 𐅷(*)
60  ̣  ̣θ [ὁμ(οῦ(?))](*)
  ̣[  ̣]  ̣σ̣τ̣ου Πασ̣ί(ωνος(?)) κ̣α̣ν̣[όνο]ς̣(*)
πρ(οσθέματος)(*)
κανόνος vac. ?   ̣  ̣
προσθ(έματος) vac. ?   ̣  ̣
——
65(?)
65κ  ̣  ̣ vac. ?   ̣  ̣
λοιπαὶ vac. ?   ̣  ̣
α πάγ(ου)(*) Ἱέρακως κτ  ̣  ̣  ̣ vac. ?   ̣  ̣
ψυ  ̣  ̣  ̣  ̣ vac. ?   ̣  ̣
r,4
Traces 1 line(*)
Φανθους προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ι(*)
70κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι) σοδ ϛ´
Θιμνα προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ια
Κτήσεως τοῦ πατρ(ὸς) προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ιη 𐅵
κανόνος vac. ? ⟦ (ἀρτάβαι) μ(*)
Κτήσεως Ἡρακλίδου κανόνος (ἀρτάβαι) πβ δ´
75(hand 2) (ὧν)(*) Απελευναμου (ἀρτάβαι) πβ δ´
vac. ? προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ιζ γ´
Τααχθὼ προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι) ν
vac. ? κανόνος (ἀρτάβαι) ⟦μϛπβ
vac. ?   ̣  ̣θ ὁμ(οῦ(?))(*)
80 vac. ? οὕτως
κανόνος vac. ? (ἀρτάβαι)
(ὧν) προσθ(έματος) vac. ? (ἀρτάβαι)
vac. ? Απελ  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρτάβαι) λθ
α πάγ(ου)(*) Φλαουίου [Πολίτ(α)](*)
85 vac. ? Πεντασὼ(*) vac. ? (ἀρτάβαι) ξ
[Π]εράχεως(*) vac. ? (ἀρτάβαι) ιβ
  ̣  ̣  ̣  ̣ vac. ? (ἀρτάβαι)
r,5
[Δ]ιονύσιος Φα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣](*) vac. ?   ̣  ̣
Διδύμων Α̣[ -ca.?- ](*) vac. ?   ̣  ̣
90(καὶ)(*) Εὐλόγιος Διοσκ̣[όρου(?)](?)(*) vac. ?   ̣  ̣
Ἑρμαείων Ἀσκλᾶ ν̣(εωτέρου(?))(*) vac. ?   ̣  ̣
(καὶ)(*) Ἡρακλίδης καὶ Ψο  ̣  ̣ς vac. ?   ̣  ̣
Ἡρακλίδης Ἰσιδώρου vac. ?   ̣  ̣
Θέων ἀποτρ(  ) vac. ?   ̣  ̣
95(καὶ)(*) Ἰσχρας Ἀφροδισίου vac. ?   ̣  ̣
(καὶ)(*) Ἱέραξ Εὐτρυγίου vac. ?   ̣  ̣
Μακάριος Ἀσκλᾶ ν(εωτέρου(?))(*) vac. ?   ̣  ̣
Οὐα̣λέριος Ἀχρ(ήου(?))(*) vac. ?   ̣  ̣
Συνηγόριος Γερμα̣[νοῦ](*) vac. ?   ̣  ̣
100Ἱέραξ̣ Ἀπολλωνίου   ̣  ̣  ̣ vac. ? (ἀρτάβαι) λγ̣ 𐅵(*)
Ἀθηνόδωρος vac. ? (ἀρτάβαι) λδ 𐅵
Ἀμμών[ιος] vac. ? (ἀρτάβαι) θ(*)
Π̣ι̣μένη̣ς̣(*) Εὐσεβίου vac. ? (ἀρτάβαι) ε̣(*)
Κτητόρων νομοῦ(*)
105Ἰσίου Ἀπίων Ἀπόλλωνος vac. ? (ἀρτάβαι) κη
οὐσία Περιαμίου(*) vac. ? (ἀρτάβαι) α γ´
[ -ca.?- ] (ἀρτάβαι) ιζ
[ -ca.?- ] (ἀρτάβαι) ιϛ ϛ´
[Πιμένης(?) Εὐ(?)]σ̣ε̣βίου (ἀρτάβαι) ιθ ϛ´
110[ -ca.?- ]  ̣  ̣κ̣αει (ἀρτάβαι) ιϛ 𐅵
[Ἡρακλείδης] Ἰσιδώρου (ἀρτάβαι) νθ 𐅵
[Θέων ἀπὸ(?)] τρ(  ) (ἀρτάβαι) κζ 𐅷
[Ἰσχυρᾶς Ἀφροδ]η̣σίου (ἀρτάβαι) ρλβ
[Ἱέραξ Εὐτρυ]γ̣ίου (ἀρτάβαι) κγ
