Papyri.info

sign in

p.lond.5.1674 = HGV P.Lond. 5 1674 = Trismegistos 19693DDbDP transcription: p.lond.5.1674 [xml]

ca. AD 570 Antinoopolis

ctr
⳨ ἡ θεία πρόνοια καὶ ὁ φιλόχ̣ρ̣[ιστος ἡμῶν βασιλεὺς] τ̣ὴν ἐξοχωτάτην
(*)μῶν φιλανθρωπίαν ἅτε δῶρον τῇ πα̣ν̣τ̣[αθλίᾳ Θηβαί]ω̣ν χώρᾳ
ἐχαρίζατο(*) θεσπίσαι κατηξίωσεν \ταύτην/ ἄρχειν ὡς ἱ(*)κ[αν]ὴ̣ν οὖσαν ἀν[α]στεῖλαι τὰ πικρὰ̣
Θηβαίων ἀδικήματα καὶ τοῦτο μα̣θ̣όντες ἀκ[ρι]β̣ῶς παρὰ πόδα τῶν εὐκλεῶ[ν]
5(*)μῶν ἴ(*)χνων κυλινδούμεν̣[οι] ἥ̣καμεν παροδ[υρ]όμενοι διδάσκοντες̣ τ̣ὸ̣ κ̣[αθʼ]
ἡμᾶς ἐν τούτοις ἔχον. ⁦ vac. ? ⁩ διδά̣[σκομεν τ]ὴ̣ν ἔνδ[οξο]ν ὑ(*)μῶν φιλα̣ν̣[θ]ρωπί[αν]
ὡς ἀ̣π̣ὸ γονέων καὶ προ̣γό̣ν[ων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἔ̣θ̣ος ἔχ̣[ομεν - ca.9 -]   ̣ν[  ̣  ̣]
προστ  ̣  ̣ευ  ̣  ̣(*)πʼ ἐξο̣υ̣σ̣ί̣[α]ν̣   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ι ὑ(*)πὸ τ[ῶν]   ̣νη̣  ̣ω̣ν̣ τῆ[ς π]ό̣λεω̣[ς]
Ἀνταίο(υ) καὶ πάσης τ̣ῆ̣ς ταύ̣τ̣[ης - ca.10 -]  ̣ω̣ν κα̣τ̣[έ]σ̣τ̣η̣σαν ὑ(*)πὸ τὴν πολιτικ(ὴν)
10[τά]ξ̣[ιν εἰς] ἣν καὶ εἰσφ̣έ̣ρο̣μ̣[εν] ἀ̣νελλε̣ι̣πῶς(*) [καὶ ε]ὐ̣γνωμόνως καὶ πληρωτικ[ῶς]
[τὰ] εὐσεβῆ καθʼ(*) ἔτος βασιλικὰ τελέσματα πρὸς τὴν δ̣ύ[να]μ̣ι̣ν̣(*) τ̣ῶν̣ β̣ασι̣λ[ικ(ῶν)]
[ἡ]μ̣ῖ̣ν̣ ἰ(*)διαζ̣ό̣ν̣τ̣ω̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ο προσταγμάτων τῆς
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ο̣υ̣ κ  ̣  ̣υπ  ̣[  ̣  ̣]  ̣τ  ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] τάξις \π̣λ̣  ̣  ̣  ̣/ τῶν τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15ἤτο\ι/ τῶν δούλων τῆς ὑ(*)μετέρ(ας) [φιλανθρωπίας(?)  ̣  ̣  ̣ εἱλ]κύσθημεν εὐγενῶ̣ς̣ κ̣[αὶ]
ἐλευθερικῶς τὸν βίον κατ[αγ]ό̣μεν̣[ον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὴς παγαρχίας ζυγὸν πα̣ρ̣[ὰ(?)]