115[Μακάριος Ἀσ]κλ̣ᾶ̣ ν(εωτέρου) (ἀρτάβαι) π̣α̣ 𐅵
[ -ca.?- ] (ἀρτάβαι) π̣α̣
[ -ca.?- Γε]ρμ̣[αν]ο̣ῦ̣ (ἀρτάβαι) β̣
[Ἱέραξ Ἀπολλω(?)]ν̣ί̣ου (ἀρτάβαι) λ̣
[ -ca.?- Διο]σ̣κ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ (ἀρτάβαι) λβ 𐅵
120[Κτη]τ̣όρων νομο(ῦ)
[ -ca.?- ] Ἀπίων Ἀπόλλωνος (ἀρτάβαι) κη
[οὐσία Π]εριαμίου (ἀρτάβαι) λϛ
v
Φαντους προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ι
vac. ? κανόνος (ἀρτάβαι) σοδ(*) ϛ´
Θιβνα προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ια
110  ̣  ̣  ̣  ̣ προσθ(έματος)⟧(*)
Κτήσεως τοῦ πατρὸς (ἀρτάβαι) ιη
Τααχθὼ προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ν
vac. ? κανόνος (ἀρτάβαι) μ 𐅵
οὕτως
115 vac. ? κανόνος (ἀρτάβαι)
vac. ? προσθ(έματος) (ἀρτάβαι)
Φλαουίου Πολίτ(α)(*)
Πε[ντασὼ](*) προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ξ
Πε[ράχεως](*) κανόνος (ἀρτάβαι) ιβ
120  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρτάβαι) ρν   ̣  ̣
vac. ? προσθ(έματος) (ἀρτάβαι) ρον ((unintelligible)) ((unintelligible))

Apparatus


^ r,1.1. BL 1.226 : η υμ  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,1.2. BL 7.80 : απτ(  ) prev. ed.
^ r,1.2. BL 1.226 : οὐρανίου prev. ed.
^ r,1.3. BL 1.226 : σωφθεως πρ(  ) vac. ? prev. ed.
^ r,1.5. BL 1.226 :   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,1.6. BL 1.226 :   ̣  ̣  ̣ωασ prev. ed.
^ r,1.6. BL 1.226 :   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,1.10. BL 1.226 :   ̣  ̣  ̣συωσ prev. ed.
^ r,1.12. BL 1.226 :   ̣  ̣  ̣ωσ prev. ed.
^ r,1.12. BL 1.226 :   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,1.13. BL 1.226 :   ̣  ̣  ̣  ̣τοδωροσ prev. ed.
^ r,1.14. BL 1.226 :   ̣  ̣  ̣ευ  ̣ωιμων prev. ed.
^ r,1.15. BL 1.226 :   ̣  ̣  ̣ουτως vac. ?   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,1.18. BL 7.80 : [α]π(  ) prev. ed.
^ r,1.18. BL 1.226 : οὐρανίου prev. ed.
^ r,1.19. cf. BL 1.226 : πρ(  ) prev. ed.
^ r,1.20. BL 1.226 : ων prev. ed.
^ r,1.21. BL 1.226 : β 𐅵 δ´ prev. ed.
^ r,1.22. BL 1.226 :   ̣  ̣  ̣ωασ prev. ed.
^ r,1.23. BL 1.226 :   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,2.24. BL 7.80 : απτ(  ) prev. ed.
^ r,2.25. BL 1.226 : Πτολεμαβιησ prev. ed.
^ r,2.25. BL 1.226 : νο(μίσματα) γ prev. ed.
^ r,2.26. BL 1.226 : δ prev. ed.
^ r,2.27. BL 1.226 : δ δ´ prev. ed.
^ r,2.28. BL 1.226 : Ελπαθερθε prev. ed.