τῶν ἀποφθαλμιωσαμένω̣ν τῆ[ς (?)⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣[πε(?)]π̣ραγμέ̣ν̣ο̣υ̣ τ̣ε τ̣ῶ̣[ν]
παγάρχων τῶν ἡμᾶς α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣άγειν εἰς δουλε̣ί̣α̣ν̣,
τὸ δὴ καὶ πεπράχασιν κα̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αν ἡμᾶς τῆς ἀναγκαίας
20τροφῆς εὐπορεῖν τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πᾶσι   ̣[  ̣  ̣]λ̣λωτέρο(υ) ὄντος μετ̣ευθύ̣ν̣\α̣ι̣/
ἐ̣πὶ(*) τῇ πίνᾳ(*) ἀγχόμεθα. ⁦ vac. ? ⁩ ἀπὸ τ̣ότε οὖν, δέσποτα̣, καταπονούμεθα ὑ(*)πὸ το(ύ)τω[ν]
πλέον τῶν βαρβαρω̣θέ̣ν̣των τόπων καθʼ ἑκάστην ἐπινοουμένοι εἴς τε
διαγραφῶν ζημίας ε̣υ̣χ  ̣[  ̣  ̣] κ[αὶ(?)] ἀ̣π̣[αιτήσεις(?) πα]ρ̣ὰ τὸ ἔθος κα̣ὶ̣ τοιαύτα̣[ς]
πᾶσας ἐπιβ̣αρ̣έσ̣ε̣[ις ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ονο̣υ̣μ̣εν̣ο̣ι̣ [ἐ]π̣ὶ̣ τ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ τῆς ἐν]δ̣όξου μνήμης καὶ προ
[⁦ -ca.?- ⁩ τὴν π]ροσ[θ]ή̣κη̣ν̣
τῆς τε αἰσίας̣ ἐ̣μ̣βολ[ῆς καὶ ⁦ -ca.?- ⁩ ἐ(?)]π̣ι̣γ̣ρ̣[  ̣]
τῶν γονέων ἡμῶν εκτ̣  ̣[- ca.14 -]ε̣ Ἀνταιοπολ(ιτ ) οἷα δὴ κακὰ̣
ἀνηνεχθέντος \(καὶ) παρα̣τ̣υ̣χ̣θ̣έ̣ν̣[τος (?)⁦ -ca.?- ⁩] / ἐπὶ τῆ̣[ς - ca.13 -]α̣ς ἡμῖν ⟦ Traces
30βασιλικῆς γεωμετρίας λ̣ο̣[- ca.9 - τὴν γ(?)]ῆ̣[ν(?)] ἡμῶν ψαμμώδη
οὖσαν καὶ χε̣ρσώδη καὶ ἐπ̣ά̣[ναγκες(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣κ̣α̣ι̣ [ἀ]ν̣αλώμ̣α̣τ̣α διόλου
παρεχόντων τοῖς π[α]ρ̣ε̣ρ̣[χομέ]ν̣ο̣ι̣ς ἡμερ[αίᾳ(?)] στ̣ρ(ατιώταις) τ̣ε {(καὶ)} καὶ ὡς ἐπὶ π̣λείω
βαρυτελῶν τυγχανόντων διὰ τὴν τῶν κακοφυῶν ἡμῶν ἀρουρῶν
ἀκαρπίαν ἐκανονίσθημεν ἔκπαλαι ἅμα τῷ π̣α̣ν̣τὶ τῆς παντάθλιας Ἀ̣ν̣τ̣α̣ί̣[ου]
35[κτήτο(?)]ρ̣[ι(?)] δ̣[ύο] μόνα κεράτια ἑκάστης ἀρούρης σπορίμης γῆς, τῆς δὲ ἀμπ̣[έλου]
[κ]εράτια ὀκτὼ ἐ̣χό(μενα) \κ(εράτια)/ ε 𐅷 [  ̣]  ̣δ̣ε προ̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ν̣σ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατὰ πεισμονὴν Χριστοδότ̣ο̣[υ]
τοῦ ἀπογενομέ(νου) π̣ρ̣οκ̣[ουράτορος (?)- ca.14 -] ης Ἰ(*)ουλιανο(ῦ) τοῦ [ἀπ]ὸ ἐπάρχων̣
κ̣α̣ὶ̣ [παγάρχου (?)⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣ρ̣[  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ [ἀ]κοῦσα̣ι
40[- ca.9 -]  ̣ερε̣  ̣[- ca.14 -τῶ(?)]ν̣ ε̣ἰ̣ρ̣[ημ]έ(νων) βασιλικῶν φόρων φησ̣ὶ̣ν̣
διὰ τὴν πληναρίαν τῆς τ̣ά̣ξ̣[εως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μενης \τ[  ̣  ̣  ̣]  ̣/   ̣[  ̣  ̣]α εὕρῃ αὐτὴν πληρῶσαι
καὶ ἀπ\ὸ/ τότε τελοῦμεν τῷ δη̣[μο]σίῳ λόγῳ τέ̣σ̣[σ]ε̣ρ̣α(*) κεράτια ἑκάστης ἀρο(ύ)ρης
σπορίμης γῆς \κα̣τ̣ʼ ἔ̣τ̣ος/ καὶ ἑκάστης ἀρο[ύ]ρης ἀμπέλου κεράτια εἴκοσι τρία ζυγ(ῷ) δημοσίῳ
δίχα τῆς αἰσίας ἐμβολ(ῆς) \καὶ τῆς προσθήκ(ης) αὐτῆ̣ς̣/ (καὶ) τοῦ ταύτης ναύλο(υ), διατάξας δὲ ὅμως τὸ τηνικαῦτα
45ἐκ διαλαλιᾶς \ἀρχόντων/ κατὰ δέκρητον \ὡς/ μηδὲν ἕτερον περαιτέρω τούτων δυνηθῆναι
τὸν κατὰ̣ κ̣α̣ι̣ρὸν πάγα̣ρ̣χ[ον] πρ[ο]σθεῖναι τῷ ἀθλίῳ κτήτορι τῆς Ἀνταίο(υ(?)) ἐφʼ ὅτι εἰς ἅ̣[παντ(α)]
τὰ εἰρημέ(να) δημόσια μετὰ τῆς ἐμπεριεχουσης(*) αὐτοῖς προσθήκης ἐπαρκεῖν συνεστήκ[αμεν]
παντὶ δημοσίῳ τίτλῳ τῆς̣ τε π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς̣ Ἀ̣ν̣ταίο(υ) το̣[ῦ δὲ αὐτ]ῆς νομῶ(*) μέχρι καὶ το(ῦ) μισθο(ῦ)
τῶν \ἀεὶ/ παρϊ(*)σταμένων σ̣[τρατιωτῶν (?)- ca.16 -] συνϊ(*)όντα εἰς [π]λ̣ῆ̣ρες
50[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣κ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ π̣α̣ρ̣α̣λ̣[α]μ̣[βαν  ̣  ̣ τ̣ὴ̣ν̣]
καταβολὴν \τῶν δη[μοσίων]/ καὶ ἤρξα̣μ̣[εν - ca.9 -] τὴν τρ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣των ἀνηκόντων
ἡμῖν δημοσίων ἀποκρινάσθαι δύο φησὶν καὶ ἥμισυ κεράτια ἑκάστης
ἀρούρης μετὰ τὰ ἄνω εἰρημέ(να) σὺν προσθήκαις δημόσια μὴ λιμνασθείση̣[ς]
55τῆς ἡμῶν πεδιάδος παντελῶς ἐφʼ(*) ἔτους ἀλλʼ ἀβρόχου οὔσης
\μεθʼ οὗ/ καὶ θνῆσιν ζῴων ὑ(*)πέστημεν μὴ δυνηθέντες τὸ τριμερὲς τοῦ ὅλου
ἡμῶν ἀγρο\ῦ/ καταθεῖναι ἀσπόρου ὄντος καὶ ἐν ἀφέσει καὶ τὴν αὐτάρκη
τῶν σωθέντων ἡ̣μ̣ῶ̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ τ]ρ̣ο̣φὴν σπεῖραι \οὐ δεδυνήμεθα(*)/ καὶ οὕτως
οὐκ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ α  ̣[  ̣  ̣]δω̣ς̣
60[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ω̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.16 -]  ̣ ἡμῶν ϊ(*)σογομ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τύπου καὶ τὰς κόρας κ̣[α]ὶ̣ [τὰς ἀ]σ̣κ̣[η]τρίας π[αρ]θένους διαφθείραι καὶ
τὰ ζῷα ἡμῶν ἀφαιρεῖσθαι καὶ τὸν σπα̣ρ̣έντα μ[ε]τὰ μόχθο̣(υ) εἰς τροφὴν
τούτων χόρτον καταναλίσκειν εἰς τὰ ζῷα τῆς αὐτο(ῦ) καθʼ ἡμῶν
65συσκευῆς πρὸς τῷ ξηρανθῆναι τὸν σπόρον ὑ(*)πὸ δίψαν εἰς ἀναστροπὴ̣[ν](*)
τελείαν ἡμῶν καὶ πρὸς λύμην τοῦ δημοσίου λόγου. καίτοι ἀφʼ ἧς
παρέλαβεν τὴν παγαρχίαν συνεχῶς ἀπήειμεν πρὸς αὐτὸν