^ r,2.31. corr. ex ζ 𐅵, BL 1.226 :   ̣α   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,2.32. BL 1.226 :   ̣  ̣ (κεράτια) (ὁμοίως) vac. ?   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,2.36. BL 7.80 : απτ(  ) prev. ed.
^ r,2.37. BL 1.227 :   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,2.38. BL 1.227 : η  ̣ prev. ed.
^ r,2.39. BL 1.227 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,2.40. BL 1.227 : θ prev. ed.
^ r,2.41. BL 1.227 :   ̣  ̣ (ἀρτάβαι(?)) (ὁμοίωσ) prev. ed.
^ r,2.46. BL 1.227 : Πτολεμασ  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,2.47. BL 1.227 : Κερκεπ  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,3.48. cf. BL 7.80 : απτ(  ) prev. ed.
^ r,3.49. BL 1.227 : πτω  ̣  ̣  ̣  ̣ vac. ?   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,3.50. BL 1.227 : Ψ  ̣φρη prev. ed.
^ r,3.52. BL 1.227 : ν  ̣  ̣  ̣  ̣σ prev. ed.
^ r,3.53. BL 1.227 : ν  ̣  ̣λτοαχρεως πρ(  ) prev. ed.
^ r,3.53. BL 1.227 : θ 𐅵 prev. ed.
^ r,3.55. BL 1.227 : ιγ prev. ed.
^ r,3.56. corr. ex ξ⟦η⟧
^ r,3.58. BL 1.227 : Καπρίωνος πρ(  ) prev. ed.
^ r,3.59. BL 1.227 : Κτησωσίου πρ(  ) prev. ed.
^ r,3.59. BL 1.227 : κδ´ prev. ed.
^ r,3.60. BL 1.227 :   ̣  ̣ (κεράτια) [(ἀρτάβαι)] (ἀρτάβαι) ια γ´ prev. ed.
^ r,3.61. BL 1.227 : Traces 1 line prev. ed.
^ r,3.62. cf. BL 1.226 : π̣ρ̣(  ) prev. ed.
^ r,3.67. BL 7.80 : α̣π̣τ̣(  ) prev. ed.
^ r,4.68. BL 1.227 : prev. ed.
^ r,4.69. BL 1.227 : (ἀρτάβης) ιβ´ prev. ed.
^ r,4.73. BL 1.227 :   ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,4.75. BL 1.227 : prev. ed.
^ r,4.79. BL 1.228 :   ̣  ̣ (ἀρτάβαι) (ὁμοίωσ) prev. ed.
^ r,4.84. BL 7.80 : απτ(  ) prev. ed.
^ r,4.84. BL 1.228 : prev. ed.
^ r,4.85. BL 1.228 : Παντασω prev. ed.
^ r,4.86. BL 1.228 :   ̣εραχεωσ prev. ed.
^ r,5.88. BL 1.228 :   ̣  ̣ονηιος   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,5.89. BL 1.228 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,5.90. BL 1.228 : prev. ed.
^ r,5.90. BL 1.228 : Διοσ  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,5.91. BL 1.228 : Ἑρμαβίων Ἀσκλα  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,5.92. BL 1.228 : prev. ed.
^ r,5.95. BL 1.228 : prev. ed.
^ r,5.96. BL 1.228 : prev. ed.
^ r,5.97. BL 1.228 : Ἀσκλαν(  ) prev. ed.
^ r,5.98. BL 5.49 : Ο  ̣  ̣εριος αχρ(  ) prev. ed.
^ r,5.99. BL 1.228 : Γερ  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ r,5.100. BL 1.228 : Ἱερακλ Πετάλων vac. ?   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,5.102. BL 1.228 :   ̣  ̣ prev. ed.
^ r,5.103. BL 1.228 :   ̣  ̣  ̣μενυσ prev. ed.
^ r,5.103. BL 1.228 : prev. ed.
^ r,5.104. BL 1.228 : Κτη  ̣  ̣  ̣ων Ν  ̣  ̣μου prev. ed.
^ r,5.106. BL 1.228 : περὶ Κωιου prev. ed.
^ v.108. BL 1.228 : ωοδ prev. ed.
^ v.110. BL 1.228 :   ̣  ̣  ̣ προσθ(έματοσ) prev. ed.
^ v.117. BL 1.228 : πολιτ(  ) prev. ed.
^ v.118. BL 1.228 : πε  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ v.119. BL 1.228 : πε  ̣  ̣  ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.