καλοθελῶς καὶ εὐγνω̣μ̣ό̣νως \καὶ εὐνοικῶς/ με̣[τὰ] πάσης τῆς πρεπούσης
κ(αὶ) τῆς̣ ο̣μ̣[  ̣  ̣[- ca.19 -] π̣ε̣ρ̣[ὶ] τ̣ὸν τ̣[  ̣  ̣]δ̣αι  ̣  ̣ν̣ην
70[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩μετ(?)]ὰ τοῦ̣ τ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἕτερα νο(μίσματα) ρ εὔσταθ[μα - ca.11 -]ς̣ ὑ̣[ποδ]ε̣ξαμένῳ ἡμῖν ἐνωμότω̣[ς]
ἔμπροσθεν τῶν ἁγίων ὑ̣πὸ̣ [το]ῦ̣ θεοφιλος(*) πατρὸς καὶ ἡγο̣υ̣μένο(υ)
τοῦ εὐαγοὺς μοναστηρίο(υ) Ἄπα Μακροβίου τούτοις καὶ μόνοις
75ἀρκεσθῆναι \αὐτὸν/ μετὰ τὰ προσημανθέντα δημόσια ἐφι(*)ορκησαντα̣
ἡμῖν καὶ ἀδίκως καθʼ ἡμα(*) σὺν καὶ τῆς ἀθλίας ἡμῶν κώμης
χρησάμενον μετὰ τῶν λῃστρικῶν ἐφόδων καὶ ἀπὸ προόδων
πολλῶν ὡς εἴρηται παγανῶν τῶν καὶ τὴν κώμην ἡμῶν ἐπι-
πηδησάντων τ[- ca.18 -]  ̣ν δίκην βαρ̣βάρων
80περ[⁦ -ca.?- ⁩]
[1 line missing]
81πα̣γ̣ά̣ρχο̣[υ]ς̣ τ̣ὸ̣ λ̣ο̣ι̣[πὸν (?)- ca.18 -] ι̣να ε̣ἰ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
ἀνευρέσει ὡς ἐκ  ̣[- ca.10 -]ν̣ο̣σ̣τ̣(  ) [με]τ̣ρήσ̣ας κατ̣ο  ̣δ̣ε̣  ̣  ̣
ἁπαξαπλῶς. μάρτυρα γὰρ κ̣α̣λοῦμεν τὸν δεσπό(την) Θ(εὸ)ν καὶ βασιλέα
βασιλευόντων Χριστὸν ὅτι συναλλά\ττ/ουσιν(*) ἡμῖν πραγματευ\ομένοι/
85\τοῖς ἀθλίοις κτήτορσι/ οἱ δανισταὶ(*) καὶ ἔμποροι τῆσδε τῆς χώρας κατὰ̣ σ̣ίτου λϛ τοῦ \προκι̣[μ(ένου)]/ νο̣σ̣τ̣(  )
καὶ κρ̣(ιθῆς) (ἀρτάβας) ξ καὶ λαχ(άνου) (ἀρτάβας) ιβ καὶ οἴνου ἀγγῖ(α)(*) ρ καὶ ἐκ το(ύ)του ἡ ἄρουρα ἐβαρύθη
καὶ εἰς δημόσια καὶ εἰς τὰ δάνια(*) οὐκ’ ἀποκρίνεται εἰς τὴν τηλικαύτην
τοῦ δανιστοῦ(*) προσότητα πά̣ν̣[τα ταῦ(?)]τ̣α̣ μετρε̣ῖ̣[ν] κ[(αὶ) ἐμεμ]ε̣[τρ]ήκεμε̣ν̣ τὰ δημόσια καὶ
τὰ δάνια(*). ὁ γὰρ ας̣[⁦ -ca.?- ⁩]
90[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣η̣ς τε̣ α̣σ̣  ̣  ̣ομ̣[  ̣  ̣  ̣]
πραιτευομένους(*) \κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]/   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴ]ν̣ μεγάλ̣[η]ν ἡμῶν στένωσίν τε
καὶ ἀπορίαν κατέμαθε̣ν πράτ’των ὁ πανεύφημος πατρίκιος
Ἀθανάσιος ὅτι δὴ ἐν χειμο͂νι(*) δρόξιμα(*) κατ’εσθίομεν
ἀντὶ τροφῆς ἄρτου καὶ οὐδὲν ἡμῖν ὑπολέλιπται(*) σὺν τέκνοις
95ἡ[μῶ]ν ἐκ τῶν γῃδίων εἰς ἀποτροφὴν· ἀπὸ λεπτοκτητόρων γὰρ
σύγκειται ἡ κώμη. κατελέησεν ἡμᾶς τότε \προσέταξεν/ μηδὲν ἀπαιτῆ̣\σ̣[αι]/
εἰ μὴ αὐτὰ μόνα τὰ ξηρὰ δημόσια κ[αὶ] ἕως ἄρτι εὐχ̣αριστοῦ̣[μ]ε̣[ν]
τῷ Θεῷ ἐπὶ τούτῳ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣σ̣  ̣  ̣π̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
100θάλψοντα τοῖς ἀθλίο[ις λεπ]τ̣ο̣[κτ]ή̣το[ρσι ⁦ -ca.?- ⁩ εἰ παρ-]
ασταίη προστάξαι ἐπ̣ί̣ τ̣[ε(?)] δελτίῳ πάν̣τα̣ τὰ καθʼ ἡμᾶς δια  ̣[  ̣]
[  ̣  ̣]ζ̣ωθῆναι εἴς τε ἐκδίκησιν πᾶσαν καὶ κατόρθωσιν τοῦ μεῖν̣[αι]
δυνάσθαι ἡμᾶς ἐν τοῖς ἰ(*)δίοις ἀδιαστρόφως καὶ ἀταράχως
καὶ μὴ ἀναγκασθῆναι πλάζεσθαι̣ [- ca.17 -] \  ̣κ̣  ̣  ̣  ̣/
105τῆς ἡμῶν πατρίδος ὑ(*)[πο ⁦ -ca.?- ⁩]
ήμεθα καὶ μετὰ τὴν αὐτῶν ἀποβίωσιν ὀρφανοὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
γεγόναμεν ὡς ὁρᾶτε τὴν ἡλικίαν καὶ ἐξεσπάσθημεν
τῆς τοῦ θε̣ιοτάτ[ο]υ̣   ̣  ̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ρ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
110[  ̣  ̣ταύτη(?)]ν τὴν̣ κώ̣μ[ην ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν  ̣α̣ν̣τω  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣ω̣ν̣ος τοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κησ̣ι̣ς ομ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ ctr.2. ϋμων papyrus
^ ctr.3. l. ἐχαρίσατο
^ ctr.3. ϊκ[αν]η̣ν papyrus
^ ctr.5. ϋμων papyrus
^ ctr.5. ϊχνων papyrus
^ ctr.6. ϋμων papyrus
^ ctr.8. ϋπʼ papyrus
^ ctr.8. ϋπο papyrus
^ ctr.9. ϋπο papyrus
^ ctr.10. l. ἀνελλιπῶς
^ ctr.11. l. κατʼ
^ ctr.11. BL 2.2.84 : α̣υ  ̣  ̣μ̣ι̣ν̣ prev. ed.
^ ctr.12. ϊδιαζ̣ο̣ν̣τ̣ω̣[σ papyrus
^ ctr.15. ϋμετερ papyrus
^ ctr.21. l. ἐπεὶ
^ ctr.21. l. πείνᾳ
^ ctr.21. ϋπο papyrus
^ ctr.37. ϊουλιανο papyrus
^ ctr.42. l. τέσσαρα
^ ctr.47. corr. ex
^ ctr.47. l. ἐμπεριεχομένης
^ ctr.48. l. νομοῦ
^ ctr.49. παρϊσταμενων papyrus
^ ctr.49. συνϊοντα papyrus
^ ctr.55. l. ἐπʼ
^ ctr.56. ϋπεστημεν papyrus
^ ctr.58. BL 3.98 : οὐδὲ δυνήμεθα (l. δυνάμεθα) prev. ed.
^ ctr.61. ϊσογομ̣ papyrus
^ ctr.65. ϋπο papyrus
^ ctr.65. l. ἀναστροφὴ[ν]
^ ctr.73. l. θεοφίλου
^ ctr.75. εφϊορκησαντα̣ papyrus
^ ctr.76. l. ἡμᾶ<ς>
^ ctr.84. corr. ex συναλλαγουσιν
^ ctr.85. l. δανεισταὶ
^ ctr.86. l. ἀγγεῖ(α)
^ ctr.87. l. δάνεια
^ ctr.87. ουκ’ papyrus
^ ctr.88. l. δανειστοῦ
^ ctr.89. l. δάνεια
^ ctr.91. l. πραιδευομένους
^ ctr.92. πρατ’των papyrus
^ ctr.93. l. χειμῶνι
^ ctr.93. l. τρώξιμα
^ ctr.93. κατ’εσθιομεν papyrus
^ ctr.94. l. ὑπολέλειπται
^ ctr.103. ϊδιοισ papyrus
^ ctr.105. ϋ[πο papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.